НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Изисквания за придобиване на ПКС

Ръководство и администрация на факултета


Общи изисквания

Изискванията към кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен са:

1. Да имат най-малко една година учителски стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен.

2. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188,т.2 или 3 от кодекса на труда или закона за държавния служител, освен ако е заличено.

ПЕТА професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. Към момента на кандидатстването имат най-малко 2 години учителски стаж.

2. Имат придобити допълнително професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и).

3. Имат успешно положен устен изпит по конспект с успех не по-нисък от много добър 4,50.

Без полагане на изпит пета професионално-квалификационна степен могат да придобият:

1) учители, които отговарят на изискванията на т. 1 и 2 и представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, балкански и международни състезания, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или класирания, както следва:

- от I до VIII място, включително от международни състезания;

- от I до VI място, включително, от балкански състезания;

- от I до III място, включително, от национални кръгове на ученически състезания;

2) учители по специализирана подготовка в спортните училища, които отговарят на изискванията по т. 1 и т. 2 и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания, както следва:

- от I до XII място включително от световни първенства;

- от I до VIII място включително от европейски първенства;

- от I до IV място включително от балкански първенства;

- от I до III място включително от държавни първенства;

 

ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. Имат придобита пета професионално-квалификационна степен.

2. След придобиването на пета професионално-квалификационна степен имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация с обща продължителност не по-малка от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и).

3. Имат успешно положен писмен изпит с успех най-малко много добър 4,50 по проблем от конкретната професионална област, в която работи кандидатът.

 

ТРЕТА професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. Имат придобита четвърта професионално-квалификационна степен.

2. Са завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4,50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика.

Специализацията по т. 2 трябва да отговаря на следните условия:

- да има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност;

- да се провежда по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата подготовка на специализантите или по управление на образованието;

- хорариумът на занятията по учебен план да бъде не по-малко от 200 академични часа, от които поне 50% са присъствени.

- на завършилите специализацията по ал. 1 се издава свидетелство.

- условията за участие в специализацията се договарят между специализанта и висшето училище, като учебният план на специализацията е неразделна част от договора.

 

 

ВТОРА професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. Имат придобита трета професионално-квалификационна степен.

2. След придобиването на трета професионално-квалификационна степен имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация с обща продължителност не по-малка от 32 академични часа (2 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и).

3. След придобиването на трета професионално-квалификационна степен защитят с успех най-малко много добър 4,50 писмена разработка, свързана с анализ на резултатите от приложена диагностична процедура.

 

ПЪРВА професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. Имат придобита втора професионално-квалификационна степен.

2. След придобиването на втора професионално-квалификационна степен имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 с обща продължителност не по-малка от 48 академични часа (3 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и).

3. Успешно защитят писмена разработка с иновационен характер, свързана с педагогическата практика на кандидата.

4. Представят не по-малко от две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка в специализирано издание.

Педагогически специалисти, които притежават научна степен, имат право да придобият първа професионално-квалификационна степен при следните условия:

1. Ако имат най-малко две години учителски стаж на длъжност на педагогически специалист в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие.

2. Притежават образователна и научна степен „доктор" или научна степен „доктор на науките" по педагогика, психология или по научна област,съответстваща на завършената специалност от дипломата за висше образование.

??????? ??? Facebook Twitter Share