НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"

Ръководство и администрация на факултета
Декан: Проф. Даниела Любенова, доктор
Зам.декан: Доц. Кръстьо Згуровски, доктор

Инспектор УР:   Здравка Драганова  (02) 4014(418)  
Елиза Йосифова  (02) 4014(418)  

Катедра ТМ на кинезитерапията Катедра Кинезитерапия и рехабилитация Катедра Гимнастика Катедра Водни спортове Катедра Спортна медицина Катедра ТАО Катедра Снежни спортове

Решения на Факултетния съвет Документи за факултет ОЗЗГТ

Деканат на факултет ОЗЗГТ

Адрес: Национална Спортна Академия, Ул. “Гургулят” 1, София, 1000, България

 

Декан


проф. Даниела Любенова, доктор

тел. (02) 4014(433)
e-mail: lubenova@abv.bg

Зам.декан

доц. Кръстьо Згуровски
тел. (02) 4014 (433)
e-mail: kris_snowsports@yahoo.com

 

Инспектори УР

Здравка Драганова
(02) 4014(418) 

Елиза Йосифова
(02) 4014(418)

   

 e-mail на факултета: dekanatfkttsa@abv.bg

Кратка историческа справка за факултета

С указ № 124 на МП през 1942 год. е поставено началото на Висшето училище за телесно възпитание / сега Национална спортна академия /. През 1947 год. с Решение на МС се преименува във Висше училище за физкултура /ВУФ / с една специалност “Физическа култура” и подготовка на специалисти с квалификации за : “Преподавател по физическо възпитание”, “Треньор по вид спорт” и “Методист по масово – оздравителна и лечебна физкултура”. През същата 1947 год. е основана и катедра “Лечебна физкултура”. България е една от първите страни в Европа и в света, въвели висше 4 –годишно образование по кинезитерапия от университетски тип. Изучаваните специалности във ФКТТСА са акредитирани от НАОА с най-високата оценка „много добра”.
Във факултета се обучават студенти за квалификация “кинезитерапевт”, „спортен аниматор”, „треньор по адаптирана физическа активност и спорт”, както и редица магистърски програми към Център ОКС „Магистри”. Провежда се обучение в 3-те образователни степени – бакалавър, магистър, доктор.

Бакалаври

Специализираните катедри, в които се провежда обучението по кинезитерапия са “Кинезитерапия и рехабилитация” и “Теория и методика на кинезитерапията”. 4-годишното обучение - осем семестъра в редовна форма на обучение в рамките на 240 кредита за образователната степен “Бакалавър по кинезитерапия” може да се осъществи след полученото средно гимназиално образование и успешно положени кандидатстудентски изпити. Обучението за квалификация “кинезитерапевт” се осъществява по утвърдена учебна програма, включваща базови дисциплини /хуманитарни, физическо възпитание и спорт/, специални, избираеми, факултативни учебни дисциплини, специализирани /клинични/ практики, учебни курсове /ски, водни спортове, туризъм/, разработване на курсови работи, разработване на дипломна работа /по избор/.
В съответствие с Единните държавни изисквания лекционните курсове по задължителните и избираеми учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели.

Магистри

Магистърските програми, редовна форма на обучение са с продължителност 1 година /60 кредита/. Осигуряват възможност на кинезитерапевтите да задълбочат познанията си на основата на съвременни постижения на теорията на практиката. Дава се също възможност за повишаване квалификацията им в определени области на кинезитерапията и за упражняване на професията на по-високо професионално ниво. Обучението включва базови, специални, избираеми модули, клинична практика, подготовка и защита на магистърска теза.

Докторанти

Докторантурата е в 2 форми: редовна /със срок 3 години/ и задочна /4 години/. Завършили висши училища в чужбина могат да кандидатстват след признаване на придобитото висше образование по реда на Наредбата за държавни изисквания за признаване на образованието. Обучението на докторантите се осъществява по научна специалност и индивидуален учебен план.
Обучението по кинезитерапия е с международно признание.

Съществуват възможности за участие в различни квалификационни курсове и специализации към Центъра за следдипломна квалификация.

 

АКТУАЛЕН СПИСЪК

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ

ФАКУЛТЕТ „КИНЕЗИТЕРАПИЯ, ТУРИЗЪМ и СПОРТНА АНИМАЦИЯ”

 

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

1. Проф.д-р Иван Мазнев,доктор - Декан

2. Проф. Проф. Даниела Любенова, доктор, Зам. Декан

 

3. Проф. Евгения Димитрова, доктор Катедра ТМКТ

4. Проф. Николай Попов, дпн „ - „

5. Проф. Зоя Горанова, дпн „ - „

6. Доц. Димитър Ганчев, ДН

 

7. Проф. Незабравка Генчева, доктор Катедра „Кинезитерапия и рехабилитация”

8. Доц.д-р Антоанета Димитрова „ – „

 

9. Проф.д-р Диана Димитрова, доктор Катедра „Спортна медицина”

10. Доц.д-р Богдана Илинова, доктор „ – „

11.Доц.Александър Шопов Катедра „ТАО“

12.Доц. Кръстьо Згуровски, доктор Катедра Снежни спортове”

13.Доц. Петър Зографов, доктор „ – „

14.Доц. Петър Янков, доктор Катедра „ТАО“

 

15.Проф. Кирил Андонов, дпн Катедра „Гимнастика „ – „

16.Доц. Бисер Григоров, доктор „ – „

17.Проф. Бонка Димитрова, доктор „ – „

18.Доц. Гюрка Ганчева, доктор

 

19.Доц. Стоян Андонов, доктор Катедра „Водни спортове”

20.Доц. Бистра Димитрова ,доктор „ – „

21.Проф. Николай Изов, доктор „ – „

22.Доц. Йордан Донев, доктор „ – „

 

НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

23. Гл.ас. Никола Господарски Катедра „Водни спортове”

24. Гл.ас. Емил Видев Катедра „Гимнастика”

25. Ас. Дойчин Боянов Катедра „ТАО и Снежни спортове”

СЛУЖИТЕЛИ

26. Любка Кацарова Деканат ФКТТСА

СТУДЕНТИ

27. Ивелина Георгиева 0879 287088

28. Росен Богоев 0887 698571

29. Пламена Джумбешлиева 0884 092626

 


 

 

Решенията от последните Факултетни съвети можете да видите във файловете по-долу


 

 

 

ВАЖНО ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
За да бъдат здравно осигурени, чуждестранните студенти и докторанти (редовна форма на обучение) трябва да посетят Териториалното подразделение на Националната агенция по приходите (ж.к Студентски град, бл.5, ет. 3) с личните си документи, за да получат личен номер за здравно осигурявяне, който да представят в съответната факултетна канцелария.

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share