НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11988387 Картинка 6624840 Картинка 2203876 Картинка 5989368 Картинка 1392998 Картинка 10708619 Картинка 7973056 Картинка 4368907 Картинка 1462139 Картинка 3988742

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Ръководство и администрация
Ръководител - Гл. ас. Милен Чалъков, доктор


Преподаватели- Проф. Здравко Аракчийски, доктор; Доц. Николина Димитрова, доктор; Гл. ас. Милен Чалъков, доктор
Зала по информатика: (02) 4014(366)
Сектор Информатика

КОНСПЕКТ по ОСНОВИ на ИНФОРМАТИКАТА

1. Информатиката като наука. Информация. Количество информация.

2. Информационни дейности – структурна схема, функции.

3. Код. Кодиране на информацията. Бройни системи, преобразуване.

4. Алгоритъм – определение, видове, описание на алгоритми.

5. Блок-схемен език за описание на алгоритми – основни блокове, функции.

6. Езици за програмиране – видове, особености.

7. Програма, програмиране, етапи.

8. Компютър – определение, историческа справка, характерни свойства.

9. Архитектура на компютърна система – структурна схема, функции, входно-изходни устройства.

10. Памет на компютърна система – видове, особености.

11. Клавиатура. Основни полета, функции.

12. Програмно осигуряване на компютърна система. Операционна система (ОС) – предназначение, основни характеристики.

13. Дискова операционна система (ДОС) – организация, особености.

14. Структура на запис на информацията – файл и файлови спецификации, директории, логически устройства, резервирани имена.

15. WINDOWS – въведение, особености, графична среда.

16. WINDOWS EXPLORER – основни функции. Работа с дискови устройства, директории и файлове.

17. Текстообработваща програма WORD за WINDOWS – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.

18. WORD за WINDOWS – създаване на нов документ, въвеждане и редактиране на текст, съхраняване на документи, странициране, форматиране и отпечатване на документи, работа с таблици и графики.

19. Електронна таблица EXEL за WINDOWS – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.

20. EXEL за WINDOWS – въвеждане на данни, редактиране и форматиране на работен лист, използване на функционални зависимости, автоматично преизчисляване, графично представяне на данни, избор и форматиране на диаграми, отпечатване на документ.

21. Математически основи за оценка и анализ на движенията. Цифрово интегриране и диференциране с помощта на EXCEL.

22. Локални и глобални комуникационни мрежи – основни понятия. ИНТЕРНЕТ – въведение и основни функции.

23. Съвременни аудио-визуални средства и мултимедийни технологии в обучението. Устройства с фиксирано и гъвкаво представяне на информацията.

24. Персоналният компютър като съвременно средство за анализ и моделиране на движенията. Приложен софтуер за видеокомпютърен анализ.

 


ЛИТЕРАТУРА

Аракчийски, Здр., Основи на информатиката и информационните технологии. НСА ПРЕС, София, 2014.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share