НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Ръководство и администрация
Ръководител - Гл. ас. Милен Чалъков, доктор


Преподаватели- Проф. Здравко Аракчийски, доктор; Доц. Николина Димитрова, доктор; Гл. ас. Милен Чалъков, доктор
Зала по информатика: (02) 4014(366)
Сектор Информатика

КОНСПЕКТ по ОСНОВИ на ИНФОРМАТИКАТА

1. Информатиката като наука. Информация. Количество информация.

2. Информационни дейности – структурна схема, функции.

3. Код. Кодиране на информацията. Бройни системи, преобразуване.

4. Алгоритъм – определение, видове, описание на алгоритми.

5. Блок-схемен език за описание на алгоритми – основни блокове, функции.

6. Езици за програмиране – видове, особености.

7. Програма, програмиране, етапи.

8. Компютър – определение, историческа справка, характерни свойства.

9. Архитектура на компютърна система – структурна схема, функции, входно-изходни устройства.

10. Памет на компютърна система – видове, особености.

11. Клавиатура. Основни полета, функции.

12. Програмно осигуряване на компютърна система. Операционна система (ОС) – предназначение, основни характеристики.

13. Дискова операционна система (ДОС) – организация, особености.

14. Структура на запис на информацията – файл и файлови спецификации, директории, логически устройства, резервирани имена.

15. WINDOWS – въведение, особености, графична среда.

16. WINDOWS EXPLORER – основни функции. Работа с дискови устройства, директории и файлове.

17. Текстообработваща програма WORD за WINDOWS – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.

18. WORD за WINDOWS – създаване на нов документ, въвеждане и редактиране на текст, съхраняване на документи, странициране, форматиране и отпечатване на документи, работа с таблици и графики.

19. Електронна таблица EXEL за WINDOWS – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.

20. EXEL за WINDOWS – въвеждане на данни, редактиране и форматиране на работен лист, използване на функционални зависимости, автоматично преизчисляване, графично представяне на данни, избор и форматиране на диаграми, отпечатване на документ.

21. Математически основи за оценка и анализ на движенията. Цифрово интегриране и диференциране с помощта на EXCEL.

22. Локални и глобални комуникационни мрежи – основни понятия. ИНТЕРНЕТ – въведение и основни функции.

23. Съвременни аудио-визуални средства и мултимедийни технологии в обучението. Устройства с фиксирано и гъвкаво представяне на информацията.

24. Персоналният компютър като съвременно средство за анализ и моделиране на движенията. Приложен софтуер за видеокомпютърен анализ.

 


ЛИТЕРАТУРА

Аракчийски, Здр., Основи на информатиката и информационните технологии. НСА ПРЕС, София, 2014.

??????? ??? Facebook Twitter Share