НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

АФАС

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Гл. ас. Стефка Джобова, доктор ; Ас. Ивелина Кирилова

Учебна програма
по “Адаптирана физическа активност”
за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”,
за студенти със специалност “Физическо възпитание” и специалност “Спорт”

І. Цел, необходимост от изучаването на дисциплината:

В състава от учебни дисциплини предметът “Адаптирана Физическа Активност” осигурява на студентите със специалност “Физическо възпитание” знания и умения за обогатяване на средствата на физическото възпитание при работа с деца със специални образователни нужди, както и при работа със смесени групи в интегрирани паралелки от общообразователните училища. Теоретико-мето-дическата и практическа подготовка на студентите е насочена към усвояване на голям брой средства и методи, и тяхното оптимално приложение в различните форми на организация на заниманията по физическо възпитание в СОУ и ССУ; придобиването на знания и умения на студенти от специалност “Спорт” за прилагане средствата и методите на конкретния вид спорт в условията на работа с деца със специални образователни нужди в интегрирани групи.

ІІ. Учебен план (извлечение):

Учебна дисциплина

Часове
(бр.)

Курс / Семестър

“Адаптирана физическа активност”,
специалност “Физическо възпитание”

30
(2 кредита)

ІІІ курс, 6 сем.

“Адаптирана физическа активност”,
специалност “Спорт”

30
(2 кредита)

ІІІ курс, 6 сем.

Сподели във Facebook Twitter Share