НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Психология

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Проф. Михаил Георгиев, доктор ; Проф. Татяна Янчева, ДН ; Доц. Галина Домусчиева-Роглева, доктор ; Доц. Живка Койнова, доктор ; Гл. ас. Евелина Савчева, доктор ; Ас. Иван Иванов
Хонорувани преподаватели- Проф. Никола Попов, ДН ; Проф. Димитър Кайков, ДН ; Проф. Юлия Мутафова, доктор

Учебна програма за учители Учебна програма за треньори Учебна програма за кинезитерапевти Изтъкнати психолози от НСА
Конспекти

KOНСПЕКТ ПО ПСИХОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ УЧИТЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНАА. ОБЩА И СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

1. Психологията като наука – предмет, обект, задачи, методи. Психични явления и закономерности. Клонове на психологията. Тенденции на рзвитие. Място и значимост на психологическите знания в професионалната компетентност на учителя по физическо възпитание и спорт.

2. Личност. Основни понятия за личността. Личностна активност. Регулация и саморегулация на личността. Методи за диагностика на личността.

3. Основни свойства на личността. Способности – понятие и структура. Темперамент – същност, класификация, характеристика. Характер – същност и структура. Методи за диагностика.

4. Психични познавателни процеси. Обща характеристика. Сетивно познание. Усещане, възприятие, представа – същност, видове, особености. Методи за изследване и развитие на сетивно-познавателните процеси.

5. Абстрактно-логично познание. Обща характеристика. Мислене – същност и особености. Видове мислене. Мисловни операции и форми на мисленето. Език и реч. Методи за диагностика и развитие на мисленето.

6. Памет – същност и структура. Видове и типове памет. Методи за изследване и развитие на паметта.

7. Въображение. Видове въображение. Основни начини за формиране на образите на въображението. Методи за изследване и развитие на въображението.

8. Внимание – същност и особености. Видове внимание. Основни свойства на вниманието. Методи за диагностика и развитие на вниманието.

9. Воля и волева активност. Същност на волята и видове волеви действия. Структура на сложните волеви действия. Волеви качества. Методи за диагностика, контрол и развитие на волята.

10. Емоционални процеси. Същност на емоционалните процеси. Емоции и чувства. Общи и специфични особености на емоциите и чувствата. Методи за изследване и регулация на емоционалните процеси.

11. Психични състояния – характеристика и форми. Методи за изследване на психичните състояния.

12. Социалната психология като наука. Социални групи – същност и видове. Структура на малката социална група – социални норми, социални роли, групова сплотеност. Социално влияние – конформизъм и социално подчинение. Методи за диагностика. Лидерства и ръководство. Конфликти - управление и разрешаване.

13. Общуване – същност, видове, динамика. Функции на общуването. Аспекти на общуването – комуникативен, интерактивен, перцептивен. Култура на общуването. Развитие на комуникативните умения.

Б. ВЪЗРАСТОВА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

1. Психология на развитието – предмет, обект, задачи. Исторически корени и динамика на психологията на развитието. Място и роля на психологията на развитието в професионалната компетентност на треньора.

2. Възрастови периодизации на психичното развитие. Видове периодизации. Критерии за периодизация. Работна периодизация. Основни закономерности в развитието.

3. Теории за развитието на човека. Същност и значение на теориите. Теория за научаването; когнитивни теории; психоаналитични теории; етология.

4. Биологичното и социалното - основни детерминанти на психичното развитие.

5. Моралното развитие в процеса на онтогенезата.

6. Психологическа характеристика на детството. Особености на психичното развитие. Психолого-педагогически изисквания при работа с деца от тази възраст.

7. Психологически особености на развитието през периода на средната училищна възраст. Ефективност на педагогическите въздействия.

8. Психологическа характеристика на горната училищна възраст. Психолого-педагогически изисквания при работата на треньора в юношеска възраст.

9. Психологическа характеристика на младежката възраст. Ефективност на педагогическите въздействия.

10. Психологическа характеристика на зрялата, напредналата и старческата възраст.

11. Педагогическата психология като наука – предмет, обект, задачи и методи на педагогическата психология. Учене, обучение, научаване – същност и детерминиращи фактори.

12. Теории за ученето. Бихевиористични и когнитивни теории. Теория за социалното учене. Диференциална психология на ученето.

13. Мотивация за учене. Методи за изследване и повишаване на мотивацията за учене. Видове активност в процеса на обучение. Средства за повишаване на активността в учебно-тренировъчния процес.

14. Педагогическото общуване като средство за обучение и възпитание. Характеристики, средства и форми на педагогическо общуване. Познавателни, емоционални и поведенчески компоненти на педагогическото общуване. Средства, методи и форми за въздействие на спортния педагог в учебно-тренировъчния процес.

15. Психологическа характеристика на личността на спортния педагог. Психологически основи на неговия професионализъм. Авторитет на спортния педагог. Критерии за оценка на дейността на спортния педагог. Професионално - личностна саморегулация и самоусъвършенстване на учителя по физическо възпитание.

В. СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ

1. Психология на физическото възпитание и спорта – предмет, обект, основни задачи. Възникване и развитие. Основни направления.

2. Психологическа характеристика на спортната дейност – същност и особености. Психологическа структура на дейността. Възможности за оптимизиране на спортната дейност.

3. Психологически предпоставки на обучението в урока по физическо възпитание (внимание, мислене, памет, интерес). Методи и средства за повишаване на активността на учениците в урока по физическо възпитание.

4. Психологически основи на двигателното обучение. Психологически особености на изграждането на двигателните навици в спорта.

5. Психомоторни качества на спортиста. Методи за диагностика и развитие.

6. Мотивационни измерения на заниманията със спорт.

7. Методи за изследване и развитие на мотивацията в спорта.

8. Психология на малката група в системата на физическото възпитание и спорт. Спортният отбор като социална група. Структура и структуриране в отбора. Ръководство и лидерство в отбора. Психологически климат и междуличностни отношения.

9. Методи за изследване на малката група в системата на физическото възпитание.

10. Подбор и ориентация в спорта. Психологически критерии за подбор.

11. Психическа подготовка в спорта. Същност, видове, етапи. Цели, задачи и методи. Планиране на психическата подготовка.

12. Интелект и спорт. Психологически основи на тактическата подготовка в спорта. Диагностика и развитие на интелектуалните и творческите способности в спорта.

13. Психични състояния в урока по физическо възпитание и тренировъчния процес. Работоспособност и умора. Предстартови психични състояния.

14. Психическо възстановяване на спортиста. Същност и характеристики. Динамика на възстановяването. Методи за психично възстановяване в спорта.

15. Психологически проблеми на детско-юношеския спорт.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Попов, Н., Психология. Обща психология, НСА-ПРЕС, С., 1999.

2. Попов, Н., Психология. Социална психология, НСА-ПРЕС, С., 1999.

3. Попов, Н., Психология. Спортна психология, НСА-ПРЕС, С., 2015.

4. Герон, Е., Ю. Мутафова-Заберска, Мотивация при физическата дейност и спорта, част І и ІІ, С., НСА-ПРЕС, 2004.

5. Георгиев, М., Функционални състояния, С., НСА-ПРЕС, 2003.

6. Георгиев, М., Адаптация към стресови ситуации, С., НСА-ПРЕС, 2003.

7. Димитрова, Св., Екология на човешкото развитие – спорт и здраве, С., НСА-ПРЕС, 1996.

8. Домусчиева-Роглева, Г. Предсъстезателна тревожност и стрес в спорта, С., 2009.

9. Желязкова-Койнова, Ж., Практикум по възрастова психология. Част І – Детство, С., 2002.

10. Желязкова-Койнова, Ж., Практикум по възрастова психология. Част ІІ –Юношество, С., 2002.

11. Мутафова-Заберска, Ю., Цели и творчество на спортиста, С., Авангард Прима, 2004.

12. Попов, Н., Спорт за хората – Мотивация. Подбор., НСА-ПРЕС, С., 1999.

13. Янчева, Т., Психологическо осигуряване в елитния спорт, С., НСА-ПРЕС, 2005.

14. Янчева, Т., Личност и състезателна реализация, С., НСА-ПРЕС, 2004.

15. Янев, В., Психология на треньора в спорта, С., НСА-ПРЕС, 2001.

 

 

 

КОНСПЕКТ по МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ

за студентите І КУРС КИНЕЗИТЕРАПИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

1. Въведение в медицинската психология. Възникване и развитие. Предмет и задачи на медицинската психология. Раздели и методи в медицинската психология.

2. Личността в медицинската психология: личност и болест; защитни механизми на „Аз-а”.

3. Експериментално изследване на личността в клиничната практика. Акцентуация на личността.

4. Стрес, здраве и соматични симптоми.

5. Управление на стреса. Социална подкрепа. Когнитивни и емоционални стратегии за справяне.

6. Афективни разстройства. Емоционални и поведенчески прояви на тревожност в медицинската практика.

7. Емоционални и поведенчески прояви на депресия в медицинската практика.

8. Методи за регулация на афективните разстройства.

9. Шизофрения. Личностни разстройства.

10. Психосоматични зависимости и тяхната социална значимост. Профилактика и психотерапия.

11. Особености на психосоматичната личност. Психосоматични разстройства. Личностов профил при различните психосоматични заболявания

12. Психология на болния от различни соматични заболявания (сърдечно, раково и др.). Психологически проблеми на неизлечимо болните.

13. Синдром на „прегарянето” – диагностични критерии, фактори и психотерапевтични подходи.

14. Психотерапевтични интервенции в медицината.

15. Особености на общуването между кинезитерапевт и болен. Комплексен подход към болния и умението да се общува с него. Модели на връзката между пациент и кинезитерапевт.

ЛИТЕРАТУРА:

Ачкова, М., Приложна психология в медицината и здравните грижи, Коти ЕООД, София, 2001.

Борн, Е. Да се справим с тревожността и фобиите. Наръчник за терапевти и пациенти.С., ЛИК, 2008.

Дерогатис, Л., Т. Уайз, Тревожни и депресивни разстройства на соматично болни пациенти, изд. „Сиела”, София, 2000.

Домусчиева-Роглева, Г. Предсъстезателна тревожност и стрес в спорта. С, 2009.

Кайков, Д. Психична регулация и психични въздействия. С.,1998.

Лий Р. Решение за суперстреса. С., 2010.

Люис Д. Стресът. „Прозорец”, С., 1994.

Попов, Н. Психология. Медицинска психология. НСА-ПРЕС, С., 1999.

Серван – Шрайбер, Д. Да излекуваме тревожността, депресията и стреса без лекарства и психоанализа. „Изток – Запад”, С., 2004.

Сиймън, Дж., Д. Кенрик, Психология. НБУ, С., 2002.

Шулц, Д. Психология на растежа. НИ, С., 2004.

 

 

 

 

KOНСПЕКТ

по ПСИХОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ТРЕНЬОРСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

А. ОБЩА И СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

1. Психологията като наука – предмет, обект, задачи, методи. Психични явления и закономерности. Клонове на психологията. Тенденции на развитие. Място и значимост на психологическите знания в професионалната компетентност на треньора.

2. Личност. Основни понятия за личността. Личностна активност. Регулация и саморегулация на личността. Методи за диагностика на личността.

3. Основни свойства на личността. Способности – понятие и структура. Темперамент – същност, класификация, характеристика. Характер – същност и структура. Методи за диагностика.

4. Психични познавателни процеси. Обща характеристика. Сетивно познание. Усещане, възприятие, представа – същност, видове, особености. Методи за изследване и развитие на сетивно-познавателните процеси.

5. Абстрактно-логично познание. Обща характеристика. Мислене – същност и особености. Видове мислене. Мисловни операции и форми на мисленето. Език и реч. Методи за диагностика и развитие на мисленето.

6. Памет – същност и структура. Видове и типове памет. Методи за изследване и развитие на паметта.

7. Въображение. Видове въображение. Основни начини за формиране на образите на въображението. Методи за изследване и развитие на въображението.

8. Внимание – същност и особености. Видове внимание. Основни свойства на вниманието. Методи за диагностика и развитие на вниманието.

9. Воля и волева активност. Същност на волята и видове волеви действия. Структура на сложните волеви действия. Волеви качества. Методи за диагностика, контрол и развитие на волята.

10. Емоционални процеси. Същност на емоционалните процеси. Емоции и чувства. Общи и специфични особености на емоциите и чувствата. Методи за изследване и регулация на емоционалните процеси.

11. Психични състояния – характеристика и форми. Методи за изследване на психичните състояния.

12. Социалната психология като наука. Социални групи – същност и видове. Структура на малката социална група – социални норми, социални роли, групова сплотеност. Социално влияние – конформизъм и социално подчинение. Методи за диагностика. Лидерства и ръководство. Конфликти - управление и разрешаване.

13. Общуване – същност, видове, динамика. Функции на общуването. Аспекти на общуването – комуникативен, интерактивен, перцептивен. Култура на общуването. Развитие на комуникативните умения.

Б. ВЪЗРАСТОВА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

1. Психология на развитието – предмет, обект, задачи. Исторически корени и динамика на психологията на развитието. Място и роля на психологията на развитието в професионалната компетентност на треньора.

2. Възрастови периодизации на психичното развитие. Видове периодизации. Критерии за периодизация. Работна периодизация. Основни закономерности в развитието.

3. Биологичното и социалното - основни детерминанти на психичното развитие. Теории за възрастовото развитие.

4. Моралното развитие в процеса на онтогенезата.

5. Психологическа характеристика на детството. Особености на психичното развитие. Психолого-педагогически изисквания при работа с деца от тази възраст.

6. Психологически особености на развитието през периода на средната училишна възраст. Ефективност на педагогическите въздействия.

7. Психологическа характеристика на горната училищна възраст. Психолого-педагогически изисквания при работата на треньора в юношеска възраст.

8. Психологическа характеристика на младежката възраст. Ефективност на педагогическите въздействия.

9. Психологическа характеристика на зрялата, напредналата и старческата възраст.

10. Педагогическата психология като наука – предмет, обект, задачи и методи на педагогическата психология. Учене, обучение, научаване – същност и детерминиращи фактори.

11. Теории за ученето. Бихевиористични и когнитивни теории. Теория за социалното учене. Диференциална психология на ученето.

12. Мотивация за учене. Методи за изследване и повишаване на мотивацията за учене. Видове активност в процеса на обучение. Средства за повишаване на активността в учебно-тренировъчния процес.

13. Педагогическото общуване като средство за обучение и възпитание. Характеристики, средства и форми на педагогическо общуване. Познавателни, емоционални и поведенчески компоненти на педагогическото общуване. Средства, методи и форми за въздействие на спортния педагог в учебно-тренировъчния процес.

14. Психологическа характеристика на личността на спортния педагог. Психологически основи на неговия професионализъм. Авторитет на спортния педагог. Критерии за оценка на дейността на спортния педагог. Професионално-личностна саморегулация и самоусъвършенстване на треньора (учителя по физическо възпитание).

В. СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ

1. Спортната психология като наука – предмет, обект, основни задачи. Възникване и развитие. Основни направления. Място и значимост на спортната психология за теорията и практиката на спорта.

2. Психологическа характеристика на спортната дейност – същност и особености. Психологическа структура на дейността. Възможности за оптимизиране на спортно-състезателната дейност.

3. Психологически основи на двигателното обучение. Психологически особености на изграждането на двигателните навици в спорта.

4. Психомоторни качества на спортиста. Методи за диагностика.

5. Личност и състезателна реализация. Особености на личността на спортиста. Личностна активност. Подготвеността като интегрална характеристика на личността на спортиста. Методи за диагностика на личността на спортиста.

6. Мотивация и спорт. Методи за изследване и развитие на мотивацията в спорта.

7. Спортният отбор като социална група. Структура и структуриране в отбора. Ръководство и лидерство в отбора. Психологически климат и междуличностни отношения. Методи за диагностика на структурата и взаимоотношенията в спортния отбор.

8. Особености на вниманието в спортната дейност. Ориентираща, контролираща и насочваща функции на вниманието при изпълнение на двигателните действия. Особености на вниманието в отделни видове спорт. Методи за изследване и развитие на вниманието в спорта.

9. Воля и спорт. Характеристика на трудностите в спорта. Управление на волевата активност по време на тренировка и състезание. Волева подготовка на спортиста. Методи за диагностика на волята в спорта.

10. Интелект и спорт. Психологически основи на тактическата подготовка в спорта. Диагностика и развитие на интелектуалните и творческите способности в спорта.

11. Работоспособност и умора. Динамика на психичните състояния на спортиста в учебно-тренировъчния процес. Методи за диагностика на работоспособността и умората.

12. Стрес и тревожност в спорта. Предстартови състояния. Регулация и саморегулация на състоянията в спортносъстезателната дейност. Методи за диагностика.

13. Психическо възстановяване на спортиста. Същност и характеристики. Динамика на възстановяването. Методи за психично възстановяване.

14. Психична устойчивост и надеждност на спортиста и треньора. Същност и прояви. Фактори на психичната устойчивост по време на тренировка и състезание. Методи за изследване и повишаване на устойчивостта и надеждността на спортиста.

15. Подбор и ориентация в спорта. Психологически критерии за подбор. Психоспортограма (за определен вид спорт).

16. Психологическо осигуряване на спортната дейност. Място и роля на психологическото осигуряване в системата на спортната подготовка. Нива на психологическо осигуряване. Основни направления.

17. Психическа подготовка в спорта. Същност, видове, етапи. Цели, задачи и методи. Планиране на психическата подготовка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Попов, Н., Психология. Обща психология, НСА-ПРЕС, С., 1999.

2. Попов, Н., Психология. Социална психология, НСА-ПРЕС, С., 1999.

3. Попов, Н., Психология. Спортна психология, НСА-ПРЕС, С., 2015.

4. Герон, Е., Ю. Мутафова-Заберска, Мотивация при физическата дейност и спорта, част І и ІІ, С., НСА-ПРЕС, 2004.

5. Георгиев, М., Функционални състояния, С., НСА-ПРЕС, 2003.

6. Георгиев, М., Адаптация към стресови ситуации, С., НСА-ПРЕС, 2003.

7. Димитрова, Св., Екология на човешкото развитие – спорт и здраве, С., НСА-ПРЕС, 1996.

8. Домусчиева-Роглева, Г. Предсъстезателна тревожност и стрес в спорта, С., 2009.

9. Желязкова-Койнова, Ж., Практикум по възрастова психология. Част І – Детство, С., 2002.

10. Желязкова-Койнова, Ж., Практикум по възрастова психология. Част ІІ –Юношество, С., 2002.

11. Мутафова-Заберска, Ю., Цели и творчество на спортиста, С., Авангард Прима, 2004.

12. Попов, Н., Спорт за хората – Мотивация. Подбор., НСА-ПРЕС, С., 1999.

13. Янчева, Т., Психологическо осигуряване в елитния спорт, С., НСА-ПРЕС, 2005.

14. Янчева, Т., Личност и състезателна реализация, С., НСА-ПРЕС, 2004.

15. Янев, В., Психология на треньора в спорта, С., НСА-ПРЕС, 2001.

 

Сподели във Facebook Twitter Share