НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11403901 Картинка 7017196 Картинка 3548765 Картинка 10743527 Картинка 11831767 Картинка 6572769 Картинка 1789831 Картинка 7542636 Картинка 6639531 Картинка 9819957

Конкурс за доцент - Мариана Алексиева Борукова (на 4 септември 2019)

На 04.09.2019 г. от 11:00 часа във Видеозалата - ЗСС на НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се състои второто, заключително заседание на Научното жури по провеждане на процедурата за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Баскетбол) за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ с кандидат гл.ас. Мариана  Алексиева Борукова, доктор.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП № 805/17.05.2019 г.:

Вътрешни членове:
1.   Проф. Кръстю Димов Църов, доктор
2.   Проф. Даниела Станимирова Дашева, ДН
3.    Доц. Цанко Ангелов Цанков, доктор
4.    Доц. Георги Йорданов Божилов, доктор
Резервен член: доц. Емил Руменов Аврамов, доктор

Външни  членове:
1.    Проф. Йордан Славов Калайков, ДПН
2.   Проф. Димитър Танев Кайков, ДН – пенсионер
3.    Проф. Людмил Петров Иванов, доктор
Резервен член: проф. Юлия  Георгиева Мутафова – Заберска, доктор

Председател на научното жури: доц. Цанко Ангелов Цанков, доктор

Рецензенти:
- Проф. Кръстю Димов  Църов, доктор
- Проф. Йордан Славов  Калайков, ДПН

Технически секретар: Нели Бориславова Петрова

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share