НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за професор - Албена Александрова

На 23.04.2020 г. от 14.00 ч. в Национална спортна академия  „Васил Левски”, Студентски град, кабинет 319, ще се проведе второто заключително заседание на утвърденото Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Биохимия с биохимия на спорта” за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“. 
Конкурсът е публикуван в Държавен вестник брой 91 от 19.11.2019 г.

Членове  на Научното жури, съгласно Заповед ЗП-49/20.01.2020 г., на основание предложение от Факултетния съвет на Факултет „Спорт” на НСА „Васил Левски“ от 16.01.2020 г., Протокол № 43 в състав:

Вътрешни членове:
1.       Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор
2.       Проф. д-р Иван Христов Мазнев, доктор
3.       Проф. Николай Кирилов Изов, доктор
4.       Доц. д-р Евелина Емилова Милошова, доктор
Резервен член: доц. д-р Станислав Цветков Цветков, доктор

Външни членове:
1.       Проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дн
2.       Проф. д-р Мария Василева Тотева, дн
3.       Проф. д-р Магдалена Банчева Александрова, доктор
Резервен член: проф. Георги Ангелов Милошев, доктор

Технически секретар: Цветелина Василева Митова

Председател: проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор

Рецензенти:
1.       Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор – вътрешен член
2.       Проф. д-р Иван Христов Мазнев, доктор – вътрешен член
3.       Проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дн – външен член

Материчлите на кандидата вужте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share