НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за доцент - Мария Гатева

На 26.05.2020 г. от 12:00 часа в А2 на НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се състои второто, заключително заседание на Научното жури по провеждане на процедурата за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Художествена гимнастика), за нуждите на катедра „Гимнастика“ с кандидат гл. ас. Мария Гатева, доктор.


Научно жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП № 1917/11.12.2019 г.:

Вътрешни членове:

1. проф. Гюрка Ганчева Димитрова, доктор – председател на журито
2. проф. Бонка Михайлова Димитрова, доктор
3. проф. Татяна Станчева Янчева, дн
4. проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн
Резервен член проф. Димитър Петров Михайлов, доктор

Външни  членове:

1. проф. Кирил Захариев Костов, дн
2. проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн
3. доц. Димка Борисова Несторова
Резервен член проф. Димитър Танев Кайков, дн

Рецензенти:
- Проф. Гюрка Ганчева Димитрова, доктор
- Доц.  Димка Борисова Несторова, доктор

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share