НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация – Михаил Тошев Качаунов

На 17.09.2020г. от 11:30 ч. в Заседателна зала, НСА „В.Левски”- Студентски град,  ще се състои публична защита на дисертационния труд на Михаил Тошев Качаунов – докторант в самостоятелна  подготовка към катедра “Водни спортове” на тема: Комплексна оценка на анаеробната работоспособност при 13-18 годишни плувци, за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление: 7.6. Спорт, програма „Теория и методика на спортната наука“.

Научен ръководител: доц. д-р Любомир Петров, доктор

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 540/04.06.2020г.

Научно жури                   
Вътрешни членове:
1. Доц. Йордан Димитров Донев, доктор – председател
2. Проф. Николай Кирилов Изов, доктор
Резервен член: Доц. Румен Иванов Йосифов, доктор

Външни членове:
1. Проф. Доротеа Георфиева Стефанова- Ганчева, дн
2. Доц. Веселина Георгиева Иванова, доктор  
3. Доц. Боряна Георгиева Туманова, доктор
Резервен член: Проф. Петър александров Банков, доктор


Рецензенти:
Проф. Николай Кирилов Изов, доктор
Проф. Доротеа Георфиева Стефанова- Ганчева, дн

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share