НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Устав

  Устав на Олимпийски клуб НСА „Васил Левски”

1. Основни ценности и принципи.
1.1. Олимпийския клуб в НСА представлява гражданско сдружение на студенти и преподаватели от НСА, които споделят и приемат да работят за развитието на хуманните измерения на телесното възпитание и спорта, насочени към облагородяване и хармонично въздигане на човешката личност.
1.2. Олимпийския клуб в НСА представлява патриотична организация. Той същевременно е отворен за участие и на чуждестранни студенти, като уважават националните им чувства и ценности по подходящ начин, съответстващ на олимпийските правила.
1.3. Основни принципи в дейността на клуба са:
а) толерантност, уважение и взаимопомощ във взаимоотношенията и дейността н членовете;
б) равноправно сътрудничество с други организации, имащи сходни цели;
в) безкористност и доброволно участие на членовете в дейността на клуба;
г) ненамеса в дейността на други организации и запазване на независимост на сдружението от други организации;
д) отказ и борба срещу неморалните прояви на насилие, корупция, допингупотреба и злоупотреба със спортисти, измама, политизация и идеологизация в телесното възпитание и спорта.

2. Цели и задачи.
Олимпийския клуб в НСА си поставя следните цели:
2. 1. Дя разпространява и прилага нравствените и хуманни стойности на телесното възпитание и спорта в подготовката на специалисти в тази област.
2. 2. Да подготвя своите членове за изпълнение и приложение на хуманните ценности за телесното възпитание и спорта в практиката.
2. 3. Да развива научното познание в областта на философията и етиката на спорта и телесното възпитание.

3. Средства и дейности.
За да реализира своите цели Олимпийския клуб:
3.1. Провежда семинари за олимпийска педагогическа и организационна подготовка на студенти от НСА.
3. 2. Разпространява литература и издания с олимпийска тематика.
3. 3. Насърчава провеждането на научни изследвания по олимпийската проблематика, съвместно с Националната олимпийска академия и научните среди в НСА.
3. 4. Организира педагогическа работа на своите членове в училищата и спортните клубове.
3. 5. Участва в подготовката и провеждането на сесиите на НОА.
3. 6. Участва в управлението на НОА, като асоциран член.
3. 7. Издава и разпространява свое списание.
3. 8. Дава награди на спортисти, студенти и преподаватели за особени заслуги в разпространението и утвърждаването на хуманните стойности и телесното възпитание и спорта.
3. 9. Контакт и обем с други организации от национален и международен план.

4. Устройство.
Олимпийския клуб в НСА има следната структура:
4.1. Общо събрание на членовете, Съвет, председател, контролна комисия и комисии по дейността на клуба, председателски съвет.
4.2. Функциите на Общото събрание са:
а) избира съвета, председателя и контролната комисия на клуба;
б) обсъжда и приема отчета на председателя;
в) приема програма за дейността на клуба;
г) обсъжда и решава въпроси, които са поставени от членовете на клуба;
д) решава въпроси, по които няма съгласие в съвета на клуба;
е) определя периодично членския внос;
ж) изменя устава на клуба.
4.3. Състав и дейност на Общото събрание.
а) Общото събрание включва всички редовни членове на клуба;
б) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно по дневен ред, определен от съвета на клуба, обявен 14 дни по-рано;
в) членовете на клуба могат да предложат въпроси за разглеждане от Общото събрание 1 месец предварително;
г) Извънредно общо събрание се свиква от председателя, от 1/3 от съвета или от 1/5 от членовете, представено в писмен вид, където се определя дневния ред на събранието;
е) Общото събрание се открива от председателя и се ръководи от член на клуба, притежаващ необходимите качества и опит, той се избира от присъстващите;
ж) работата на Общото събрание се ръководи от предварително приет регламент, определен от присъстващите;
з) заседанието е законно, ако присъстват 2/3 от членовете;
и) ако присъстващите са по-малко от 2/3 поради неуважително отсъствие на членовете, наличният брой присъстващи изчакват 15 мин. и свикват ново събрание, което определя необходимия кворум, а неуважително отсъстващите отпадат от членство в клуба.
4. 4. Състав и пълномощия на съвета на клуба:
а) съветът се състои от 7 члена, вкл. И председателя;
б) членовете на съвета отговарят за развитието на отделните дейности, определени в програмата на клуба:
- педагогическа работа;
- научни изследвания;
- популяризиране на олимпизма;
- списание и публикации;
- подготовка на сесиите на НОА, документация;
- представяне на клуба и връзки с други организации;
- финанси и архив.
в) съветът заседава 2 пъти в месеца като взема решения за осъществяване на програмата на клуба, в съответствие с нормите на устава;
г) решенията на съвета се взимат с обикновено мнозинство;
д) дискусиите и решенията на съвета се регистрират в протоколна книга;
е) заседанията са законни ако присъстват 2/3 от членовете на съвета;
ж) съветът работи по приет план и график, отчитането на който става периодично, по искане на председателя.
Допълнение: На заседанията на съвета, по тяхно желание, могат да присъстват членове на прецедателския съвет. Те, които имат право да обсъждат и предлагат виждания за работата на клуба със съвещателен глас.
4.5. Състав и дейност на контролната комисия.
а) Комисията е съставена от 3 члена, избрани на общото събрание.
б) Комисията следи за спазване на устава в дейността на всички структуриу на клуба, както и на отделните членове.
в) Комисията докладва на редовното общо събрание за нарушенията в това отношение, като изготвя препоръки.
г) Член на комисията взема участие в заседанията на съвета с право на съвещателен глас.
4.6. Съветът на Олимпийския клуб има право да съставя временни и специализирани комисии за работа по отделните направления, с цел включване на повече членове на клуба в управлението на дейността.
4.7. Състав и дейност на комисиите към клуба.
а) Комисиите се сформират по предложение на съвета, или членове на общото събрание, без ограничения за участие;
б) в комисиите влизат членове, които имат желание да управляват и да работят в определена област от програмата на клуба;
в) съветът или Общото събрание избират председател на комисията;
д) комисията изготвя план за своята дейност;
е) комисията отчита своята дейност пред органа, който я е избрал, в срок определен при нейното създаване;.
4. 8. Председателят на клуба има следните права и задължения:
а) свиква заседанията на съвета;
б) представя клуба и подписва документация и кореспонденция;
в) предлага план за работа на съвета;
г) координира и следи за изпълнението на програмата на клуба;
д) свиква общото събрание и подготвя документацията за негоеото провеждане, в съответствие с дневния ред;
е) изпълнява финансовата програма, като за това се отчита пред съвета и общото събрание;
ж) изготвя програмни материали за обсъждане в общото събрание и съвета.
4. 9. Председателския съвет се състои от бившите председатели на клуба. Те имат право:
а) да участват в заседанията на Олимпийския съвет и общото събрание;
б) да изказват мнения и предложения за работата на клуба.

5. Членство.
5. 1. Член на Олимпийския клуб в НСА може да бъде всеки студент, завършил студент или преподавател, който:
а) признава и допринася за развитие на ценностите, принципите, целите и задачите на клуба;
б) проявява интерес или работи в областите, предвидени в програмата на Олимпийския клуб и НОА;
в) поведението и дейността му съответстват на принципите приети от клуба;
г) за членовете на клуба се приемат завършили студенти, които имат минимум 3 годишно членство в клуба като студенти.
5. 2. Кандидатът за членство в клуба подава заявление.
5. 3. Заявленията за членство се приемат от съвета на клуба. Съветът се произнася по заявлениято в срок до един месец.
5. 4. Членовете на олимпийския клуб имат право:
а) да участват в дейности, както и да предлагат такива в програмата за работа на клуба;
б) да бъдат избирани в отделните органи на клуба;
в) завършили студенти и преподаватели не могат да участват в управителния съвет и контролната комисия на клуба.
5. 5. Членовете на клуба имат моралното задължение:
а) да присъстват и /или участват, в съответствие с възможностите си, в програмата на клуба по свой избор;
б) да присъстват на предвидените в устава организационни дейности, в съответствие с техните компетенции, с изключение на случаите на обективно възпрепятстване;
в) да представят клуба в съответствие с компетенциите, които разполагат;
г) да проявяват толерантност и добронамереност.
5. 6. Членовете на клуба се освобождават:
а) по собствено желание;
б) при неплащане на членския внос;
в) при отсъствие от общото събрание или другите органи на клуба или неизпълнение на поетите ангажименти, за които за избрани, без уважителни причини за повече от три пъти;
г) при злоупотреби и дейност, несъвместима с този устав.

За особени заслуги към дейността на клуба Общото събрание може да избира почетни членове.
Забележка: Прецедателите на клуба, след изтичане на техния мандат и завършване на НСА
, ако нямат прояви предвидени в член 5б, букви б,в и г, се обявяват за почетни членове на клуба.
Забележка 2: Ъдостояването с почетно членство става по тържествен начин на сесиите на НОА.

6. Финансиране.
6.1. Приходите на Олимпийския клуб са от:
а) Членски внос, които се определя всяка година от общото събрание и се изплаща на два пъти в годината.
б) Дарения.
в) Средства събрани от реализацията на програмите и инициативите на клуба.
г) Субсидии от НОА.
6.2. Средствата се съхраняват от член на съвета и се израсходват въз основа на мотивирано решение на съвета на клуба за дейности определени в програмата и плана за работата му.
6.3. Резултатите от изразходваните средства се обсъждат в съвета на клуба. В рамките на годишния отчет за дейността на клуба се подготвя самостоятелен раздел за финансовия баланс и дейност, който задължително се побликува, преди заседанието на общото събрание.

7. Седалище, знак и девиз
7.1. Олимпийският клуб се намира на територията на НСА. Клубът ползва кабинет, в рамките на материалната база на катедра „История и управление на спорта” в съответствие със споразумение от 1987г.
7.2. Олимпийският клуб има своя емблема, бланка и печат.
а) Емблемата на клуба представлява факел и книга , поставени над Олимпийските кръгове.
б) Името на клуба се изписва с цветовете на националното знаме.
7.3. Клубът е наследник и продължител на Олимпийския клуб на ВИФ, основан през 1985 година.
7.4. Документацията на клуба се съхранява в архива на НСА.

Този устав е приет на общо събрание на членовете на 18.03.1996 г. в София и поправки на 17.05.1997 год.

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share