НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Анкети

В таблицата по-долу са приложени провежданите в НСА анкети, формулярите за тях
и анализ на резултатите от проведените изследвания.
Кликнете върху името на съответния файл за да го видите.

 

No.

Анкета

Формуляр

Резултати

Инфо

1

Анкетна карта относно мотиви за кандидатстване и ниво на административно обслужване в НСА „Васил Левски“

a1.pdf

r1_1.pdf
r1_2.pdf
r1_3.pdf

6,2017
6,2018
9.2019 

2

Анкетна карта за оценка на учебната дисциплина

a2.pdf

r2_1.pdf
r2_2.pdf
r2_3.pdf
r2_4.pdf
r2_5.pdf
r2_6.pdf
r2_7.pdf
r2_8.pdf
r2_9.pdf
r2_10.pdf
r2_11.pdf
r2_12.pdf
r2_13.pdf
r2_14.pdf
r2_15.pdf
r2_16.pdf
r2_17.pdf
r2_18.pdf

Гимнастика
ТМФВ
Педагогика
Общо УФ
КТ в ортопедията
КТ при вътр. болести
КТ в хирургията
Общо КТ
ТМСТ
Гимнастика
Хандбал
Общо ТФ
ФП Волейбол, 5.2019
ФП Информат. 5.2019
ФС ОСТ, 5.2019
ФС Психология, 5.2019
ФОЗЗГТ(ЕПФФ), 5.2019
ФОЗЗГТ(ДБ), 5.2019 

3

Анкетна карта за оценяване на начина на преподаване на учебната дисциплина

a3.pdf

r3_1.pdf
r3_2.pdf
r3_3.pdf

ТФ. 5.2018_1
УФ. 5.2018_1
Обща. 5.2018_1

4

Анкетна карта за оценяване на цялостния процес на обучение

a4.pdf

r4_1.pdf
r4_2.pdf

1 курс. 5.2017
1 курс. 11.2017

5

Анкетна карта за оценяване на изпитната сесия по дисциплините от учебния план в Академията

a5.pdf

r5_1.pdf
r5_2.pdf
r5_3.pdf
r5_4.pdf
r5_5.pdf
r5_6.pdf
r5_7.pdf
r5_8.pdf
r5_9.pdf

r5_10.pdf
r5_11.pdf
r5_12.pdf

6.2017 (1)
6.2017( 2)
6.2018
6.2018
6.2018
ФП 2.2019 г.
ФСпорт 2.2019
ФОЗЗГТ 2.2019
ОИС ФП, ФС, ФОЗЗГТ  3.2019
ФС 06.2019
ФП 06.2019
ОЗЗГТ 06.2019

6

Анкетна карта за оценяване на магистърска програма
6.1 Анк.карта за оценяване на магистърска програма ФВС - начало
6.2 Анкетна карта за оценяване на магистърска програма ФВС - край

a6.pdf
a6_1.pdf
a6_2.pdf

r6_1.pdf 

Сп.мениджмънт - 02.2019 г.

7

Анкетна карта за оценяване на цялостния процес на обучение в научно образователната степен „Доктор“

a7.pdf

r7_1.pdf
r7_2.pdf

2017 (1)
2017 (2)

8

Анкетна карта за оценка на учебния процес и неговото осигуряване

a8.pdf

r8_1.pdf
r8_2.pdf
r8_3.pdf

2017
2018
м 10.2019

9

Анкетна карта относно мотиви за кандидатстване, учебен процес и възможности за бъдеща професионална реализация

a9.pdf

r9_1.pdf
r9_2.pdf
r9_3.pdf
r9_4.pdf
r9_5.pdf
r9_6.pdf
r9_7.pdf

2017
м. 06.2018 
м. 11.2018
м. 03.2019
Магистри 03.2019
Бакалаври 03.2019
11.2019

10

Анкетна карта за оценка от външни потребители

a10.pdf

r10_1.pdf
r10_2.pdf


2017
4.2019
11 Мнение на студентите за преподаватели от НСА

a11.xls

r11_1.pdf
r11_2.pdf

Преподаватели 2013-2017

12 Оценка за работата на служителите

a12.pdf

r12_1.pdf


2018 служители
13 Професионална ориентация на студeнтите - ОКС Бакалавър

a13.pdf

r13_1.pdf

14 Мотиви за кандидатстване в НСА

a14.pdf

r14_1.doc
r14_2.pdf

1 курс
1 курс, м.11.2019 г.
15 Професионална реализация на студентите от НСА

a15.pdf

r15_1.pdf
r15_2.pdf

4 курс
16 Кариерно развитие на завършилите студенти

a16.pdf

r16_1.pdf

11.2018 г.
17 Професионална ориентация на студентите - ОКС Магистър

a17.pdf

18 Готовност на студента за дистанционно обучение

a18.doc

r18_1.doc

19 Готовност на преподавател за дистанционно обучение

a19.doc

r19_1.doc

20 Оценка на студентите за дистанционно предлагане на учебна дисциплина

a20.doc

r20_1.doc

21 Оценка на специалност (магистърска програма) в дистанционна форма на обучение (ДФО)

a21.doc

22 Оценка на специалисти от НСА в дистанционна форма на обучение (ДФО) от външни потребители

a22.doc

 

Сподели във Facebook Twitter Share