НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Необходими документи за кандидатстване

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ И СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ!

ДО РЕКТОРА НА НСА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Т У К

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ………………………………………………………………........................................................................................................................

                                                                                  /трите имена по лична карта/

Лична карта № ........................... издадена от........................ на...................

Адрес за кореспонденция: град………………………., пощ.код……….

…………………………………………..…………тел.: ……..……………

/ж.к., ул., бл., вх., ап./УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Желая да участвам в конкурс за ДОКТОРАНТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – РЕДОВНА/ЗАДОЧНА форма на обучение

                                                                                    /подчертайте вярното/

по Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията – професионално направление:

..........................................................................................................................,

обявен в Държавен вестник бр. ……. от ………..20….г.

Ще положа втори конкурсен изпит по ..................................... език.

Прилагам следните документи:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Аз, долуподписаният ........................................ декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр за кандидатстване, е истинна и за верността й нося отговорност съгласно действащото законодателство.

София, …………
С УВАЖЕНИЕ:

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

    • Автобиография – европейски стандарт.
    • Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях.
    • Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища.
    • Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
    • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.
Сподели във Facebook Twitter Share