НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Курсове за обучение на учители

Съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в НСА „Васил Левски“ започват:

 • обучения за придобиване на квалификационни кредити;
 • едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на трета професионално-квалификационна степен;
 • подаване на документи за присъждане на пета, четвърта, трета, втора и първа професионално-квалификационна степен (от 01.VI.2017 г. до 30.VII.2017 г.).

 

Вижте презентация ТУК

 


КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

=================================================================

16.01.2017
На 10, 11 и 12.02.2017 г. в НСА „Васил Левски“ ще се проведе тридневно обучение (тематичен курс) на учителите по физическо възпитание и спорт във връзка с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 12 за статута и професионалното им развитие. Тема на обучението: „Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта“. Чрез него се придобиват знания за същността на научните изследвания и възможностите за реализирането им в системата на физическото възпитание и спорта.
Код на обучението 17.04. Курсът предоставя възможност за придобиване на 2 квалификационни кредита, като на участниците се издава удостоверение.
Такса за участие – 40 лв., която се заплаща на място в касата на НСА „Васил Левски“ в деня на започване – 14.00 часа на 10.02.2017 г., чрез ПОС устройство (с карта). Желаещите да се включат в обучението е необходимо да заявят участието си със заявление до 06.02.2017 г. включително, а в деня на откриване да представят копие от диплома за висше образование.
За контакти и допълнителна информация: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; e-mail: sdk@nsa.bg
Забележка: Местата за този курс вече са заети, можете да се включите в някои от новите курсове, както следва по-долу:
==================================================================
25.01.2017
Поради значителния интерес и запълване на групата за обучението на учители по физическо възпитание, което ще се проведе в периода 10-12.02.2017 г. с тема „НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА“ (код 17.04) от днес 25.01.2017 г. (сряда) се спира записването за него. Всички подали заявления за това обучение е необходимо за зачисляване да се явят в деня на започване 10.02.2017 г., точно в 14.00 ч., в зала А2 на НСА „В. Левски“. Трябва да носят диплома за висше образование и едно ксерокопие, а на място в касата на Академията да заплатят такса от 40 лева чрез ПОС устройство (с карта).
От утре 26.01.2017 г. започва подаването на заявления за включване в два тематични курса:

 • ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (код на обучението 17.05), който ще се проведе в периода 24, 25 и 26 .02.2017 г. в зала А2.
 • НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (код на обучението 17.06), който ще се проведе в периода 24, 25 и 26.03.2017 г. в зала А2.

Записването продължава до запълване на групите. Курсовете предоставят възможност за придобиването на 2 квалификационни кредита. Таксата за участие в съответния курс е в размер на 40 лв., която всеки трябва да заплати в деня на започване - 14.00 ч., в касата на Академията чрез ПОС устройство (с карта).
За контакти: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; e-mail: sdk_uchiteli@nsa.bg
Забележка: Местата за този курс вече са заети, можете да се включите в някои от новите курсове (виж по-долу)
=============================================================
02.02.2017
СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ 
             На 17 и 18 март 2017 г. в НСА „В. Левски“ ще се състои международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура“, организирана от катедра „Теория на физическото възпитание“. 
            В двата дни на конференцията ще се проведе семинар - обучение за учители по физическо възпитание и спорт с тема „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ(код на обучението 17.10) за придобиване на 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба 12/01.09.2016 г. Желаещите учители да се включат в семинара е необходимо да подадат заявление в срок до 10.03.2017 г. Таксата за участие е в размер на 20 лв. (двадесет лв.), които могат да бъдат заплатени в деня на зачисляване (17.03.2017 г., от 9.00 до 10.00 ч.) в касата на Академията чрез ПОС устройство (с карта) или предварително по банков път (до 10.03.2017 г.) по сметка:
            НСА „Васил Левски“
            Банка: БНБ
            IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01
            BIC: BNBGBGSD
            (Упоменават се трите имена, ЕГН и кода на курса – 17.10).
Заб. Когато таксата се заплаща от училище или друго юридическо лице изрично в основанието за плащане трябва да се запише кода на курса и имената на обучаемото лице, в чиято полза се извършва плащането (код 17.10, за обучение на ……………………).
В деня на зачисляване (17.03.2017 г., 9.00 ч.) участниците трябва да носят диплома за висше образование и да представят едно ксерокопие.
За контакти: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; e-mail:
sdk_uchiteli@nsa.bg
Забележка: Местата за този курс вече са заети, можете да се включите в някои от новите курсове (виж по-долу)
======================================================================
02.02.2017
Поради значителния интерес и запълване на групите за обучението на учители по физическо възпитание от днес 02.02.2017 г. (четвъртък) се прекратява подаването на заявления за следните два тематични курса:

 • 1. ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (код на обучението 17.05), който ще се проведе в периода 24, 25 и 26.02.2017 г.в зала А2
 • 2. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (код на обучението 17.06), който ще се проведе в периода 24, 25 и 26.03.2017 г. в зала А2.

От 25.01.2017 г. (сряда) са прекратени записванията и за тематичния курс НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (код на обучението 17.04), който ще се проведе в периода 10, 11 и 12.02.2017 г. в зала А2.
Всички подали заявления за тези обучения е необходимо за зачисляване да се явят в деня на започване (петък), точно в 14.00 ч., в зала А2 на НСА „В. Левски“. Трябва да носят диплома за висше образование и едно ксерокопие, а на място в касата на Академията да заплатят по кода на курса такса от 40 лева чрез ПОС устройство (с карта). Неявяването в точния час автоматично отчислява записалия се за съответното обучение.
От утре 03.02.2017 г. започва подаването на заявления за включване в курса:

 • 1. ОЛИМПИЗЪМ И ОЛИМПИЙСКИ ПРИНЦИПИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (код на обучението 17.11), който ще се проведе в периода 31 март, 1 и 2 април 2017 г. в зала А2.
 • 2. АЕРОБНИ ФИТНЕС ДИСЦИПЛИНИ В УРОЦИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ (код на обучението 17.12), който ще се проведе в периода 21, 22 и 23.04. 2017 г.

Записването продължава до запълване на групата.
Курсовете предоставят възможност за придобиването на 2 квалификационни кредита. Таксата за участие във всеки от тях е в размер на 40 лв., която трябва да се заплати в деня на започване (петък, 14.00 ч.) в касата на Академията чрез ПОС устройства (с карта).
В близките дни предстои да започне подаването на заявления за нови обучения.
За контакти: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; e-mail: sdk_uchiteli@nsa.bg
Забележка: Местата за курс с код 17.12 - Аеробни фитнес дисциплини в уроците по физическо възпитание вече са заети. Все още можете да се включите в курса с код 17.11 или някои от новите курсове (вижте по-долу)
===============================================================
23.02.2017
От 23.02.2017 г. (четвъртък) започват записванията за ДВА НОВИ ТЕМАТИЧНИ КУРСА:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ В УЧЕНИЧЕСКА ВЪЗРАСТ (код на обучението 17.14), който ще се проведе на 07, 08 и 09 април 2017 г. в зала А1.
Ръководител на курса: проф. Апостол Славчев, доктор
Чрез тематичния курс се дават познания относно провеждането, правилата и съдийството на лекоатлетическите състезания. Успешно завършилите курса имат възможност да придобият съдийска правоспособност по лека атлетика.

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ХОРА И ТАНЦИ В УРОЦИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ (код на обучението 17.15), който ще се проведе на 28, 29 и 30 април 2017 г. в зала А2.
Ръководител на курса: доц. Бисер Григоров, доктор
Чрез тематичния курс се придобиват: 1. Теоретични знания, свързани със специфичната терминология, с ритмиката на българските фолклорни танци, с характерните им стилови и регионални особености, с методиката на преподаване. 2. Практически умения при разучаването и изпълнението на танците, включени в програмите по физическо възпитание.
Необходимо е освен игрално облекло участниците да си носят и пособия за водене на записки.

Актуално към момента е записването за тематичния курс:
ОЛИМПИЗЪМ И ОЛИМПИЙСКИ ПРИНЦИПИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (код на обучението 17.11), който ще се проведе в периода 31 март, 1 и 2 април 2017 г. в зала А2.
Ръководител на курса: проф. Лозан Митев, доктор
Записването продължава до запълване на групата.
И трите курса предоставят възможност за придобиването на 2 квалификационни кредита. Таксата за участие във всеки от тях е в размер на 40 лв., която трябва да заплати в деня на започване (петък, 14.00 ч.), в касата на Академията чрез ПОС устройство (с карта).
ЗАПИСВАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА ГРУПИТЕ.
За тези, които желаят да заплатят таксата по банков път, сметката на НСА „Васил Левски“ е:
НСА „Васил Левски“
Банка: БНБ
IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01
BIC: BNBGBGSD
(Упоменават се трите имена, ЕГН и КОДА на курса)
Когато таксата се заплаща от училище изрично в основанието за плащане трябва да се запише КОДА на курса и трите имена на обучаемото лице, в чиято полза се извършва плащането (КОД …….…., за обучение на ………………………………………………..…..).
ВНИМАНИЕ: Крайните срокове за заплащане по БАНКОВ ПЪТ са:

 • за обучението с КОД 17.11 краен срок до 24.03.2017 г.
 • за обучението с КОД 17.14 краен срок до 31.03.2017 г.
 • за обучението с КОД 17.15 краен срок до 21.04.2017 г.

За контакти: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; e-mail: sdk_uchiteli@nsa.bg

Забележка: Местата за курс 17.15 вече са заети, можете да се включите в някои от новите курсове (виж по-долу)
===========================================================================

14.03.2017 г.
Започват записванията за НОВ ТЕМАТИЧЕН КУРС:

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ЧЕСТО СРЕЩАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (код на обучението 17.18), който ще се проведе на 12, 13 и 14 май 2017 г. в зала А2 на НСА „Васил Левски“.
Ръководител на курса: проф. Незабравка Генчева, доктор


АКТУАЛНО КЪМ МОМЕНТА Е ЗАПИСВАНЕТО И ЗА ТЕМАТИЧНИТЕ КУРСОВЕ:

ОЛИМПИЗЪМ И ОЛИМПИЙСКИ ПРИНЦИПИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (код на обучението 17.11), който ще се проведе в периода 31 март, 1 и 2 април 2017 г. в зала А2.
Ръководител на курса: проф. Лозан Митев, доктор

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ В УЧЕНИЧЕСКА ВЪЗРАСТ (код на обучението 17.14), който ще се проведе на 07, 08 и 09 април 2017 г. в зала А1.
Ръководител на курса: проф. Апостол Славчев, доктор
Чрез тематичния курс се дават познания относно провеждането, правилата и съдийството на лекоатлетическите състезания. Успешно завършилите курса имат възможност да придобият съдийска правоспособност по лека атлетика.

И трите курса предоставят възможност за придобиването на 2 квалификационни кредита. Таксата за участие във всеки от тях е в размер на 40 лв., която трябва да заплати в деня на започване (петък, 14.00 ч.), в касата на Академията чрез ПОС устройство (с карта).

ЗАПИСВАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА ГРУПИТЕ.

За тези, които желаят да заплатят таксата по банков път, сметката на НСА „Васил Левски“ е:

НСА „Васил Левски“

Банка: БНБ

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

(Упоменават се трите имена, ЕГН и КОДА на курса)

Когато таксата се заплаща от училище изрично в основанието за плащане трябва да се запише КОДА на курса и трите имена на обучаемото лице, в чиято полза се извършва плащането (КОД …….…., за обучение на ………………………………………………..…..).

ВНИМАНИЕ: Крайните срокове за заплащане по БАНКОВ ПЪТ са:

 • за обучението с КОД 17.11 краен срок до 24.03.2017 г.
 • за обучението с КОД 17.14 краен срок до 31.03.2017 г.
 • за обучението с КОД 17.18 краен срок до 05.05.2017 г.

За контакти: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; e-mail: sdk_uchiteli@nsa.bg

 

Вижте презентация ТУК

Подаване на заявление за участие можете да изпратите ТУК 

 

Всички курсове за обучение на учители, обявени досега

Код Тема Започва на Състояние
17.04 Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта 10.02.2017 Затворен за записване
17.05 Иновативни подходи във физическото възпитание и спорта  24.02.2017 Затворен за записване
17.06 Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта 24.03.2017 Затворен за записване
17.10 Семинар "Актуални проблеми на физическото възпитание" 17.03.2017 Затворен за записване
17.11 Олимпизъм и олимпийски принципи в образователната система 24.03.2017 Затворен за записване
17.12 Аеробни фитнес дисциплини в уроците по физическо възпитание 21.04.2017 Затворен за записване
17.14

Организация на лекоатлетически състезания в ученическа възраст

31.03.2017 Затворен за записване
17.15

Български народни хора и танци в уроците по физическо възпитание

28.04.2017 Затворен за записване
17.18

Кинезитерапия при често срещани заболявания в детско-юношеска възраст

12.05.2017 Затворен за записване
17.23

Български народни хора и танци в уроците по физическо възпитание

20.10.2017 Затворен за записване
17.27

Кинезитерапия при често срещани заболявания в детско-юношеска възраст

27.10.2017 Отворен за записване 

Сподели във Facebook Twitter Share