НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

V Международна научна конференция "Спорт и сигурност"

Ключови лектори   Покана и Регистрационна форма  

 

Срокът за подаване на резюмета се удължава до 2 април!

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

На 21-22 май 2018 година, Национална спортна академия организира петото издание на регионалната научно-практическа конференция „Спорт и сигурност“. Конференцията има за цел обединяването на научни знания, постигнати от националната и международна научна общност в областта на сигурността в спорта, осъществяване на професионални дискусии относно актуални политики на национални и международни организации, отговорни за превенция и опазване на сигурността в спорта. Тематиките, които ще бъдат представени и дискутирани на конференцията са сред най-актуалните теми, свързани със спорта и различните аспекти на сигурността – социални, психологически, организационни и образователни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурност в спорта, ефективно противодействие при терористични заплахи на спортни събития, противопоставяне на хулиганството и расизма в спорта, анти-допинг мерки, техники за справяне и лична сигурност и др. Очакваме активния и ценен принос на всички, които имат научни и практически интереси по тази тема.

Председател на конференцията
Проф. Татяна Янчева

Условия за участие:
Участници в конференцията са изследователи или специалисти от практиката, които желаят да представят свои научни резултати или полезен практически опит във връзка със сигурността в спорта чрез доклади или постерни презентации.

Докладите ще бъдат публикувани в печатно издание – Сборник доклади и резюмета от научно-практическа конференция „Спорт и сигурност“ 21-22 май 2018 и ще бъдат изпратени за рефериране.

Регистрация на участниците:
Участниците подават формуляр за участие с резюме и заплащат такса за участие в касата на НСА „Васил Левски“
Такса за участие - 40 лева
За студенти и докторанти - 20 лева
*Всеки участник може да участва с не повече от 2 доклада.

Важни дати
23 март 2018 година – Краен срок за представяне на формуляри за участие с резюме
20 април 2018 година – Краен срок за представяне на пълни текстове.
*Сборникът с пълните текстове ще бъдат предоставен в деня на конференцията на всички регистрирани участници, които са заплатили регистрационна такса.
30 април 2018 година – Краен срок за плащане на такса участие с доклад. Ако участникът не желае доклада да бъде публикуван, може да се извърши плащане и в деня на конференцията.

Важно! Всички желаещи да участват в конференцията без публикуване и представяне на научен доклад, могат да направят регистрация, като посочат във формуляра , че ще вземат участие в конференцията без научна публикация до 20 април 2018г.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ
Докладите трябва да бъдат оформени по следния начин:

  • 1. Заглавна страница.
  • 2. Резюме на английски език.
  • 3. Ключови думи.
  • 4. Изложение. (Въведение, методология, резултати, заключение)
  • 5. Използвана литература.

 

Текстът трябва да бъде написан на Word, шрифт Times New Roman, с размер 12 pt. Разредка на текста 1,5. Текстът трябва да бъде двустранно подравнен. Страниците да бъдат номерирани, като максимално допустимият брой страници е 8.

Изисквания към заглавната страница:

- Заглавие на български и на английски език.
- Автор (и) - име, фамилия, наименование на институциите, в които работят авторите, e-mail за контакти).

Изисквания към резюмето:

- Да бъде на английски език
- Да не превишава 300 думи
- Да включва: цел, методика, резултати, заключение.

Изисквания към цитирането:
Цитираните автори се представят по някой от следните начини:
- Фамилията на автора и година на публикация (напр. Adams, 2006)
- Цитиране на фамилиите на двамата автори на публикацията и годината на публикуване (напр. Adams, Brown, 2006)
- При повече от трима автори, се изписва само името на първия автор и година на публикуване (напр. Adams et al., 2006)
- Таблиците и фигурите се отбелязват в текста с малки скоби - напр. (табл. 2), (фиг. 3).
- Език на изложението за българските участници - български или английски

Изисквания към библиографията:
- Библиографията трябва да съдържа само автори, цитирани в текста
- Авторите се подреждат и номерират по азбучен ред (по фамилното име на първия автор) първо на кирилица, след това на латиница.
- При цитиране на литературни източници се спазва следната последователност:
За книги - Фамилия, инициали (година), Заглавие на книгата, Издател, Място на издаване
Например: Harrow, R. (2005), No Place to Hide, Simon & Schuster, New York, NY.
За списания - Фамилия, инициали (година), „Заглавие на статията”, Име на списанието (в курсив), том, брой, страници.
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. (2005), „Loyalty trends for the twenty-first century“, Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 No. 2, pp. 72-80.
За електронни източници - Ако източникът е достъпен в интернет, пълният интернет адрес (URL) трябва да посочи в края на референциите, както и датата, на която сте го използвали.
Фамилия, Инициал и (година), „Име на статията”, достъпно на: URL адрес, (дата на достъп)
e.g. Castle, B. (2005), „Introduction to web services for remote portlets“, available at:http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-wsrp/(accessed 12 November 2007).

Ако се използват електронни източници без посочени автори и дата, URL адресът трябва да бъде включен или със скоби в основния текст, или препоръчително е да бъде посочен като бележка (с римски цифри с квадратни скоби заедно с текст, последван от пълният URL адрес в края на документа).

Изисквания към таблиците и фигурите:
- Желателно е таблиците да бъдат изработени на Word или Excel, а графиките и диаграмите на Excel; (черно-бели).
- За по-сложни чертежи, рисунки и снимки може да се използва Corel Draw и Photoshop (също черно-бели).
- Номерът и текстът на таблицата се позиционират над нея, а на фигурата - под нея.
- Всички таблици и фигури се поставят в текста.

Изпращайте формулярите с резюметата на конгресния e-mail: ss_conference@nsa.bg

 Документи
Сподели във Facebook Twitter Share