НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

258. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище

Правно основание за предоставяне на административната услуга
чл. 48, ал.1, т.1 от Наредба №12 от 01.09.2016 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Орган по предоставянето на административната услуга
-
Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”

Срок за предоставяне
-
До 1 (един) месец след приключване на обучението

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
Няма

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
Зам.-ректор по УР на НСА“Васил Левски“

Административни звена
Административно звено за получаване на документ:
-
Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата 
Лично срещу подпис (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

Образци   
Няма

Заплащане  
Няма

 

??????? ??? Facebook Twitter Share