НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6597771 Картинка 6154086 Картинка 7122487 Картинка 6486186 Картинка 4375651 Картинка 10642005 Картинка 8278546 Картинка 4069355 Картинка 2580717 Картинка 530410

268. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация

Правно основание:
- Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т.8.

Орган по предоставянето на административната услуга:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”

Срок за предоставяне:
- До 1 (един) месец след приключване на обучението

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
- Няма

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
- Зам.-ректор по УР на НСА“Васил Левски“

Административно звено за получаване на документ:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата
-  Лично срещу подпис (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

Образци
- Няма

Заплащане  
- Няма

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share