НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

8.11.2019 - Изпит за докторантски минимум - докторска програма „Спортна психология“

Изпит за докторантски минимум в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Спортна психология“ на 18.11.2019 г. от 10.00 часа в 401 к-т, НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056.

За явяване на изпита трябва да подадете заявление, в което да упоменете темата на дисертационния труд и научния ръководител, в срок до 12.11.2019 г.

Оценките по учебните модули трябва да са нанесени.

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share