НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. д-р Росица Коларова, доктор

Треньорски факултет
Катедра Физиология и биохимия
Сектор Физиология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(282)
Мобилен тел: 0898-77-65-93
E-mail: rkolarova@yahoo.com

Образование и кариера

Образование: Висше: 1970 г. Висш медицински институт, София

Кариера по години:
1970 - 1972 г. - ординатор във Вътрешно отделение при Окръжна б-ца, гр. Търговище
1972 - 1975 г. - редовен аспирант в Катедрата по патологична физиология при ВМИ - София,
Тема: “Влияние на бета-адренергичната блокада върху ензимната активност на миокарда при експериментална хипертония”, защитена пред СНС по физиология, патофизиология и фармакология
1976 - 1994 г. - главен асистент в Катедрата по патофизиология при ВМИ, София
1980 г. - придобита научна специалност по патологична физиология, шифър - 03.01.05
1994 г. - след конкурс, проведен в СНС по физиология, патофизиология и фармакология е назначена за доцент по специалността “Физиология на животните и човека” (шифър - 01.06.17) в Катедрата по физиология и биохимия при Националната спортна академия, София
2000 г. - 2010 - ръководител на Катедрата по физиология и биохимия при НСА, София

Членство в научни организации:
Съюз на учените в България
Българско дружество по физиологичните науки (член на републиканското ръководство)
Българска лига по хипертония
Нюйоркска академия на науките


Педагогическа дейност

1976 - 2008 г. и продължава да води лекции и упражнения със студенти последователно от медицинска академия - медици, стоматолози и фармацевти; нса - студенти от треньорски ф-т, учителски ф-т, кинезитерапия.

Научно ръководство: 1980 - 1986: Ръководител на студентския научен кръжок по патофизиология при Катедрата по патофизиология, ВМИ, София

2003- научно ръководство на редовен докторант при Катедрата по физиология и биохимия, НСА.

Специализация: Москва, СССР , м. октомври 1988 в Научноизследователския институт по обща патология и патологична физиология, АМН СССР ; лаборатория по патофизиология на сърцето, ръководена от проф. Ф.З. Меерсон

Връзки с други учени и лаборатории:
Учени от чужбина:
Проф. Д-р Феликс Залманович Меерсон, Институт по обща патология и патофизиология при АМН, Москва, Русия
Ст.н.с. д-р Людмила Михайловна Белкина, Институт по обща патология и патофизиология при АМН, Москва, Русия


Научни интереси

Научна проблематика:
Патогенеза на артериалната хипертония
Патогенеза на миокардната хипертрофия
Регресия на миокардната хипертрофия
Стрес, спорт, сърце и адаптация

Участие в научни проекти:
1993 г. - с МОНТ на тема “Фармакологично проучване на новосинтезирани инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим /АКЕ-И/”;
1994 г. - с МОНТ на тема “Морфофункционални изследвания на секрецията атриалния натриуретичен пептид /АНП/ при хипертония в клинични и експериментални условия”
1998 г.- по тематика с НАТО: “Физическо развитие на военнослужещите от българската армия (физически работен капацитет, двигателна активност, състав на телесната маса и др.)


Публикации, учебници, ръководства

Общо 85 научни труда, разпределени като: 42 публикации и 43 научни съобщения пред наши и международни научни форуми; 2 учебни видеофилми.

Раздели от книги

1. The role of cyclic nucleotides in the pathogenesis of myocardial hypertrophy - N. Popova, B. Bozhkov, R. Kolarova, I. Petkova /1983/ in: Cardiac Adaptation to Hemodynamic Overload, Training and Stress. Eds. Jacob R., Gulch R., Kissling C. ; Dr. D. Steinkopff Verlag, Darmstadt, 78 - 82.

II. Научни статии, публикувани в наши и чужди списания

2. On the pathogenesis of cardiac hypertrophy in experimental hypertension- R. Kolarova /1975/, Agressologie, 16, B: 55 - 59. 3. Влияние на бета-адренергичната блокада върху ензимната активност на миокарда при експериментална хипертония (дисертация) - Р. Коларова, София, 1975.
4. Промени в ензимната активност на бъбреците при експериментална хипертония у плъхове - И. Петкова, Р. Коларова, Н. Попова /1976/, Експер.мед. и морф., XIV, 3, 156 - 160.
5. Промени в миокардната активност на някои ензими от гликолизата и трикарбоновия цикъл при експериментална хипертония у плъхове - Н.Попова, Р. Коларова /1976/, Експер. мед. и морф., XV, 4, 223 - 227.
6. Влияние на бета-адренергичната блокада върху киселинно- алкалното равновесие при експериментална хипертония - Е. Янев, Р. Коларова, Г.Чалъкова, Н. Попова, А. Делибашева /1977/, Експер. мед. и морф., XVI, 4, 223 - 226.
7. Участие на цикличния 3'
5'-аденозинмонофосфат в патогенезата на миокардната хипертрофия при експериментална хипертония - Н. Попова, И. Петкова, Р. Коларова, Д. Зафиров /1977/, Експер. мед. и морф., XVI, 4, 207 - 210.
8. Експериментална хипертония у плъхове и надбъбречна активност - М.Петкова, Н. Попова, Р. Коларова /1977/, Експер. мед. и морф., XVI, 4, 194 - 197.
9. Електрокардиографски и хистоморфологични промени при експериментална хипертония у плъхове - Р. Лолов, М. Балуцов, Р. Коларова /1979/, Експер. мед. и морф., XVIII, 3, 131 - 137.
10. Изследване на надбъбречната активност при експериментална хипертония по метода на Селие - М. Петкова, Н. Попова, Р. Коларова /1979/, Медицински архив, XVII, 2, 13 - 17.
11. Влияние на бета-адренергичната блокада върху плазмената ренинова активност и плазмената ренинова концентрация при експериментална хипертония - Р. Коларова, И. Сиракова, Н. Попова, Л. Сираков /1980/, Медикобиологични проблеми, VIII, 56 - 63.
12. Kidney and brain renin concentration in rats with experimental Selye hypertension - T. Dimitrov, N. Popova, R. Kolarova, D. Kiprov /1979/, Comptes rendus de l
|Academie bulgare des Sciences, 32, 4, 537 - 540.
13. Content of Prostaglandins E and F in the blood plasma and kidneys in arterial hypertension (Clinical-experimental study) - O. Petkov, L. Sirakov, Y. Belov, I. Sirakova, R. Kolarova,S. Torbova, N. Popova /1981/, Acta Physiol. Pharmacol. Bulg., 7, 4, 49 - 57.
14. Промени в активността на някои ензими от трикарбоновия цикъл, гликолизата и трансаминирането в папиларния мускул на плъхове с миокардна хипертрофия - Н. Попова, О. Петков, Р. Коларова /1982/, Експер. мед. и морф., XXI, 3, 122 - 126.
15. Аминокиселинен спектър на миокарда при миокардна хипертрофия у плъхове - Н. Попова, Ф. Рибарова, Е. Янев, Р. Коларова, С. Шишков /1982/, Медицински архив, XX, 3 -4, 67 - 72.
16. Промени в надбъбречната активност при хипертония по Селие, предизвикана на фона на имобилизационен стрес и физическо натоварване - М. Петкова, Н. Попова, Р. Григорова, Р. Коларова /1984/, Експер. Мед. и морф., XXIII, 2, 66 - 69.
17. Промени в ензимната активност на хипертрофиралия миокард при хипертония и физическо натоварване под въздействие на остър хемодинамичен стрес - Н. Попова, Р. Коларова, А. Николов, Л. Таскова /1984/, Експер. мед. и морф., XXIII, 2, 69 - 75.
18. Промени във фосфорилазната активност на сърцето при миокардна хипертрофия - Н. Попова, И. Петкова, Р. Коларова, В. Желчески, А. Николов, Л. Таскова /1985/, Експер. мед. и морф., XXIV, 3, 25 - 29.
19. Роля на тиреоидните хормони в патогенезата на миокардната хипертрофия - Н. Попова, Р. Коларова, Б. Захариева, Ст. Миланов, Я. Афар, О. Петков, Д. Кипров /1985/, Експер. мед. и морф., XXIV, 4, 2 - 6.
20. Changes in ECG, plasma and myocardial lipids in experimental myocardial hypertrophy in rats - O. Petkov, N. Popova, V. Orbetzova, R. Kolarova, L. Dakovska /1988/, Basic. Res. Cardiol., 83, 296 - 305.
21. Preventive effect of captopril on the development of experimental hypertension in rats - O. Petkov, S. Mihailova - Todorova, R. Kolarova, V. Ankov /1988/, Acta Physiol. Pharmacol. Bulg., 14, 4, 20 - 26.
22. Влияние антигипертензивного еффекта каптоприла на выраженность гипертрофии и некоторые параметры метаболизма сердечной мышцы - Р. Коларова, О. Петков /1990/, Бюлл. Эксп. Биол. Мед., 8, 131 - 133.
23. Captopril - its effects on some metabolic and hystomorphological changes in a model of myocardial hypertrophy in rats - O. Petkov, R. Kolarova, M. Balutzov, K. Petrov /1990/, Med. Biol. Inf., 5, 7 - 13.
24. Нарушение электрической стабильности сердца при бета-адренергическом повреждении и антиоксидантная защита -Л. Белкина, Р.Коларова, Ф. З. Меерсон /1991/, Бюлл. Эксп. Биол. Мед., 11, 465 - 467.
25. Динамични биохимични, метрометрични и хистоморфологични проучвания при изопреналинова миокардна хипертрофия и регресията й у плъхове - К. Проданов, Р. Коларова, Л. Цакова, М. Балуцов /1991/, Експер. мед. и морф., XXX, 1, 26 - 30.
26. Changes in the enzyme activity of the myocardium and participation of the alpha-adrenergic and M-cholinergic systems in experimental isoprenaline myocardial hypertrophy - R. Kolarova, O. Petkov, N. Popova /1991/, Acta Physiol. Pharmacol. Bulg., 17, 2/3, 111 - 117.
27. Age- and sex-dependent enzyme equivalent of myocardial hypertrophy in spontaneously hypertensive rats (SHR) - R.N. Kolarova, O.V. Petkov, N.A. Popova /1991/, Comptes rendus de l
|Academie bulgare des Sciences, 44, 9, 139 - 142.
28. Calmodulin - contrast changes in its content in the myocardium of rats with immobilisation stress and spontaneous hypertension - N.A. Popova, R.N. Kolarova, O.V. Petkov, B. Bozhkov /1991/, Comptes rendus de l
|Academie bulgare des Sciences, 44, 10, 133 - 135.
29. Enzyme changes in experimental thyrotoxic myocardial hypertrophy - beta-adrenergic and gabaergic mechanisms - O.V. Petkov, R.N. Kolarova /1991/, Comptes rendus de l
|Academie bulgare des Sciences, 44, 12, 125 - 128.
30. Experimental vasorenal hypertension - biometric and biochemical (connective tissue) studies on rat aorta and heart, K. Prodanov, B. Dishlyanova, R. Kolarova /1997/, Acta medica bulgarica, XXIV, 2, 21-28.
31. Физически работен капацитет на военнослужещите от българската армия - И. Мазнев, Д. Димитрова, Д. Стефанова, И. Людмилова, Г. Узунова, С. Йорданов, В. Михайлов,С. Иванов, Р. Коларова, С. Янчева, Л. Андреева /2001/, Спорт и наука, XLV, 4, 73 - 79.
32. Физическото развитие на военнослужещите от българската армия на съвременния етап - Д. Димитрова, И. Мазнев, С. Иванов, И. Людмилова, С. Янчева, Г.Узунова, Л. Андреева,В. Михайлов, Д.Стефанова, Р. Коларова, С. Йорданов /2001/, Спорт и наука, XLV, 4, 80 - 85.
33. Влияние на двигателната активност и състава на телесната маса върху физическия работен капацитет на срочно служещите в българската армия - И. Мазнев, Д. Димитрова, И. Людмилова, Д. Стефанова, Г. Узунова, Р. Коларова, С. Янчева, Л. Андреева, В. Михайлов /2001/, Спорт и наука, XLV, 5, 50 - 58.
34. Arterial Hypertesion and Sport - R. Kolarova, O. Petkov, VIII Congress of the Bulgarian Society of Physiological Sciences, Acta Physiol. Pharmacol. Bulg., 27, 1-35, 2003.
35. Кардиопротективни механизми на физическите упражнения при стресово увреждане на сърцето - “Спорт, стрес, адаптация”, IV международен научен конгрес,2006, стр.574 - 579
36. Осми световен конгрес по адаптивна медицина - Р.Коларова, Спорт & наука, LI, 1, 174 - 176, 2007
37. Оценка на функционалното състояние на мускулите чрез скоростта на провеждане на възбуждението - Палмена Ангелова, Владимир Димитров, Биляна Стоева, Росица Коларова, Лилия Христова, Андон Косев. The Science, the Education and the Art in 21st Century, I Balkan Scientific Conference, Bulgaria, Blagoevgrad, 23-24 June 2007

III. Изобретения, рационализации, внедрявания

38. New N-Acylderivatives of piperazine with antihypertensive activity and method for their preparation - L.Georgieva,M. Vitev, O. Petkov, M. Taskov, L. Bojancheva, R. Atanasova-Bozhikova, G. Jordanov, R. Kolarova, Патент за изобретение № 64156, 05.03.2004 г.

IV. Публикации, свързани с преподавателската дейност

39. Патофизиология на обмяната на веществата - Р. Коларова, в “Ръководство за практически упражнения по патологична физиология”, ред. Н. Попова, Медицина и физкултура, София, 1984, 79 - 93.
40.Патофизиология на обмяната на веществата - Р. Коларова в “Ръководство за практически упражнения по патологична физиология”, ред. Е. Янев, Медицина и физкултура, София, 1989, 39 - 48.
41.Експериментална хипертония и хипотония - Р. Коларова в “Ръководство за практически упражнения по патологична физиология”, ред. Е. Янев, Медицина и физкултура, София, 1989.
42. Нарушения на обмяната на веществата: А. Въглехидратна обмяна - Р. Коларова в “Сборник от тестове по патологична физиология” за студенти медици и стоматолози, София, 1988, 15 - 18.

V. Научни съобщения, изнесени на наши и международни конгреси, конференции и симпозиуми

43. Експериментална хипертония у плъхове - Р. Коларова, Първа обединена научна сесия на студентите и младите научни работници, София, 22-25 април 1974 год.
44. Към патогенезата на миокардната хипертрофия при експериментална хипертония - Р. Коларова, Втори конгрес на Дружеството за физиологични науки, София, 31 октомври - 3ноември 1974 год.
45. Промени в миокардната активност на някои ензими от гликолизата и трикарбоновия цикъл при експериментална хипертония у плъхове - Н. Попова, Р. Коларова, Втори конгрес на Дружеството за физиологични науки, София, 31октомври - 3 ноември 1974 год.
46. Промени в ензимната активност на бъбреците при експериментална хипертония у плъхове - И. Петкова, Р. Коларова, Н. Попова, Втори конгрес на Дружеството за физиологични науки, София, 31 октомври - 3 ноември 1974.
47. Морфологические изменения миокарда крыс с экспериментальной гипертонией - М. Балуцов, Р. Коларова, Congressus Pathophysiologicus Internationalis Secundus, Praga, 8 - 11 Juli, 1975, 24.
48. Changes in aldosterone and plasma renin activity in rats with experimental hypertension - R. Kolarova, I. Sirakova, N. Popova, Congressus Pathophysiologicus Internationalis Secundus, Praga, 8 - 11 Juli, 1975, 196.
49. Влияние на бета-адренергичната блокада върху нивото на цикличния 3
|5| - аденозинмонофосфат в миокарда на плъхове с експериментална хипертония - Н. Попова, Р. Коларова, И. Петкова, Д. Зафиров, VI-ти Национален конгрес по вътрешни болести със симпозиум по патогенеза и профилактика на артериалната хипертония, Пловдив, 3 - 5 окт., 1976, 10.
50. Участие на цикличния 3
|5| - аденозинмонофосфат в патогенезата на миокардната хипертрофия при експериментална хипертония - Н. Попова, И. Петкова, Р. Коларова, Д. Зафиров, VI Национален конгрес по вътрешни болести със симпозиум по патогенеза и профилактика на артериалната хипертония, Пловдив, 3 - 5 октомври, 1976.
51. Влияние на бета-адренергичната блокада върху плазмената ренинова активност и плазмената ренинова концентрация при експериментална хипертония - Р. Коларова, И. Сиракова, Н. Попова, Л. Сираков, VI-ти Национален конгрес по вътрешни болести със симпозиум по патогенеза и профилактика на артериалната хипертония, Пловдив, 3 - 5 окт., 1976.
52. Effect of beta-adrenergic blocking agent on the acid-base balance in rats with experimental hypertension - E. Ianev, R. Kolarova, G. Tchalakova, N. Popova, A. Delibascheva, XXVII Intern. Congr. Physiol. Sci., Paris, 1977.
53. Effect of beta-adrenergic blocking agent on the c-AMP concentration and the adenylatcyclase and phosphodiesterase activity in the myocardial tissue of rats with experimental hypertension - N.Popova,B.Bozkov, R.Kolarova, I.Рetkova, XXVII Intern. Congr. Physiol. Sci., Paris, 1977, 1800.
54. Исследования надпочечной активности при экспериментальной гипертонии по методу Селие - М. Петкова, Н. Попова, Р. Коларова, III Международен Конгрес по патологична физиология, Варна, 15 - 19 октомври 1978.
55. Kidney and brain renin concentration in rats with experimental Selye hypertension - T. Dimitrov, N. Popova, R. Kolarova, D. Kiprov, III International Congress of Pathological Physiology,Varna,15-19 Oct.,1978.
56. Changes in the activity of enzymes from the glycolysis, the cycle of Krebs and the transamination in a papillary muscle of rats with experimental hypertension - N. Popova, O. Petkov, R. Kolarova, III International Congress of Pathological Physiology, Varna, 15 - 19 October, 1978, 102.
57. Influence of beta-adrenergic blockade on the activity of some enzymes of carbohydrate metabolism in experimental hypertension - R. Kolarova, N. Popova, III International Congress of Pathological Physiology, Varna, 15 - 19 October, 1978, IV-013.
58. Сhanges in some functional and biochemical indexes in rats with experimental hypertension during beta-blockade - R. Kolarovа III International Congress of Pathological Physiology, Varna, 15 - 19 October, 1978, IV-025.
59. Myocardial and coronary lesions in beta-blocker treated rats with experimental hypertension - M. Balutsov, R. Kolarova, III International Congress of Pathological Physiology, Varna, 15 - 19 October, 1978, IV-044.
60. Plasma and renal prostaglandins in rats with experimental Hypertension - O. Petkov, R. Kolarova, I. Sirakova, L. Sirakov, N. Popova, XXVIII International Congress Physiol. Sci., Budapest, 2770, Juli 1980, 637.
61. Amino-acid myocardial spectrum of rats in experimental hypertension - N. Popova, F. Ribarova, E. Yanev, R. Kolarova, S. Shishkov, XXVIII International Congress Physiol. Sci., Budapest, Juli 1980.
62. Influence of beta-adrenergic blockade on the activity of some myocardial enzymes in experimental hypertension - R. Kolarova, N. Popova, X Congress of the Intern. Soc. for Heart Res., 76, 23 - 28 Sept., 1980, Moscow.
63. The role of T3 , T4 and STH in the pathogenesis of myocardial hypertrophy - N. Popova, R. Kolarova, St. Milanov, B. Zakharieva, O. Petkov, XI Congress of the Intern. Soc. for Heart Res., Jouy-en-Josas, France, 7 - 9 July, 1983, 56.
64. Experimental cardiac adrenergic injury: preventive effect of antioxidant prophylaxis on the rise of myocardial calmodulin (Cam) content - N. Popova, R. Kolarova O. Petkov, B. Bojkov, J. Mol. Cell. Cardiol., VIII European Congress of Intern. Soc. for Heart Res., Budapest 13-16 September,1987.
65. Протективен ефект на каптоприл - Фармахим при експериментална ренална хипертония у плъхове - О. Петков, Р. Коларова, VII Национална конференция по фармакология и клиника на български лекарства, София, 21-23 април, 1988, 18.
66. Комплексни динамични, биохимични, морфометрични и хистоморфологични проучвания при изопреналинова миокардна хипертрофия и регресията й у плъхове - К. Проданов, Р. Коларова, Л. Цакова, М. Балуцов,IV Национален конгрес по биохимия и биофизика, Варна, 3-9 май, 1988.
67. Механохимични и структурни промени в съединителната тъкан при миокардна хипертрофия и регресията й у плъхове - К. Проданов, Л. Цакова, Р. Коларова, М. Балуцов, VIII Национален конгрес по вътрешни болести, Толбухин, 23-26 септември, 1988.
68. Preventive effect of captopril on some metabolic alterations in experimental myocardial hypertrophy (MH) in rats - R. Kolarova,O. Petkov, J. Mol. Cell. Cardiol., 1988, 20 (S.V), S.46.
69. Enzyme equivalent of myocardial hypertrophy (MH) in age and sex aspect in spontaneously hypertensive rats (SHR) - R. Kolarova, O. Petkov, N. Popova, XXXI Intern. Congr. Physiol. Sci., Helsinki, Finland, 9-14 July, 1989.
70. Антихипертензивна активност на новосинтезирани инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим /АКЕ-И/ при експериментална коарктационна хипертония у плъхове -О. Петков, Р. Коларова, С. Миланов,О. Копаранова, М. Тасков, Втори национален конгрес по хипертензиология, София, 30.11 - 01.12.1996.
71. Морфофункционални изследвания на секрецията на атриалния натриуретичен пептид /АНП/ при експериментална хипертония - Б. Пирьова, Ц. Юрукова, Ал. Попов, Р. Коларова, Л. Киркова, Втори национален конгрес по хипертензиология, София, 30.11 - 01.12.1996.
72. Expression of Atrial Natriuretic Peptide (ANP) Synthesis Upon Different Experimental Hypertensions - B. Piryova,Tz. Yorukova, A. Popov, R. Kolarova, L. Kirkova, Acta Physiol. Pharmacol. Bulg., 1996, 22, 3/4, 106.
73. Хистохимични изследвания на атриалния натриуретичен пептид при експериментална хипертония - Б. Пирьова, Ц. Юрукова, Р. Коларова, Научна сесия на дружеството на физиолозите, февруари 1997.
74. Hemodynamic and antihypertensive effects of newly synthetized inhibitors of angiotensin converting enzyme (ACE) in dogs and rats - O. Petkov, R.Kolarova, M. Taskov, R. Atanassova, S. Milanov, IV Национален конгрес по фармакология, 9-11.10.1997, София; Фармакотерапия, 1997, 3, 1-2, 73.
75. Influence of antioxidant prophylaxis on some functional and metabolic indices in rats with experimental hypertension - R. Kolarova, N. Nikolov, VII Congress of the Bulgarian Soc. Physiol. Sci., Acta Physiol. Pharmacol. Bulg., 1999, 24, 16-1.
76. Antioxidant prophylaxis in rats with experimental vasorenal hypertension: myocardial histomorphological changes -R. Kolarova, Z. Gendjev, VII Congress of the Bulgarian Soc. Physiol. Sci., Acta Physiol. Pharmacol. Bulg., 1999, 24, 16-2.
77. Training, hypokinesia, antioxidants and experimental hypertension in rats - R. Kolarova, First Intern. Sci.Congress “Sport, Stress, Adaptation”, Sofia, Oct. 1999, 121.
78. New - synthesized piperazine and piperidine derivatives with antihypertensive activity - O. Petkov, M. Vitev, L.Krasteva, L. Georgieva, M. Nedkova, R. Kolarova, Fifth national congress of pharmacology and toxicology, 21 - 23 October 2004, P43, Sofia
79. Артериална хипертония и физическа активност - Р. Коларова, Симпозиум “Спорт и сърце & спортен травматизъм”, 15 -18 септември 2005, Несебър.
80. The role of physical exercise in the process of cardiovascular adaptation to hemodynamic stress of different origin - Kolarova R., VIII World Congress Intern. Soc. Adaptive Medicine, June21-24,2006, Moscow, Russia.
81. Muscle functional state assessment by estimation of muscle fibre conduction velocity- Angelova P. 1, Kolarova R. 1, Christova L.2, Kossev A.2 XIV Balkan Sports Medicine Congress, September 21-24, 2006, Albena.
82. Cardioprotective mechanisms of physical exercises in cardiac stress injury - R. Kolarova, NSA 4th International Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation”, 17-18 November 2006, Sofia.
83. Катехоламинов стрес на миокарда и антиоксидантна защита - Р. Коларова, IX национален конгрес на дружеството по физиологични науки, 10-11ноември, 2007, Благоевград.
84. Физически упражнения и кардиопротекция при увреждания на сърцето от различен произход - Р. Коларова, IX национален конгрес на дружеството по физиологични науки, 10-11ноември, 2007, Благоевград.
85. Оценка на функционалното състояние на мускулите чрез скоростта на провеждане на възбуждението - Ангелова П., Димитров В., Стоева Б., Коларова Р., Христова Л., Косев А. IX национален конгрес на дружеството по физиологични науки, 10-11ноември, 2007, Благоевград.

Научни статии, подготвени за публикуване:

Influence of antioxidant prophylaxis on some functional and
metabolic indices in rats with experimental hypertension - R. Kolarova, N. Nikolov.

Antioxidant prophylaxis in rats with experimental vasorenal hypertension: myocardial histomorphological changes - R. Kolarova, Z. Gendjev.

Training, hypokinesia, antioxidants and experimental hypertension in rats - R. Kolarova.

Видеофилми, свързани с научно-преподавателската дейност:

Експериментална вазоренална хипертония - Р. Коларова, 1988, предназначен за лекции и упражнения; продължителност - 22 мин.

Хипогликемичен шок - Р. Коларова, 1988, предназначен за практическите упражнения; продължителност - 7 мин.

VI. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ

С МОНТ:

1. “Фармакологично проучване на новосинтезирани инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим /АКЕ-И/ ” - 1993 г.
2. “Морфофункционални изследвания на секрецията на атриалния натриуретичен пептид /АНП/ при хипертония в клинични и експериментални условия” - 1994 г.

С НАТО:

3. “Физическо развитие на военнослужещите от българската армия /физически работен капацитет, двигателна активност, състав на телесната маса и др./ - 1998 г.

VII. Научно ръководство на редовен докторант

д-р П. Ангелова - тема на дисертационния труд - “Електрофизиологични изследвания на мускулната активност в спорта”.


 

Сподели във Facebook Twitter Share