Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"
 артинка 949161  артинка 1378889  артинка 1394450  артинка 3238787  артинка 9612239  артинка 5394342  артинка 2100607  артинка 4534827  артинка 5502140  артинка 3591122

”чебна база на Ќ—ј домакинства заседание на  омитета по наблюдение на ќѕ––

 

ѕо предложение на министерството на регионалното развитие и благоустройството в учебната база на ул. Д√ургул€тУ, филиал на Ќ—ј Д¬асил ЋевскиУ - се проведе 16-тото заседание на  омитета по наблюдение на ќперативна програма Д–егиони в растежУ (ќѕ––).

«а първи път екипът на ”правл€ващи€ орган на ќѕ––, чийто ръководител е г-жа ƒеница Ќиколова Ц заместник-министър на ћ––Ѕ, реши да проведе заседанието на  омитета в образователен обект, който е успешно обновен и модернизиран по ѕрограмата.

ћодернизираната сграда Ц филиал на Ќ—ј, както и новата пристройка със спортна многофункционална зала б€ха успешно въведени в експлоатаци€ за започване на учебната 2019/2020 г.

 ато своеобразен домакин на събитието проф. Ќиколай »зов, ректор на Ќ—ј, поздрави членовете на  омитета и ги запозна с интересната истори€ на емблематичната сграда на ул. Д√ургул€тУ, както и с нейното тежко състо€ние преди одобрението и реализирането на ѕроекта по ќѕ–– Дѕодкрепа за висшите училища в –епублика Ѕългари€У 2014-2020.

ДЌие сме изключително благодарни на всички, които са участници в ѕрограмата, благодарни сме на ”правл€ващи€ орган в лицето на г-жа ƒеница Ќиколова, затова защото ѕрограмата предостави прекрасни услови€ на Ќ—ј, свързани с екологи€та, с битуването и самочувствието на нашите студенти и преподаватели. —ърдечно благодарим на всички, за това което направиха за Ќационална спортна академи€ Д¬асил ЋевскиУ Ц за€ви в словото си проф. »зов.

—лед кра€ на оперативната си работа членовете на  омитета и представители от ≈вропейската комиси€ имаха възможността да се запозна€т с крайни€ резултат по реализирането на успешни€ проект в една от най-значимите програми за развитие на територи€та на страната Ц ќѕ––.

—лед заседанието заместник-министър ƒеница Ќиколова изнесе пред журналисти важни данни за успешното реализиране на ѕрограмата от гледна точка на постигнати цели и резултати до насто€щи€ момент.

Д—портна академи€ е един от нашите ключови бенифициенти в програмата. «а този програмен период осъществихме един много важен проект, свързан с обнов€ване именно на базата, ко€то касае професионалните направлени€ за подготовка на спортни преподаватели. »збрахме учебната база на Ќ—ј, защото искаме да бъдем все по-близо до хората и да показваме това, което сме направили, за да може да сме по-€сни от гледна точка на резултатите. ќбикновено отчитаме цифри, проекти, набор от мерки, но не усп€вахме да направим видимо какво сме направилиУ Ц каза зам.-министър Ќиколова.

“€ сподели също, че учебната база на Ќ—ј на Д√ургул€тУ е един от много хубавите проекти, реализирани в рамките на предходната година и допълни, че най-важното в този проект е изграждането на чисто нова спортна зала, а най-хубавото в тази спортна зала е че освен студентите, от не€ ще се възползват и други хора, когато н€ма учебен процес.


¬сички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share