Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"

”чебна база на Ќ—ј домакинства заседание на  омитета по наблюдение на ќѕ––

 

ѕо предложение на министерството на регионалното развитие и благоустройството в учебната база на ул. Д√ургул€тУ, филиал на Ќ—ј Д¬асил ЋевскиУ - се проведе 16-тото заседание на  омитета по наблюдение на ќперативна програма Д–егиони в растежУ (ќѕ––).

«а първи път екипът на ”правл€ващи€ орган на ќѕ––, чийто ръководител е г-жа ƒеница Ќиколова Ц заместник-министър на ћ––Ѕ, реши да проведе заседанието на  омитета в образователен обект, който е успешно обновен и модернизиран по ѕрограмата.

ћодернизираната сграда Ц филиал на Ќ—ј, както и новата пристройка със спортна многофункционална зала б€ха успешно въведени в експлоатаци€ за започване на учебната 2019/2020 г.

 ато своеобразен домакин на събитието проф. Ќиколай »зов, ректор на Ќ—ј, поздрави членовете на  омитета и ги запозна с интересната истори€ на емблематичната сграда на ул. Д√ургул€тУ, както и с нейното тежко състо€ние преди одобрението и реализирането на ѕроекта по ќѕ–– Дѕодкрепа за висшите училища в –епублика Ѕългари€У 2014-2020.

ДЌие сме изключително благодарни на всички, които са участници в ѕрограмата, благодарни сме на ”правл€ващи€ орган в лицето на г-жа ƒеница Ќиколова, затова защото ѕрограмата предостави прекрасни услови€ на Ќ—ј, свързани с екологи€та, с битуването и самочувствието на нашите студенти и преподаватели. —ърдечно благодарим на всички, за това което направиха за Ќационална спортна академи€ Д¬асил ЋевскиУ Ц за€ви в словото си проф. »зов.

—лед кра€ на оперативната си работа членовете на  омитета и представители от ≈вропейската комиси€ имаха възможността да се запозна€т с крайни€ резултат по реализирането на успешни€ проект в една от най-значимите програми за развитие на територи€та на страната Ц ќѕ––.

—лед заседанието заместник-министър ƒеница Ќиколова изнесе пред журналисти важни данни за успешното реализиране на ѕрограмата от гледна точка на постигнати цели и резултати до насто€щи€ момент.

Д—портна академи€ е един от нашите ключови бенифициенти в програмата. «а този програмен период осъществихме един много важен проект, свързан с обнов€ване именно на базата, ко€то касае професионалните направлени€ за подготовка на спортни преподаватели. »збрахме учебната база на Ќ—ј, защото искаме да бъдем все по-близо до хората и да показваме това, което сме направили, за да може да сме по-€сни от гледна точка на резултатите. ќбикновено отчитаме цифри, проекти, набор от мерки, но не усп€вахме да направим видимо какво сме направилиУ Ц каза зам.-министър Ќиколова.

“€ сподели също, че учебната база на Ќ—ј на Д√ургул€тУ е един от много хубавите проекти, реализирани в рамките на предходната година и допълни, че най-важното в този проект е изграждането на чисто нова спортна зала, а най-хубавото в тази спортна зала е че освен студентите, от не€ ще се възползват и други хора, когато н€ма учебен процес.


¬сички


??????? ??? Facebook Twitter Share