НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2677041 Картинка 10343423 Картинка 1770880 Картинка 11775653 Картинка 3142906 Картинка 9703366 Картинка 8360094 Картинка 3247864 Картинка 2856177 Картинка 2420880

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"

Ръководство и администрация на факултета
Декан: Проф. Даниела Любенова, доктор
Зам.декан: Доц. Кръстьо Згуровски, доктор

Ръководител сектор:   Проф. Мая Визева, дм  (02) 4014(109)  
Инспектор УР:   Здравка Драганова  (02) 4014(418)  
Елиза Йосифова  (02) 4014(418)  

Катедра ТМ на кинезитерапията Катедра Кинезитерапия и рехабилитация Катедра Гимнастика Катедра Водни спортове Катедра Спортна медицина Катедра ТАО Катедра Снежни спортове

Решения на Факултетния съвет 2021 Решения на Факултетния съвет 2020 Документи за факултет ОЗЗГТ Решения на Факултетен съвет 2022 Решения на факултетния съвет 2023

 

Деканат на факултет ОЗЗГТ

Адрес: Национална Спортна Академия, Ул. “Гургулят” 1, София, 1000, България

 

Декан


проф. Даниела Любенова, доктор

тел. (02) 4014(433)
мобилен тел. 0898776414
e-mail: lubenova@abv.bg

Зам.декан


доц. Кръстьо Згуровски
тел. (02) 4014 (433)
мобилен тел. 0894422509
e-mail: kris_snowsports@yahoo.com

 

Инспектори УР
Елиза Йосифова
(02) 4014(418)

Здравка Драганова
(02) 4014(418) 

мобилен тел. 0893058141


Виктория Германова - кинезитерапевт 

 

 e-mail на факултета: dekanatozzgt@nsa.bg

 

Кратка историческа справка за факултета

С указ № 124 на МП през 1942 год. е поставено началото на Висшето училище за телесно възпитание / сега Национална спортна академия /. През 1947 год. с Решение на МС се преименува във Висше училище за физкултура /ВУФ / с една специалност “Физическа култура” и подготовка на специалисти с квалификации за : “Преподавател по физическо възпитание”, “Треньор по вид спорт” и “Методист по масово – оздравителна и лечебна физкултура”. През същата 1947 год. е основана и катедра “Лечебна физкултура”. България е една от първите страни в Европа и в света, въвели висше 4 –годишно образование по кинезитерапия от университетски тип. Изучаваните специалности във ФОЗЗГТ са акредитирани от НАОА с най-високата оценка „много добра”.
Във Факултета се обучават студенти за квалификация “кинезитерапевт”, „спортен аниматор”, „треньор по адаптирана физическа активност и спорт”, както и редица магистърски програми към Център ОКС „Магистри”. Провежда се обучение в 3-те образователни степени – бакалавър, магистър, доктор.

Бакалаври

Специалност „Кинезитерапия“ - професионално направление „Обществено здраве“

Специализираните катедри, в които се провежда обучението по кинезитерапия са “Кинезитерапия и рехабилитация” и “Теория и методика на кинезитерапията”. Четиригодишното обучение - осем семестъра в редовна форма на обучение в рамките на 248 кредита за образователната степен “бакалавър по кинезитерапия” може да се осъществи след полученото средно гимназиално образование и успешно положени кандидатстудентски изпити. Обучението за квалификация “кинезитерапевт” се осъществява по утвърдена учебна програма, включваща базови дисциплини /хуманитарни, физическо възпитание и спорт/, специални, избираеми, факултативни учебни дисциплини, специализирани /клинични/ практики, учебни курсове /снежни спортове, водни спортове, туризъм и алпинизъм/, разработване на 2 курсови работи.
В съответствие с Единните държавни изисквания за специалност „Кинезитерапия“ лекционните курсове по задължителните и избираеми учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани в съответното професионално направление преподаватели.

Специалност „Спортна анимация“ - професионално направление „Спорт“

С професионалната квалификация „спортен аниматор“ се придобиват умения за предоставяне, организация и ръководство на летни и зимни туристическо-анимационни дейности.

Специалност „Адаптирана физическа активност и спорт“ - професионално направление „Спорт“

С професионалната квалификация „треньор по адаптирана физическа активност и спорт“  се придобиват професионални умения за организиране, ръководство и провеждане на обучение и многогодишна спортна подготовка по адаптиран спорт.

Обучението в тези специалности е с продължителност четири учебни години (осем семестъра) само в редовна форма на обучение.

Магистри

Във Факултета се обучават студенти и по следните акредитирани магистърски програми: „Кинезитерапия“, „Физикална терапия и рехабилитация“, „Спортна анимация“, „Адаптирана физическа активност и спорт“, „SPA култура, източни и аква практики“, „SPA култура, хидро, лито и таласо практики“, „Създаване и реализация на спортни и шоу програми“.

Докторанти

Акредитираните докторски програми във Факултета са: „Кинезитерапия“ и „Уелнес – промоция на здравето“.

Докторантурата е в 2 форми: редовна /със срок 3 години/ и задочна /4 години/. Завършили висши училища в чужбина могат да кандидатстват след признаване на придобитото висше образование по реда на Наредбата за държавни изисквания за признаване на образованието. Обучението на докторантите се осъществява по научна специалност и индивидуален учебен план.
Обучението по кинезитерапия е с международно признание.

Съществуват възможности за участие в различни курсове към Центъра за следдипломна квалификация

 

 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФС НА ФОЗЗГТ

 

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

1. проф. Даниела Любенова, доктор         Декан

2. доц. Кръстьо Згуровски, доктор            Зам. Декан

 

3. проф. Евгения Димитрова, дн               К-ра ТМКТ

4. проф. Николай Попов, дн

5. доц. Любомира Саздова, доктор                      

                                   

6. доц. Кристин Григорова, доктор                  К-ра КТР     

7. доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор           

8. доц. Мартин Еремиев, доктор          

      

9. проф. д-р Диана Димитрова, доктор           К-ра Спортна медицина

10. доц. д-р Богдана Илинова, доктор

11. проф. д-р Иван Мазнев, доктор  

                           

12. доц. Александър Шопов, доктор         К-ра ТАО

13. доц. Николай Панайотов, доктор

 

14. доц. Петър Янков, доктор                    К-ра Снежни спортове

 

15. проф. Кирил Андонов, дн                       К-ра Гимнастика

16. проф. Гюрка Ганчева, доктор

17. доц. Бисер Григоров, доктор                                                                                                 

18. доц. Георги Сергиев, доктор

                       

19. проф. Николай Изов, доктор               К-ра Водни спортове

20. доц. Йордан Донев, доктор

21. доц. Даниела Оронова, доктор                                                                                                         

22. доц. Румен Йосифов, доктор                                                                         

           

НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

23. гл. ас. Таня Груева, доктор                     К-ра ТМКТ

24. гл. ас. Емил Видев, доктор                     К-ра Гимнастика

25. гл. ас. Никола Господарски, доктор      К-ра Водни спортове

 

СЛУЖИТЕЛИ

26. Елиза Йосифова

 

СТУДЕНТИ

27. Любомир Милушев       

28. Любослав Тодоров         

29. Александра Пенчева     

 


 

 

ВАЖНО ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

За да бъдат здравно осигурени, чуждестранните студенти и докторанти (редовна форма на обучение) трябва да посетят Териториалното подразделение на Националната агенция по приходите (ж.к Студентски град, бл.5, ет. 3) с личните си документи, за да получат личен номер за здравно осигурявяне, който да представят в съответната факултетна канцелария.

 


 
Facebook Twitter Share