НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5238747 Картинка 11608854 Картинка 1736397 Картинка 11050196 Картинка 2839710 Картинка 2102635 Картинка 4395613 Картинка 8631738 Картинка 112249 Картинка 12118932

Секция Информационни технологии за анализ на движенията

Ръководство и администрация
Ръководител - Гл. ас. Милен Чалъков, доктор


Преподаватели- Проф. Здравко Аракчийски, доктор; Доц. Николина Димитрова, доктор; Гл. ас. Милен Чалъков, доктор
Зала по информатика: (02) 4014(366)
Сектор Информатика

КОНСПЕКТ по ОСНОВИ на ИНФОРМАТИКАТА

1. Информатиката като наука. Информация. Количество информация.

2. Информационни дейности – структурна схема, функции.

3. Код. Кодиране на информацията. Бройни системи, преобразуване.

4. Алгоритъм – определение, видове, описание на алгоритми.

5. Блок-схемен език за описание на алгоритми – основни блокове, функции.

6. Езици за програмиране – видове, особености.

7. Програма, програмиране, етапи.

8. Компютър – определение, историческа справка, характерни свойства.

9. Архитектура на компютърна система – структурна схема, функции, входно-изходни устройства.

10. Памет на компютърна система – видове, особености.

11. Клавиатура. Основни полета, функции.

12. Програмно осигуряване на компютърна система. Операционна система (ОС) – предназначение, основни характеристики.

13. Дискова операционна система (ДОС) – организация, особености.

14. Структура на запис на информацията – файл и файлови спецификации, директории, логически устройства, резервирани имена.

15. WINDOWS – въведение, особености, графична среда.

16. WINDOWS EXPLORER – основни функции. Работа с дискови устройства, директории и файлове.

17. Текстообработваща програма WORD за WINDOWS – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.

18. WORD за WINDOWS – създаване на нов документ, въвеждане и редактиране на текст, съхраняване на документи, странициране, форматиране и отпечатване на документи, работа с таблици и графики.

19. Електронна таблица EXEL за WINDOWS – предназначение, основни функции, стартиране, атрибути на екрана, функции на менюта.

20. EXEL за WINDOWS – въвеждане на данни, редактиране и форматиране на работен лист, използване на функционални зависимости, автоматично преизчисляване, графично представяне на данни, избор и форматиране на диаграми, отпечатване на документ.

21. Математически основи за оценка и анализ на движенията. Цифрово интегриране и диференциране с помощта на EXCEL.

22. Локални и глобални комуникационни мрежи – основни понятия. ИНТЕРНЕТ – въведение и основни функции.

23. Съвременни аудио-визуални средства и мултимедийни технологии в обучението. Устройства с фиксирано и гъвкаво представяне на информацията.

24. Персоналният компютър като съвременно средство за анализ и моделиране на движенията. Приложен софтуер за видеокомпютърен анализ.

 


ЛИТЕРАТУРА

Аракчийски, Здр., Основи на информатиката и информационните технологии. НСА ПРЕС, София, 2014.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share