НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7326692 Картинка 9589912 Картинка 5034889 Картинка 7705689 Картинка 9017937 Картинка 2923087 Картинка 7776580 Картинка 2601062 Картинка 9958443 Картинка 6719726
Сектор ГолфВодещ преподавател: хоноруван преподавател Тодор Алексиев

УЧЕБНА ПРОГРАМА (БАКАЛАВРИ)

МОДУЛ:

Голф

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

Спорт и учител

КУРС:

III или IV

СЕМЕСТЪР:

6

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Редовна

ОКС:

Бакалавър

ХОРАРИУМ:

30 часа

ECTS:

1

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекците - хоноруван преподавател Тодор Алексиев
Водещи упражненията - хоноруван преподавател Тодор Алексиев и г-н Алан Рогът член на Българска голф асоциация (Bulgarian Golf Association)

УЧЕБНИЦИ:

 • “Ръководство по голф за бакалавърска и магистърска сперен в НСА” – Р.Дамянова. Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004,

ISBN 954-718-130-0

 • Правилник по голф

(2004) – превод и науч. консултант – Р.Дамянова., .С.2001;

 • Правилник по голф и Статут на аматьора (2004-2007)- Превод – Р. Дамянова, Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004

, ISBN 954-718-134-3;

 • Регламенти и Наредби на ЕГА и БГА.- подготвил Сб. Р.Дамянова Сб

. Изд. БГА С.2005;

 • Европейска хандикап система

, българска версия (2004-2006)– превод доц. Р.Дамянова, Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004, ISBN 954-718-133-5

 • Ръководство по голф на Американската професионална асоциация – Рик Мартино, науч.консултант на превода – Р.Дамянова,Изд.къща Труд С.2004;

ISBN 954-528-485-4

 • Английско-Български терминологичен речник по голф – Р.Дамянова, Изд. БГА и НСА ПРЕС

С.2004 ISBN 954-718-135-1

ИЗПИТНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • 1. Устен теоретичен изпит – VІ или

VII семестър

 • 2. Тестови изпит по правилознание – VІ или

VII семестър.

 • 3. Практически изпит на елементитте на играта – VІ или

VII семестър

АНОТАЦИЯ: Програмата е разработена въз основа на учебния план и е предназначена да определи обема и съдържанието от знания, умения и навици, които трябва да съдействат за оформянето на бъдещия иинструктор по голф. Програмата дава също и възможност да бъдат изучавани проблеми свързани със съдийството и администрирането на първенства и турнири по голф. Завършилите свободно избираемия СИП по голф в образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, специалност “Спорт” и “Учител”, получават лицензи съгласно нормативните изисквания на БГА, със следната категория - Инструктор по голф валиден за България.

Сем.

Име

Съдържание на модулна единица

Л

У

Текущ контрол

6

1. Теоре-тичен

1. Историческо развитие на играта – поява, аматьорски и професионален спорт, голф в България. Географско разпростране ние. Терминология.
2. Архитектура на игрищата. Екипировка на играчите и на кедитата. Технически съоръжения
3. Етикет на играта.
4. Основни познания за Правилника по голф
5. Видове хват. Фазова структура при изпълнение на основното махово движение (golfswing) и най-често допускани грешки

22


1
2

2

2

2

ТИ-2

6

2. 1П-НР на основните технически похвати

1. Видове хват
2. НР на основните движения с клъб 7.
3. ЗР на основното движение с клъб 7.
4. НР на началния удар с клъб 1
5. ЗР на началния удар с клъб1
6. НР на движенията с клъбовете за късата игра (сандвич, питчер, пътер). Отстраняване на най-често срещаните грешки – упражнения. Упражнения за загряване.
7. Тест

1
2
2
2
2
3
1

ПИ-2
Участие в турнира 3-4.06.2005 Св. София голф клуб

Легенда: П - практически модул; Т – теоретичен модул; Р – реферат; НР – начално разучаване; ЗР – задълбочено разучаване; ТИ – тестови изпит; ПИ – практически изпит; ПТИ - писмен теоретичен изпит.

УЧЕБНА ПРОГРАМА (МАГИСТРИ)

МОДУЛ

Голф

СПЕЦИАЛНОСТ

Спортна анимация

КУРС

5

СЕМЕСТЪР

IX

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовна

ОКС

Магистри

ХОРАРИУМ

15 часа

ECTS

0,5

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Водещ лекците - хоноруван преподавател Тодор Алексиев;
Водещ упражненията - хоноруван преподавател Тодор Алексиев, д.п.н. и г-н Алан Рогът член на Българска голф асоциация (Bulgarian Golf Association)

УЧЕБНИЦИ:

 • “Ръководство по голф за бакалавърска и магистърска степен в НСА” – Р.Дамянова. Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004, ISBN 954-718-130-0
 • Правилник по голф (2004) – превод и науч. консултант – Р.Дамянова., .С.2001;
 • Правилник по голф и Статут на аматьора (2004-2007)- Превод – Р. Дамянова, Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004 ISBN 954-718-134-3;
 • Регламенти и Наредби на ЕГА и БГА.- подготвил Сб. Р.Дамянова Сб. Изд. БГА С.2005;
 • Европейска хандикап система, българска версия (2004-2006)– превод доц. Р.Дамянова, Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004, ISBN 954-718-133 -5
 • Ръководство по голф на Американската професионална асоциация – Рик Мартино, Науч.консултант на превода – Р.Дамянова, Изд.къща “Труд” С.2004; ISBN 954-528-485-4
 • Английско-Български терминологичен речник по голф – Р.Дамянова, Изд. БГА и НСА ПРЕС С.2004, ISBN 954-718-135-1

ИЗПИТНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • 1. Тестови изпит по правилознание – IX семестър.
 • 2. Практически изпит на елементитте на играта – IX семестър

АНОТАЦИЯ: Програмата е разработена въз основа на учебния план и е предназначена да определи обема и съдържанието от знания, умения и навици, които трябва да съдействат за оформянето на бъдещия спортен аниматор по голф. Програмата дава също и възможност да бъдат изучавани проблеми свързани със съдийството и администрирането на първенства и турнири по голф и създаването на програми за активен отдих на туристите, чрез занимания с голф.

Сем.

Име

Съдържание на модулна единица /МЕ/

Л

У

Текущ контрол

9

Теоретичен

1. Историческо развитие на играта – поява, аматьорски и професионален спорт, голф в България. Географско разпростране ние.Терминология. Архитектура на игрищата. Екипировка на играчите и на кедитата. Технически съоръжения.
2. Етикет на играта.
3. Основни познания за Правилника по голф
4. Видове хват. Фазова структура при изпълнение на основното махово движение (golfswing) и най-често допускани грешки

1
1
2

1

Тест –1

Практически упражнения

1.Видове хват.
2. НР на основните движения с клъб – 7
3. ЗР на основното движение с клъб 7.
4. НР на началния удар с клъб 1
5. ЗР на началния удар с клъб1.
6. НР на движенията с клъбовете за късата игра (сандвич, питчер, пътер). Отстраняване на най-често срещаните грешки – упражнения. Упражнения за загряване.
7. Тест

1

1
1

1

1
1
1

ПИ-2
Участие в турнира
3-4.06.2005 Св. София голф клуб

Легенда: П - практически модул; Т – теоретичен модул; Р – реферат; НР – начално разучаване; ЗР – задълбочено разучаване; ТИ – тестови изпит; ПИ – практически изпит; ПТИ - писмен теоретичен изпит.