НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1504092 Картинка 2803872 Картинка 4252425 Картинка 2112542 Картинка 4335865 Картинка 6599973 Картинка 731069 Картинка 10333015 Картинка 815463 Картинка 6573062
Катедра Физиология и биохимия

Ръководител катедра
доц. д-р Красимир Ранков, доктор вътр. +359 2 4014282  email: rankov@nsa.bg
Преподаватели - проф. Албена Александрова, доктор | проф. Любомир Петров, доктор | проф. д-р Лъчезар Стефанов, доктор | доц. д-р Валентин Вълчев, доктор | доц. д-р Велизар Михайлов, доктор | доц. д-р Красимир Ранков, доктор | доц. д-р Милена Николова, доктор | гл. ас. д-р Даниела Алексиева, доктор | гл. ас. Николай Заеков, доктор | ас. д-р Венера Стефанова | ас. д-р Теодора Георгиева, доктор | ас. Мария Захаринова, доктор

Мед. лаборант Юлияна Владимирова тел: +359 2 4014392


Катедра Физиология и биохимия

Катедра физиология и биохимия е една от фундаменталните медико-биологични катедри в НСА „Васил Левски”. Още от основаването на Висшето училище за телесно възпитание през 1942 год. физиологията е включена в учебния процес като задължителна дисциплина. Основател и дългогодишен ръководител на Катедрата по физиология е проф. д-р Драгомир Матеев (член-кореспондент на БАН) - учен с международна известност и съществени приноси в световната физиологична наука. През 1949 г. официално в преподаването се въвежда и курс по биохимия, като първите лекции по биохимия са изнасяни от проф. д-р Добромир Добрев (още от 1945 г.), а от 1951 г. курсът по биохимия се поема изцяло от д-р Вяра Параскова, к.м.н. Двете дисциплини - физиология и биохимия се обединяват в основаната през 1945 г. Катедра по физиология, преименувана през 1969 г. в Катедра по физиология и биохимия. След проф. Матеев ръководители на катедрата са били проф. д-р Добромир Добрев (1967 г. - 1984 г.), проф. д-р Кръстю Кръстев (1984 г. - 1989 г.), проф. д-р Велю Гаврийски (1989 г. - 1995 г.), проф. д-р Константин Бичев (1995 г. - 2000 г.), доц. д-р Росица Коларова (от 2000 г.).

Учебно-преподавателска дейност

Катедрата участва в подготовката на студенти - бъдещи треньори, учители и кинезитерапевти от трите факултета; в образователната програма за квалификационна степен „Бакалавър”, както и в няколко магистърски програми. Включените в учебния процес програми са съобразени с международните стандарти в тази област. Учебните програми по физиология както за лекционния курс, така и за провежданите лабораторни упражнения имат за цел да бъдат изучени физиологичните реакции на организма при различни условия - както в покой, така и при физически натоварвания и адаптацията му към спортната тренировка. Това осигурява на студентите научни основи за максимално използване на функционалните резерви на организма и следователно за подобряване на спортните постижения. В преподаването както на физиологията, така и на биохимията съществено място заема изясняването на влиянието на повишената двигателна активност върху физиологичите и биохимични процеси в организма, което придава и на двете дисциплини определена специфика, отличаваща ги от физиологията и биохимията, изучавани в другите висши учебни заведения. Придобитите познания са както теоретични, така и практически, което дава възможност за оценяване на ефектите на различните тренировъчни програми, така че тренировъчния процес да бъде управляван и контролиран оптимално. В този аспект бъдещите кинезитерапевти ще могат да прилагат дозирана двигателна активност и като профилактичен, и като изключително актуален лечебен подход.

Научно- изследователска дейност

Основната насока на научната тематика в катедрата е свързана с влиянието на различни по характер физически натоварвания върху изследваните функционални и биохимични показатели. Изследванията обхващат промените в сърдечно-съдовата и дихателната система, газовата обмяна, ортостатичните реакции, умората, характера на възстановителните процеси след физически натоварвания, промените в някои сензорни системи, електрофизиологията, хематологията, биологичните помени в кръвта, хормоналната активност, обмяната на вещестата, а през последните години се провеждат и генетични изследвания. Преподавателите от катедрата са участвали и понастоящем също участват в редица авторитетни национални и международни научни симпозиуми, конференции и конгреси с доклади по актуални тематики.
Научните приноси от различните изследвания дават възможност за по-нататъшно усъвършенстване на спортно-тренировъчния процес.