НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 484633 Картинка 10399915 Картинка 7405283 Картинка 10188764 Картинка 3645038 Картинка 9566465 Картинка 3156825 Картинка 4764107 Картинка 5574142 Картинка 7926614
Катедра Спортна медицина

Ръководител катедра
доц. д-р Евелина Милошова, доктор вътр. +359 2 4014289  email: emiloshova@yahoo.com Зам. по научно изследователската работа
доц. Станислав Цветков, доктор вътр. +359 2 4014290  email: st.tzvetkov@gmail.com
Организатор уч.работа: Ирена Петкова - (02) 4014(351) Зала по масаж: (02) 4014(279)


Кратки исторически данни

 Катедра “Спортна медицина” е една от основните медико-биологични катедри на НСА. Още при създаването на Висшето училище по телесно възпитание, в общия хорариум са застъпени учебните дисциплини първа помощ, хигиена и здравни грижи, които са част от предметната област по спортна медицина. Първоначално е създаден сектор “Медицински надзор над физическата култура” към катедра “Лечебна физкултура”, а през 1973 г. е формирана самостоятелна катедра “Спортна медицина” със сектор “Спортен масаж”. Неин пръв ръководител е проф. д-р Петър Слънчев. Катедрата има многоброен състав, от който 8 души са професори и доценти. Нейни членове са заемали ръководни длъжности в НСА, а именно проф. Слънчев е бил Ректор в периода 1974-1979 година и Председател на специализирания научен съвет по спортна медицина, физиотерапия и кинезитерапия, проф. Р. Косев, ст.н.с. І ст., д-р Й. Александров и ст.н.с. д-р Л. Илинов са били Зам.-Ректори по научната работа в различни периоди; проф. д-р М. Тотева е била Декан на факултет Кинезитерапия в продължение на 10 години. От създаването си до сега катедрата е била ръководена последователно от проф. П. Слънчев, проф. д-р М. Тотева, доц. д-р Ст. Петков, доц. д-р Ив. Мазнев и понастоящем от проф. д-р Диана Димитрова. В структурата на катедрата е включен и сектор “Екология”.Учебна работа

Учебната дейност в катедрата се осъществява под формата на лекции, практически и семинарни упражнения. Учебната програма се актуализира ежегодно, с което се цели студентите да се запознават с последните новости в областта на науката и практиката. Катедрата предлага и редица свободно избираеми модули, които обогатяват теоретико-практическите знания и умения на студентите.

 

Преподавателите от катедра „Спортна медицина“ провеждат обучение на студентите по следните дисциплини:

 

ОКС „Бакалавър“

Задължителни:
· Спортна медицина – за студенти от ТФ, УФ и КТТСА
· Хигиена и екология – за студенти от КТССА
· Долекарска помощ – за студенти от КТТСА
· Спортен масаж – за студенти от ТФ
· Екология и защита на населението – за студенти от УФ
· Вътрешни болести – за студенти от КТТСА
· Патология – за студенти от КТТСА
· Хирургия – за студенти от КТТСА

Избираеми:
· Спортен масаж – за студенти от УФ
· Екология и защита от природни бедствия – за студенти от ТФ
· Хранене и спорт – за студенти от ТФ
· Физикално възстановяване и биостимулиране – за студенти от ТФ
· Лечебно хранене – за студенти от КТТСА
· Функционална диагностика на дихателната система – за студенти от КТТСА
· Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система – за студенти от КТТСА

Факултативни:
· Физикално възстановяване и биостимулиране – за студенти от ТФ
· Рефлекторен масаж
· Аромамасаж

ОКС „Магистър“

Редица задължителни и избираеми дисципилини в следните магистърски програми:
· Спорт за високи постижения
· Спорт, фитнес, здраве
· SPA култура, източни и аква практики
· SPA култура, хидро, лито и таласо практики
· Физическо възпитание и спорт
· Спортен мениджмънт
· Младежки дейности и спорт
· Кинезитeрапия

ОНС „ДОКТОР“·
- „Морфологични критерии за подбор и оценка на спортната работоспособност“ – проф. д-р Мария Тотева, ДН
· „Храненето като средство за повишаване на работоспособността в спорта“ – проф. д-р Диана Димитрова, доктор
· „Ергогенни средства в спорта“ – доц. д-р Станимир Петков, доктор
· „Двигателна активност и спорт като средство за профилактика на заболяванията в детско-юношеска възраст спорта“ – проф. д-р Диана Димитрова, доктор
· „Хранене в детско-юношеската възраст“ – проф. д-р Диана Димитрова, доктор
· „Здравословни рискове в детско-юношеската възраст“ – проф. д-р Диана Димитрова, доктор
· „Методи за изследване на морфо-функционалните характеристики на подрастващи“ – проф. д-р Мария Тотева, ДН
· „Профилактика на социално-значимите заболявания“ – проф. д-р Диана Димитрова, доктор
· „Двигателна активност и спорт при хора със заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната система“ – доц. д-р Иван Мазнев, доктор
· Хранене и двигателна активност при затлъстяване и захарен диабет – проф. д-р Диана Димитрова, доктор

 

Научна работа

Научно-изследователската работа в катедрата е средство за повишаване на квалификацията на преподавателите, а с това и на качеството на учебния процес. Тя има многогодишни традиции. Обект на изследователска дейност са редица проблеми в областта на морфологичните особености и физическия работен капацитет на спортисти от различини дисциплини, както и на бивши спортисти, деца и неспортуващи; спортната травматология; храненето, биостимулирането и допинга; спортния масаж; кинезитерапията; мекотъканните и манулно-мобилизационни методи за възстановяване при спортуващи и при соматични дисфункции; изследване влиянието на замърсяването на околната среда в училищния спорт и проблемите за създаване на нормални екологични условия в спортно-състезателната дейност и др.

Членовете на катедрата ежегодно организират и участват в редица научни семинари, симпозиуми и конгреси, на които представят резултатите от своята експериментална работа.

Научно-изследователската работа в катедрата е насочена в следните направления:
1. Изследвания в областта на спортната антропология.
2. Изследвания в областта на физическата дееспособност.
3. Изследвания в областта на допнга и допинг-контрола.
4. Изследвания в областта на спортната ортопедия и травматология.
5. Изследвания в областта на измененията в кардиореспираторната система при пребиваване на голяма надморска височина.
6. Изследвания в областта на масажа и мануалната терапия.
7. Изследвания насочени към самооценката на спортуващи и неспортуващи.

 

Изисквания към студентите

 Сектор “Спортна медицина”

Практическите упражнения и лекциите са задължителни за всички студенти от Треньорски и Учителски факултет и факултет “Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация”.
За студентите, които са пропуснали упражнения по уважителни причини, в края на всеки семестър се организират допълни часове по предварително обявен график.
Индивидулната работа в практическите упражнения се извършва в специална протоколна тетрадка, която е задължителна за всички студенти.
При приключване на определен раздел от практическите упражнения се провеждат писмени контролни работи с цифрови оценки, които се взимат пред вид при крайната оценка от изпита.
Курсът на обучение по Спортна медицина е в семестъра и завършва с писмен изпит. Всяка работа се оценява от двама преподаватели, единият от които е хабилитиран.

 

Сектор “Спортен масаж”

Учебната дисциплина е задължителна за студентите от ТФ и свободно-избирама за УФ. Изучава се в VII семестър за редовно и в VIII семестър за задочно обучение.
Студентът се задължава да влиза в часовете по спортен масаж с подходящо облекло, уточнено от водещия преподавател.
За получаване на кредити по “Спортен масаж”, студентът трябва да присъства във всички практически занимания и успешно да положи изпит.
За проверка на теоретичните знания и практически умения в 6 и 11 занимание се провежда писмен текущ контрол с цифрови оценки, въз основа на който студентът може да се освободи от теоретичната част на изпита по спортен масаж.
За нормалното протичане на учебния процес по спортен масаж е изготвено учебно помагало (под формата на тетрадка), което е задължително за студентите.
Крайната оценка по спортен масаж се оформя след полагане на теоретичен (писмен) и практически изпит. С този изпит студентите от ТФ и УФ - редовно обучение получават 2 кредита, а тези от задочно обучение - 1.

 

Сектор “Екология в спорта”

Подготовката на студентите от степен “бакалавър” се провежда като СИП, а за степен “магистър” има задължителни и свободно-избираеми кредити.
За получаване на кредити по “Екология”, студентът трябва да присъства на всички лекционни занимания и успешно да положи писмен теоретичен изпит или да защити реферат.
За студентите, които са пропуснали упражнения по уважителни причини, в края на всеки семестър се организират допълни часове по предварително обявен график.

 

Учебна литература

 

Спортна медицина

- Димитрова Д. Основи на спортната медицина. Авагард „Прима“, София, 2017.
- Димитрова Д. Спортна медицина. Авагард „Прима“, София, 2018.
- Димитрова Д., Мазнев И., Милошова Е. “Практически упражнения по спортна медицина” .
- Учебно помагало за студентите от НСА. Първа и втора част.
- Димитрова Д. Долекарска помощ. Авангард Прима, София, 2019.
- Димитрова Д. Хранене и спорт. Авангард Прима, София, 2018.
- Димитрова Д. Физическа активност и здраве. Авангард Прима, София, 2014.
 - Димитрова Д., Дойчев Б. Хигиена и екология. Авангард Прима, София, 2019.
- Димитрова Д. Затлъстяване и диетолечение. Авангард Прима, София,
- Милошова Е. Допинг и спорт. НСА Прес, София, 2015
- Мазнев И. Внезапна сърдечна смърт при спортисти. НСА Прес, София, 2017
- Мазнев И. Спортно сърце. НСА Прес, София, 2017.
- Илинова Б. Жената и спорта, Авангард „Прима“, София, 2014.
- Цветков С. Аеробен капацитет. Съвременни аспекти на изследване и оценка. Болид Инс, София, 2016.

 

Спортен масаж

- Горанова, З., Г. Маркова-Старейшинска, Л. Крайджикова. Масаж, учебник. НСА-ИПБ, С., 1992.
- Крайджикова, Л., М. Войников. Спортен масаж. Учебно помагало, С., 2004.

Екология

- Д. Димитрова, Б. Дойчев. Хигиена и екология., С., 2015.
- Дойчев, Б. Екология., С., 2018.
- Събева, Хр. Екология в спорта., С., 2003.
- Лекционен курс по екология.