НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 128892 Картинка 8603901 Картинка 9681699 Картинка 11615868 Картинка 11728452 Картинка 6126863 Картинка 737270 Картинка 8341147 Картинка 466745 Картинка 3865501
Сектор Хандбал

Ръководител сектор: доц. Емил Аврамов доктор

Преподаватели: доц. Емил Аврамов, доктор | доц. Илия Върбанов, доктор | доц. Сашо Чанев, доктор | гл. ас. Милена Аврамова, доктор

Изтъкнати треньори Научни трудове Учебници и ръководства по хандбал Хандбален клуб НСА Помощни материли за студентите Научни и образователни проекти

Преподаването на учебната дисциплина (предмета) хандбал е с начална дата 1947 г. под името „Ръчна топка“. В рамките на около 20 часа като част от футбола я преподават. В. Ангелов и Ст. Петров, а от учебната 1955/56 от ас. Никола Кръстев, който през 1960 г. официално е преназначен за преподавател по хандбал.

Интересен е фактът за началото на специализираното обучение на спортните педагози в хандбала. След спечелването на шампионската титла на първото републиканско първенство за мъже и жени през 1961 г. по инициатива на студентите, Купата се връчва на тогавашния ректор – проф. д-р Драгомир Матеев. Тяхното желание и настоятелна молба е да се разкрие специалност „Хандбал”, за да получат необходимия ценз и да работят след завършването на института като треньори по хандбал. Отговорът на мъдрия ръководител и учен е кратък и лаконичен: „Глас народен – глас Божи!”.

Член-кореспондента на БАН – проф. д-р Драгомир Матеев,
най-дългогодишния Ректор на ВИФ

 

Проф. П. Щерев - зам.ректор и завеждащ
катедра „Спортни игри”, Председател на БФХ

Специалността хандбал е включена в „Учебния план” на ВИФ от 1962 г. благодарение на зелената улица дадена от проф.Д. Матеев и тогавашният зам.ректор и завеждащ катедра „Спортни игри”, проф. П. Щерев, който е и Председател на БФХ. Те разрешават първият випуск специалисти да проведе съкратено обучение в три семестъра. Така през м. юли 1963 г. от ВИФ излиза първият випуск студенти със специалност хандбал (Д. Нушев, Ст. Стоянов, Хр. Спиров, Ал. Керекенчев, В. Брадваров и Я. Кавръков). Непосредствено след това – през 1964 г. (м. януари и м. юли) поради промяна на учебния план на Института в страната се вливат още 30 специалисти, които полагат основите на хандбала в редица градове и физкултурни дружества, оформили се по-късно като хандбални центровe.

Известно е, че както Н. Кръстев, така и Ал. Върбанов, без да са практикували играта, дадоха старт за утвърждаването на учебната дисциплина хандбал, независимо от своите пристрастия към футбола и леката атлетика. Впоследствие всички новоназначени асистенти подчиниха „егото“ си и личните си интереси на главната цел – учебният предмет хандбал да заеме водещо място сред спортно-педагогическите дисциплини, а отборите – мъже и жени, да бъдат лидери в държавните и студентски първенства. Въвеждането на специалност „хандбал“ е значителен факт, който допринася за качественото ново съдържание на цялостния учебен и тренировъчен процес по хандбал. Той е предпоставка за назначаването на нови преподаватели.

Секторът „Хандбал” формално съществува от 1972 г., когато се създава като самостоятелно звено – Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” към Учителския факултет, с ръководител доц. Др. Стоянов.
В сектора са преподавали 23 специалисти по хандбал, от които 14 щатни (Н. Кръстев, А. Върбанов, Т. Вълчев, Ив. Киров, Р. Иванчев, М. Касакова, И. Йотов, М. Вълчанов, Н. Станчева, Ил. Върбанов, С. Чанев, Е. Гочев, М. Кирова, Ем. Аврамов; хонорувани М. Николаев, Ал. Зафиров, Р. Младенов, Ал. Ангелов, М. Митов, Хр. Стоянов, П. Василев, П.Гандов, Вл. Вълков, М. Аврамова, Хр. Колева).
В настоящия момент секторът е в състав: доц. Ил. Върбанов, доктор – завеждащ, доц.Ем. Аврамов, доктор , гл. ас. С. Чанев, доктор., ас Милена Аврамова, доктор.
Секторът „Хандбал” е бил ръководен в следния хронологичен ред: Н. Кръстев – до 1975 г., Т. Вълчев – 1976–1982 г. и 1983–1989 г., Ив. Киров – 1982/83 г.; Р. Иванчев – 1990–1995 г. и Ив. Йотов от 1996 – 2016 г., доц. Ил. Върбанов, доктор - 2016 - 2020г., доц. Емил Аврамов, доктор - 2020г. - до момента.

Проф. Иван Йотов е първият професор по хандбал.