НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7064503 Картинка 11441653 Картинка 10773770 Картинка 9465726 Картинка 3523078 Картинка 194316 Картинка 2316595 Картинка 2679277 Картинка 10673313 Картинка 4869689
Сектор Таекуон-до


Преподаватели: гл. ас. Асен Асенов | гл. ас. Димитър Аврамов

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ТАЕКУОН-ДО

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Треньор по вид спорт (таекуон-до)
КУРС: І – ІV СЕМЕСТЪР: 1 - 7
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ОКС: бакалавър
ХОРАРИУМ: 390 часа ECTS: 26
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: ст. ас. Асен Асенов
ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен и устен изпит /комбиниран/ и практически изпит /върху преминатите хватки/

АНОТАЦИЯ: Студентът придобива познания и умения в практиката на таекуондото. На основата на общотеоретичните предмети се акцентира върху методиката на преподаване, обучение и усъвършенстване в тренировъчния процес, научната област и др.

съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ контрол

1.

Обща характеристика, социално значение, роля и предмет на таекуондо. Исторически преглед на развитието на таекуондото в света. Исторически преглед на развитието на таекуондото в България. Основни позиции – пионхи – суги, чумби-суги, моа-суги, ап-суги, чучум-суги, ап-куби. Блокове – аре-ваки, бакат палмок-ан-маки, ан-палмок бакат-маки, бакат палмот-маки, олгуль-маки, аре-хечо-маки, монтон-кеча маки. Удари с ръце – монтон-чируки /банде, баро/, ханбон, дубон, санбон-черуги.

6

9

 

2.

Международни и национални организации по таекуондо. Видове състезания. Наредба. Семинарно упражнение. Удари с крака – апча – илиги, ап-чаги, бандал-чаги. Течук – ил – жанг – пумси. Самбо-дериан. Чупки-дериан.

6

9

 

3.

Класификация, систематика и терминология на таекуондо. Възникване, еволюция и съвременни тенденции в развитието на състезателните правила. Дит-куби, бом-суги. Блокове – саннал-маки, хансоннал-маки. Удари с ръце - олгуль-чируги, дун джумок-чиги /апе-чиги,бакат-чиги/. Удари с крака – йъп-чаги, дольо-чаги, миро-чаги.

4

11

 

4.

Правилознание. Тегуек-и-жанг-пумси. Самбо-дериан. Илбо-дериан. Чупки-дериан.

6

9

 

5.

Значение и развитие на техниката по таекуон-до. Типология на техническите средства. Структура и свойства на техниката. Алгоритмизация на технико-тактическите действия. Технико-тактически комплекси. Хакдари – суги. Блокове – батансонг-маки. Удари с ръце - ме-джумок-чиги, джебипум соналбмок-чиги. Удари с крака - дит-чаги. Тора дольо-чаги. Нерио-чаги

6

9

 

6.

Обща характеристика на обучението. Дидактически принципи. Методи на обучение. Проблемно и програмно обучение. Методически похвати в обучението по таекуон-до. Тецуерсам-жанг-пумси. Тегуек-са-жанг-пумси.

5

10

 

7.

Система за запис на технико-тактическите действия. Показатели и критерии за анализ. Планиране, организация и провеждане на научни изследвания. Показатели и критерии за анализ. Планиране, организация и провеждане на научни изследвания. Самбо-дериан. Илбо-дериан.

5

10

 

8.

Семинарни упражнения. Чаьо-дериан.

5

10

 

9.

Стратегия и общи основи на тактиката на таекуон-до. Практически средства за подготовка на техниката. Практически средства и форми на спаринга. Позиции. Блокове - годурио-маки, кумчан-маки. Удари с ръце - пьонсонкут-чируги, соннал-мок-чиги, палкуп-чиги,. палкуп-пъджон-чиги.

6

9

 

 

съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ
Контрол

10.

Тактика на спортното състезание. Практически план. Технико-тактическо моделиране и методи на тактическата подготовка. Форми на обучение. Геруги – свободен спаринг.

6

9

 

11.

Частна методика на обучение и усъвършенстване. Обзавеждане на залата по таекуондо и на мястото за състезание. Удари с крака: банде-дольо-чаги, моруп-чаги, момдольо-чаги. Теруек - о-жанг.

3

12

 

12.

Обзавеждане на залата по таекуондо и на мястото за състезание. Семинарни упражнения. Илбо-дериан. Чайо – дериан.

5

10

 

13.

Определение, същност, задачи и средства на спортната тренировка по таекуон-до. Специфични принципи на тренировката. Тренировъчни натоварвания и управление на спортната тренировка по таекуон-до. Хо-син-суль. Тегуек - юк- жанг – пумси.

4

11

 

14.

Обща и специфична подготовка и упражнения на таекуондиста. Характеристика,методи и средства за развитието на силата и бързината. Характеристика, методи и средства за развитието на издържливостта. Блокове - джеби-пун-хансонналь-маки, батансон-момтон-маки, джиби-пум-хансон-наль-ольгуль-маки, бакат-палмок-ольгуль-маки, годурьо-маки, осантул-маки.

6

9

 

15.

Характеристика,методи и средства за развитието на гъвкавостта и ловкостта на таекуондиста. Адаптиране на подготовката съобразно промените на климата,височината и времето. Удари с ръце - джимок-даньо-ток-чируги, бун-джумок джогио-чируги, дун-джумок-олвуль-бакат чиги, джумок-йоп-чируги.

5

10

 

16.

Психологическа подготовка и самоуправление на психологическите състояния. Психологическа подготовка и самоуправление на психологическите състояния. Спортен режим на таекуондиста. Тегуек- чил -жанг-пумси. Илбо-дериан.

4

11

 

17.

Равновесна устойчивост и извеждане от равновесие. Приложение на силите в таекуондо. Биомеханичен анализ на технико-тактическите действия. Чаьо-дериан. Хо-син-суль. Удари с крака - пьоджок-чаги, тимио-ап-чаги, тимио-йъп-чаги, тимио-дольо-чаги, дубон-дольо-чаги, тимио-бора-дольо-чаги, тимио-нерио-чаги

6

9

 

18.

Семинарни упражнения. Тегуек-пал-жанг-пумси.

6

9

 

 

съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ контрол

19.

Периодизация и планиране на подготовката. Многогодишна подготовка. Годишно планиране. Оперативно планиране. Блокове - чави-маки, момтон-хечо-маки, отгоро-аре-маки, хансонналь-момтон-йъп-маки. Удари с ръце - сонналбакат-чиги, хансон-палджеби, моруп-коки, джу-мок-кьоджок-чируги, пьонсонкут-дшогио-чируги, палкуп-йъп-чиги, батансон -ток-чиги.

6

9

 

20.

Изготвяне на работни планове за таекуондисти от различни възрастови групи. Възрастови особености, организация и методика на тренировката с деца и юноши. Контрол на подготовката на таекуондиста. Удари с крака - тимио-мондольо-чаги, тимьо дубон - чаги, аре-йъп-чаги, сево-ап-чаги.

6

9

 

21.

Семинарни упражнения. Корьо-пумси.

4

11

 

22.

Илбо дериан. Кумган пумси.

5

10

 

23.

Професиографичен профил на треньора. Интегралност и поливариантност на спортната тренировка. Чайо дериан.

5

10

 

24.

Организация на работа в клубовете по таекуон-до и спортните училища. Мениджмънт в таекуон-до. Тебек-пумси.

5

10

 

25.

Тенденции в развитието на световното и българското таекуон-до. Възможности за приложение на научните постижения в практиката. Хо-син-суль. Позиции - гьопсон-чумби. Удари с ръце - палкуп-ольо-чиги, дун-джумок-годурио-ап-чиги, чатариджируги, бави-мильги, дуро-олиги.

5

10

 

26.

Семинарно упражнение. Блокове – хечо-сантул-маки, сонналь аре момтон-маки, кумчанг-монтон-маки, хвасон-маки, батансон-годурио-бакат-маки. Удари с крака - тимьо-тора-дольо-чаги, тимио-тора-дит-чаги,тимио-тора-банде-дольо-чаги, тимио-тора-нерио-чаги. Пьоньон пумсе. Илбо дериан. Чайо дериан.

2

13

 

УЧЕБНИЦИ:

  1. Асенов, А.,“Ръководство по таекуон-до WTF”, ТИП ТОП ПРЕС, С., 1999;
  2. Асенов, А.,“Ръководство по таекуон-до”, НСА ПРЕС, С., 2004;
  3. Асенов, А.,“Състезателен правилник по таекуон-до WTF”, ТИП ТОП ПРЕС, С., 1999;
  4. Петров, Р., “Усъвършенстване технико-тактическото майсторство на бореца”, С., 1978;
  5. Петров, Р., “Стратегия и тактика на борбата”, МиФ, С., 1966;
  6. Желязков, Ц., “Основи на спортната тренировка”, НСА ПРЕС, С., 1998