НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12074021 Картинка 2775602 Картинка 11251757 Картинка 2629638 Картинка 10617649 Картинка 10377259 Картинка 11511578 Картинка 8975048 Картинка 1161667 Картинка 11600712
Сектор Карате


Преподаватели: доц. Радослав Пенов

Изтъкнати спортисти Учебни материали

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КАРАТЕ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Треньор по вид спорт (карате)
КУРС: І-ІV СЕМЕСТЪР: 1-7
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ОКС: бакалавър
ХОРАРИУМ: 390 часа ECTS: 26
ПРЕПОДАВАТЕЛ: ас. Радослав Пенев
ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен и устен изпит /комбиниран/ и практически изпит /върху преминатите хватки/

АНОТАЦИЯ: Студента придобива познания и умения в практиката на карате. На основата на общотеоретичните предмети се акцентира върху методиката на преподаване, обучение и усъвършенстване в тренировъчния процес, научната област и др.

съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ

контрол

1.

Обща характеристика, социално значение, роля и предмет на каратето. Исторически преглед на развитието на каратето в света и България. Кихон, основни позиции на място. Основни позиции в движение.

6

9

 

2.

Исторически преглед на развитието на бойните изкуства.

Кихон, основни удари с ръце. Кихон, основни блокове с ръце.

6

9

 

3.

Класификация, и съдържание на каратето. Терминология на карате. Кихон, основни удари с крак.

6

9

 

4.

Правилник на ВУКО. Кихон, удари с крак в движение. Кумите (спаринг).

6

9

 

5.

Правилник на ВУКО. Кихон, комбинации с ръце. Ката-Хеян-Шодан

6

9

Изпит

6.

Правилник на ВУКО (практика). Методически похвати в обучението по карате.

6

9

 

7.

Стратегия и тактиката. Кихон, комбинации с ръце и крака. Ката-Хеян-Шодан.

6

9

 

8.

Тактика на спортното състезание. Основни удари и блокове с ръце.

6

9

 

9.

Обзавеждане на залата по карате. Правилник ВУКО. Кихон, комбинации с крака. Ката.

6

9

 

10.

Структура на урока. Тренировъчни натоварвания. Ката-Хеян-Шодан. Ката-Хеян-Нидан.

6

9

 

11.

Обща и специална подготовка на каратиста. Кихон – изисквания за 9-то, 8-мо, 7-мо и 6-то кю.

6

9

 

12.

Характеристика, методи и средства за развитието на качеството издръжливост. Ката-Хеян-Сандан.

6

9

 

13.

Средства за развитието на качеството гъвкавост. Ката-Сандан. Кихон – блокове с крак. Ката-Хеян-Сандан.

6

9

 

14.

Психологическа подготовка и самоуправление. Спортен режим. Равновесна устойчивост. Ката-Сандан.

6

9

 

15.

Приложение на силите в карате. Биомеханичен анализ на технико-тактическите действия. Кумите.

6

9

 

16.

Периодизация и планиране на подготовката. Годишно планиране. Кумите.

6

9

 

17.

Оперативно планиране, изготвяне на работни планове. Ката-Сандан, Ката-Нидан.

6

9

 

18.

Възрастови особености, организация и методика на тренировката с деца и юноши. Ката-Йондан, Годан. Кумите.

6

9

 

19.

Методика на преподаване на техниката. Методика на преподаване на физическите качества. Ката Хеян Йондан, Годан. Кумите

6

9

 

20.

Интегралност и поливариативност на спортната тренировка. Изисквания за 9-то, 8-мо, 7-мо кю.

6

9

 

21.

Организация на работата в клубовете. Мениджмънт в карате. Хеян Годан. Изисквания за 6-то, 5-то и 4-то кю.

6

9

 

22.

Тенденции в развитието на световното и българско карате. Комбинации с ръце и крака. Ката Бассай-дай.

4

11

 

23.

Приложение на научните постижения в практиката. Изисквания за 3-то и 2-ро кю. Ката Бассай-дай. Джион. Кумите.

4

11

 

24.

Технически комбинации – кихон. Преговор на правилата на ВУКО. Ката Джитте, Енхи. Кумите.

4

11

 

25.

Частна методика за обучение. Изисквания за 1-во кю. Ката-Каниу-Дай. Изисквания за 1-ви дан.

4

11

 

26.

Методика на преподаване на техниката на карате. Изпит за 1-ви дан.

4

11

Изпит

 

Литература:

1.Пенов,Р. Усъвършенстване на системата за техническа подготовка при 18-22 годишни състезтели по карате.Дис.НСА-София,2015.
2.Волф, З. Модели за преподаване на мултимедия – саунд – карате в училищата. Дис. Пловдив, 2009.
3.Куртович, Н. Биомеханична целесъобразност на спортно-техническото майсторство в шотокан карате. Дис. НСА - София, 2013.
4.Пенов,Р.Анализ на записи от мъжките финали на 22 Световно първенство по карате(WKF) Бремен 2014.Сп. „Спорт и наука“.бр.2/2015 стр.47-53
5.Пенов,Р.Система за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните  училища.БОЛИД ИНС.София ,2012
6.Пенов, Р. Сборник с доклади от историческа конференция   „70 години НСА“ С. , НСА ПРЕС, 2013
7.Желязков, Ц., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка, Гера Арт, 2011
8.Керншпехт ,К. За Двубоя.
9.Еноеда,К.,Чарлс  Мак Карате Шотокан –Техники за свободен бой София 2000.
10.Кук,Х. Карате  София 2007
11.Петров, Р. и. (1993). Свободна и класическа борба. София: МиФ.
12. Фунакоши, Г. (1993). Карате-до моят път в живота. София: Хелиопол.
13.Хаджиев, Н., & Гешев, П. (2011). Спортна биомеханика. София.
14.Хаджиев, Н., Димитров, Л., & Бонов, П. (2010). Спортен терминологичен речник. София: Болидинс.
15.Янчева, Т. (2000). Психологическо осигуряване на спортната подготовка.