НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1741724 Картинка 9685554 Картинка 9447941 Картинка 3131947 Картинка 5842283 Картинка 8880378 Картинка 9637222 Картинка 498208 Картинка 11765121 Картинка 142371
Сектор Джудо


Преподаватели: ас. Свилен Скерлев, доктор

Спортна дейност

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДЖУДО

МОДУЛ: ДЖУДО
КУРС: І – ІV СЕМЕСТЪР: 1 – 7
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ОКС: бакалавър
ХОРАРИУМ: 390 часа ECTS: 26
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. А. Божичков, доктор, гл. ас. Е. Алберт
ИЗПИТНО ИЗИСКВАНЕ: писмен и устен изпит /комбиниран/ и практически изпит /върху премината техника/

АНОТАЦИЯ: Студента придобива познания и умения в практиката на джудо. На основата на общотеоретичните предмети се акцентира върху методиката на преподаване, обучение и усъвършенстване в тренировъчния процес, научната област и др.

съдържание на модулна единица

Л.

у.

текущ контрол

1.

Обща характеристика, социално значение, роля и предмет на джудото. Международни и национални организации. Семинарно упражнение. Основни техники – падания, придвижвания, стойки, захват.

6

9

 

2.

Исторически преглед на развитието на джудото в света и в България. Изваждане от равновесие, завъртане на тялото, укегоши и о гоши.

4

11

 

3.

Класификация, систематика и терминология на джудото. Възникване, еволюция и съвременни тенденции в развитието на състезателните правила. Семинарно упражнение. Раменни хвърляния с една и с две ръце.

6

9

 

4.

Правилознание. Хвърляния – голямо и малко, външно и превъртане през коляно. Семинарно упражнение.

6

5

тест

5.

Значение и развитие на техниката на джудо. Структури и свойства на хватката. Алгоритъм на технико-тактическите действия. Задържания – основни, напречни, надлъжни.

6

9

 

6.

Обща характеристика на обучението – принципи, методи, проблемно и програмно обучение. Хвърляния – хълбочни, изкосявания, превъртане през хълбок.

6

7

 

7.

Методически похвати в обучението по джудо. Системи за запис на технико-тактическите действия. Семинарно упражнение. Задържания – варианти.

7

8

 

8.

Показатели и критерии за анализ. Планиране, организация и провеждане на научни изследвания в джудо. Комбинации и контратехники от преминати техники в ІV кю.

4

7

 

9.

Стратегия и тактика в джудо – средства и форма. Семинарно упражнение. Болезнени техники – ключове.

6

12

 

10.

Техника на състезанието по джудо. Тактически план. Моделиране, тактическа подготовка. Пристягащи техники в джудо.

6

12

 

11.

Форми на обучение. Частна методика на обучение и усъвършенстване в джудо. Комбинации и контратехники към ІІІ кю. Помитане с хълбок, препъване, превъртане през рамо, кръгово хвърляне, ъглово обръщане.

4

16

изпит

12.

Хигиена и спортен режим на джудиста. Спортни травми и профилактика. Физиологични особености. Развитие на анализаторите. Болезнени техники (ключове) от ІІ кю.

4

11

 

13.

Натоварване и възстановяване. Спортна форма. Моделиране на тренировката по прогностични характеристики в джудо. Пристягащи техники (задушаване) от ІІ кю.

4

11

 

14.

Определение, същност, задачи, средства на спортната тренировка. Технико-тактически комплекси от ІІ кю.

6

9

 

15.

Характеристика, методи и средства за развитие на качествата сила и бързина. Технико-тактически комплекси от ІІ кю.

6

9

 

16.

Характеристика, методи и средства за развитие на качествата издръжливост, ловкост и гъвкавост. Техники на хвърляния към І кю.

6

10

 

17.

Адаптиране на подготовката съобразно промените на климата, височината и времето. Техники на хвърляния към І кю.

4

11

 

18.

Психологическа подготовка и самоуправление на психическите качества в джудо. Взаимовръзка между умствените способности и състезателна реализация.

4

11

 

19.

Основи на биомеханиката в джудо. Равновесна устойчивост, извеждане от равновесие. Приложение на силите. Техники на хвърляне към І кю.

6

9

 

20.

Периодизация и планиране на спортната подготовка. Многогодишно, годишно, оперативно планиране. Отчитане. Хвърлящи техники от І кю.

6

9

 

21.

Особености на планирането в различните възрастови групи по джудо и контрол на подготовката Хвърлящи техники от І кю.

6

9

 

22.

Професиографичен профил на треньора по джудо. Технико-тактически комплекси от І кю.

4

7

 

23.

Управление, мениджмънт и организация на работата в спортните клубове по джудо и спортните училища. Високо спортно майсторство – наге но ката І дан. Техники изпълнявани приоритетно с ръце и крака.

4

11

 

24.

Тенденции в развитието на световното и българското джудо. Олимпизъм и олимпийско движение. Високо спортно майсторство – наге но ката І дан. Техники изпълнявани приоритетно с таз и пожертване назад и встрани.

4

11

 

25.

Възможности за приложение на методиките за научни изследвания в джудото. Технико-тактически комплекси

4

11

 

26.

Нестандартност в методиката на обучение и усъвършенстване. Технико-тактически комплекси.

4

17

изпит

УЧЕБНИЦИ:

 1. Богданов, П., “Кодокан джудо”, МиФ, С., 1972;
 2. Богданов, П., А. Божичков, “Джудо”, ВИФ “Г. Димитров”, С., 1979;
 3. Богданов, П., А. Божичков, “Джудо в партер”, ВИФ “Г. Димитров”, С., 1984;
 4. Богданов, “Джудо”, МиФ, С., 1976;
 5. Божичков, А., Е. Алберт, “Джудо – учебно помагало”, ВИФ “Г. Димитров”, С., 1984;
 6. Божичков, А., “Състезателен правилник по джудо” ВИФ “Г. Димитров”, С., 1994;
 7. Волф, Х., “Джудо”, МиФ, С., 1980;
 8. Волф, Х., “Джудо за напреднали”, МиФ, С., 1984;
 9. Силин, В., “Джудо”, ФиС, Москва, 1987;
 10. Желязков, Ц., “Основи на спортната тренировка”, НСА ПРЕС, С., 1998;
 11. Петров, Р., “Стратегия и тактика на борбата”, МиФ, С., 1966;
 12. Петров, Р., “Усъвършенстване технико-тактическото майсторство на бореца”, С., 1978;
 13. Петров, Р. и кол., “Свободна и класическа борба”, МиФ, С., 1978