НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5205943 Картинка 6637494 Картинка 6415263 Картинка 11820436 Картинка 7084278 Картинка 6423101 Картинка 1964393 Картинка 187736 Картинка 1350024 Картинка 6078566

Защита на дисертация – Борислав Иванов Чонгов

 

На 23.03.2021г. от 14.00 ч. в зала 501, НСА „В.Левски”- ул. Гургулят 1,  ще се състои публична защита на дисертационния труд на Борислав Иванов Чонгов – докторант в задочна форма на обучение към катедра “Теория и методика на кинезитерапията” на тема: „Кинезитерапия по метода на schroth при идиопатична сколиоза”, за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление: 7.4. Обществено здраве, програма „Кинезитерапия“.

Научен ръководител: проф. Евгения Димитрова, дн

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 27/15.01.2021г.

Научно жури 

                  
Вътрешни членове:
1. Проф. Николай Емилов Попов, дн– председател
2. Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор
Резервен член: Доц. Дияна Попова – Добрева, доктор

Външни членове:
1. Доц. д-р Константин Александров Узунов, дмн
2. Доц. д-р Венелин Александров Алексиев, дм
3. Проф. д-р Андрей Маринович  Йотов, дмн
Резервен член: Доц. Николай Иванов Димитров, доктор


Рецензенти:
Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор
Доц. д-р Константин Александров Узунов, дмн


Материали по защитата

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share