НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1296789 Картинка 7307878 Картинка 2705630 Картинка 2136224 Картинка 2477661 Картинка 3489603 Картинка 1870894 Картинка 6403211 Картинка 1919875 Картинка 7396873

12.05.2022 - Защита на дисертация – Владимира Нанд

Официална защита на дисертационен труд на тема: „Авторска холистична тренировка във фитнеса“ с научен ръководител проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука”  от Владимира Владимирова Нанд.

Официалната защита ще се състои на 16.06.2022 г. от 14:00 часа в методичния кабинет на сектор „Тежка атлетика“ към катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“ на Национална спортна академия „В. Левски“.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора Заповед № ЗП-434/19.04.2022 г.

Вътрешни членове:

  1. доц. Нели Янкова Симова, доктор - Председател
  2. доц. Рашо Огнянов Макавеев, доктор
    Резервен член: проф. Красимир Лазаров Петков, дн

Външни членове:

  1. проф. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ „Св. Климент Охридски“
  2. проф. Йордан Костадинов Иванов, доктор – МГУ „Св. Иван Рилски“
  3. проф. Иван Йотов Йотов, доктор
    Резервен член: доц. Ваня Антонова Цолова, доктор – МГУ „Св. Иван Рилски“

 

Технически секретар: Цветелина Василева Митова


Рецензенти:
- Проф. Георги Владимиров Игнатов, доктор
- Доц. Нели Янкова Симова, доктор


Материали по защитата

 

  
??????? ??? Facebook Twitter Share