НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4471784 Картинка 7794275 Картинка 8390111 Картинка 5408429 Картинка 7450687 Картинка 11176580 Картинка 1552953 Картинка 10674953 Картинка 9542954 Картинка 4846912

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ – НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

Публикувано на 18 август 2023

На 26.09.2023 г. от 13.00 ч., в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се състои публична защита на дисертационния труд на Николай Лъчезаров Димитров, докторант на самостоятелна подготовка на обучение към катедра „Технически и ледени спортове“ на тема: „Селекция и подбор на 7-10 годишни деца за кърлинг“, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

Научен ръководител: проф. Иван Колев Иванов, дн

Рецензенти:

Проф. Красимир Лазаров Петков, дн

Проф. Росица Стефанова Църова, д-р

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора № ЗП-514/05.06.2023 г.и Заповед №ЗП-575/22.06.2023 г.  

Вътрешни членове:

  1. Проф. Красимир Лазаров Петков, дн
  2. Доц. Руслан Любомиров Христов, д-р

Резервен вътрешен член: проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн

Външни членове:

  1. Проф. Димитър Танев Кайков, дн
  2. Проф. Росица Стефанова Църова, д-р
  3. Проф. Ангел Божичков Крумов, д-р

Резервен външен член: доц. Огнян Кирилов Тишинов, д-р

Технически секретар: Калинка Маринова Иванова


Изтеглете материали по защитата
 


 
Facebook Twitter Share