НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10658932 Картинка 5263850 Картинка 11993822 Картинка 8627200 Картинка 6254609 Картинка 11179521 Картинка 8455996 Картинка 1233641 Картинка 9363050 Картинка 10111765

Конкурс за доцент – гл.ас. Татяна Димчева Йорданова, д-р`

Публикувано на 30 август 2023

На 03.10.2023 г. (вторник) от 11:00 ч. в 417 кабинет на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе второто заключително заседание на утвърденото научното жури по процедурата за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ”, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Фигурно пързаляне), за нуждите на катедра „Технически и ледени спортове”, с кандидат гл. ас. Татяна Димчева Йорданова, д-р. Конкурсът е обявен Държавен вестник, бр. 34 от 11.04.2023 г.

Състав на Научното жури съгласно Заповед на Ректора № ЗП-438/19.05.2023 г.

Вътрешни членове:

  1. Проф. Красимир Лазаров Петков, дн
  2. Проф. Даниела Станимирова Дашева, дн
  3. Проф. Иван Колев Иванов, дн
  4. Доц. Руслан Любомиров Христов, д-р

Резервен член: доц. Юри Динев Вълев, д-р

Външни членове:

  1. Проф. Ангел Божичков Крумов, д-р
  2. Проф. Росица Стефанова Църова, д-р
  3. Доц. Огнян Кирилов Тишинов, д-р

Резервен член: проф. Цветко Евгениев Цветков, д-р

Технически секретар: Калинка Маринова Иванова

Председател: Проф. Иван Колев Иванов, дн

Рецензенти:

Проф. Даниела Станимирова Дашева, дн

Проф. Росица Стефанова Църова, д-р


Изтеглете материали по процедурата

 


 
Facebook Twitter Share