НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10464933 Картинка 2593020 Картинка 11664070 Картинка 9347939 Картинка 9980819 Картинка 4681894 Картинка 2806938 Картинка 4332050 Картинка 10332753 Картинка 9620737
Устав

  Устав на Олимпийски клуб НСА „Васил Левски”

1. Основни ценности и принципи.
1.1. Олимпийския клуб в НСА представлява гражданско сдружение на студенти и преподаватели от НСА, които споделят и приемат да работят за развитието на хуманните измерения на телесното възпитание и спорта, насочени към облагородяване и хармонично въздигане на човешката личност.
1.2. Олимпийския клуб в НСА представлява патриотична организация. Той същевременно е отворен за участие и на чуждестранни студенти, като уважават националните им чувства и ценности по подходящ начин, съответстващ на олимпийските правила.
1.3. Основни принципи в дейността на клуба са:
а) толерантност, уважение и взаимопомощ във взаимоотношенията и дейността н членовете;
б) равноправно сътрудничество с други организации, имащи сходни цели;
в) безкористност и доброволно участие на членовете в дейността на клуба;
г) ненамеса в дейността на други организации и запазване на независимост на сдружението от други организации;
д) отказ и борба срещу неморалните прояви на насилие, корупция, допингупотреба и злоупотреба със спортисти, измама, политизация и идеологизация в телесното възпитание и спорта.

2. Цели и задачи.
Олимпийския клуб в НСА си поставя следните цели:
2. 1. Дя разпространява и прилага нравствените и хуманни стойности на телесното възпитание и спорта в подготовката на специалисти в тази област.
2. 2. Да подготвя своите членове за изпълнение и приложение на хуманните ценности за телесното възпитание и спорта в практиката.
2. 3. Да развива научното познание в областта на философията и етиката на спорта и телесното възпитание.

3. Средства и дейности.
За да реализира своите цели Олимпийския клуб:
3.1. Провежда семинари за олимпийска педагогическа и организационна подготовка на студенти от НСА.
3. 2. Разпространява литература и издания с олимпийска тематика.
3. 3. Насърчава провеждането на научни изследвания по олимпийската проблематика, съвместно с Националната олимпийска академия и научните среди в НСА.
3. 4. Организира педагогическа работа на своите членове в училищата и спортните клубове.
3. 5. Участва в подготовката и провеждането на сесиите на НОА.
3. 6. Участва в управлението на НОА, като асоциран член.
3. 7. Издава и разпространява свое списание.
3. 8. Дава награди на спортисти, студенти и преподаватели за особени заслуги в разпространението и утвърждаването на хуманните стойности и телесното възпитание и спорта.
3. 9. Контакт и обем с други организации от национален и международен план.

4. Устройство.
Олимпийския клуб в НСА има следната структура:
4.1. Общо събрание на членовете, Съвет, председател, контролна комисия и комисии по дейността на клуба, председателски съвет.
4.2. Функциите на Общото събрание са:
а) избира съвета, председателя и контролната комисия на клуба;
б) обсъжда и приема отчета на председателя;
в) приема програма за дейността на клуба;
г) обсъжда и решава въпроси, които са поставени от членовете на клуба;
д) решава въпроси, по които няма съгласие в съвета на клуба;
е) определя периодично членския внос;
ж) изменя устава на клуба.
4.3. Състав и дейност на Общото събрание.
а) Общото събрание включва всички редовни членове на клуба;
б) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно по дневен ред, определен от съвета на клуба, обявен 14 дни по-рано;
в) членовете на клуба могат да предложат въпроси за разглеждане от Общото събрание 1 месец предварително;
г) Извънредно общо събрание се свиква от председателя, от 1/3 от съвета или от 1/5 от членовете, представено в писмен вид, където се определя дневния ред на събранието;
е) Общото събрание се открива от председателя и се ръководи от член на клуба, притежаващ необходимите качества и опит, той се избира от присъстващите;
ж) работата на Общото събрание се ръководи от предварително приет регламент, определен от присъстващите;
з) заседанието е законно, ако присъстват 2/3 от членовете;
и) ако присъстващите са по-малко от 2/3 поради неуважително отсъствие на членовете, наличният брой присъстващи изчакват 15 мин. и свикват ново събрание, което определя необходимия кворум, а неуважително отсъстващите отпадат от членство в клуба.
4. 4. Състав и пълномощия на съвета на клуба:
а) съветът се състои от 7 члена, вкл. И председателя;
б) членовете на съвета отговарят за развитието на отделните дейности, определени в програмата на клуба:
- педагогическа работа;
- научни изследвания;
- популяризиране на олимпизма;
- списание и публикации;
- подготовка на сесиите на НОА, документация;
- представяне на клуба и връзки с други организации;
- финанси и архив.
в) съветът заседава 2 пъти в месеца като взема решения за осъществяване на програмата на клуба, в съответствие с нормите на устава;
г) решенията на съвета се взимат с обикновено мнозинство;
д) дискусиите и решенията на съвета се регистрират в протоколна книга;
е) заседанията са законни ако присъстват 2/3 от членовете на съвета;
ж) съветът работи по приет план и график, отчитането на който става периодично, по искане на председателя.
Допълнение: На заседанията на съвета, по тяхно желание, могат да присъстват членове на прецедателския съвет. Те, които имат право да обсъждат и предлагат виждания за работата на клуба със съвещателен глас.
4.5. Състав и дейност на контролната комисия.
а) Комисията е съставена от 3 члена, избрани на общото събрание.
б) Комисията следи за спазване на устава в дейността на всички структуриу на клуба, както и на отделните членове.
в) Комисията докладва на редовното общо събрание за нарушенията в това отношение, като изготвя препоръки.
г) Член на комисията взема участие в заседанията на съвета с право на съвещателен глас.
4.6. Съветът на Олимпийския клуб има право да съставя временни и специализирани комисии за работа по отделните направления, с цел включване на повече членове на клуба в управлението на дейността.
4.7. Състав и дейност на комисиите към клуба.
а) Комисиите се сформират по предложение на съвета, или членове на общото събрание, без ограничения за участие;
б) в комисиите влизат членове, които имат желание да управляват и да работят в определена област от програмата на клуба;
в) съветът или Общото събрание избират председател на комисията;
д) комисията изготвя план за своята дейност;
е) комисията отчита своята дейност пред органа, който я е избрал, в срок определен при нейното създаване;.
4. 8. Председателят на клуба има следните права и задължения:
а) свиква заседанията на съвета;
б) представя клуба и подписва документация и кореспонденция;
в) предлага план за работа на съвета;
г) координира и следи за изпълнението на програмата на клуба;
д) свиква общото събрание и подготвя документацията за негоеото провеждане, в съответствие с дневния ред;
е) изпълнява финансовата програма, като за това се отчита пред съвета и общото събрание;
ж) изготвя програмни материали за обсъждане в общото събрание и съвета.
4. 9. Председателския съвет се състои от бившите председатели на клуба. Те имат право:
а) да участват в заседанията на Олимпийския съвет и общото събрание;
б) да изказват мнения и предложения за работата на клуба.

5. Членство.
5. 1. Член на Олимпийския клуб в НСА може да бъде всеки студент, завършил студент или преподавател, който:
а) признава и допринася за развитие на ценностите, принципите, целите и задачите на клуба;
б) проявява интерес или работи в областите, предвидени в програмата на Олимпийския клуб и НОА;
в) поведението и дейността му съответстват на принципите приети от клуба;
г) за членовете на клуба се приемат завършили студенти, които имат минимум 3 годишно членство в клуба като студенти.
5. 2. Кандидатът за членство в клуба подава заявление.
5. 3. Заявленията за членство се приемат от съвета на клуба. Съветът се произнася по заявлениято в срок до един месец.
5. 4. Членовете на олимпийския клуб имат право:
а) да участват в дейности, както и да предлагат такива в програмата за работа на клуба;
б) да бъдат избирани в отделните органи на клуба;
в) завършили студенти и преподаватели не могат да участват в управителния съвет и контролната комисия на клуба.
5. 5. Членовете на клуба имат моралното задължение:
а) да присъстват и /или участват, в съответствие с възможностите си, в програмата на клуба по свой избор;
б) да присъстват на предвидените в устава организационни дейности, в съответствие с техните компетенции, с изключение на случаите на обективно възпрепятстване;
в) да представят клуба в съответствие с компетенциите, които разполагат;
г) да проявяват толерантност и добронамереност.
5. 6. Членовете на клуба се освобождават:
а) по собствено желание;
б) при неплащане на членския внос;
в) при отсъствие от общото събрание или другите органи на клуба или неизпълнение на поетите ангажименти, за които за избрани, без уважителни причини за повече от три пъти;
г) при злоупотреби и дейност, несъвместима с този устав.

За особени заслуги към дейността на клуба Общото събрание може да избира почетни членове.
Забележка: Прецедателите на клуба, след изтичане на техния мандат и завършване на НСА
, ако нямат прояви предвидени в член 5б, букви б,в и г, се обявяват за почетни членове на клуба.
Забележка 2: Ъдостояването с почетно членство става по тържествен начин на сесиите на НОА.

6. Финансиране.
6.1. Приходите на Олимпийския клуб са от:
а) Членски внос, които се определя всяка година от общото събрание и се изплаща на два пъти в годината.
б) Дарения.
в) Средства събрани от реализацията на програмите и инициативите на клуба.
г) Субсидии от НОА.
6.2. Средствата се съхраняват от член на съвета и се израсходват въз основа на мотивирано решение на съвета на клуба за дейности определени в програмата и плана за работата му.
6.3. Резултатите от изразходваните средства се обсъждат в съвета на клуба. В рамките на годишния отчет за дейността на клуба се подготвя самостоятелен раздел за финансовия баланс и дейност, който задължително се побликува, преди заседанието на общото събрание.

7. Седалище, знак и девиз
7.1. Олимпийският клуб се намира на територията на НСА. Клубът ползва кабинет, в рамките на материалната база на катедра „История и управление на спорта” в съответствие със споразумение от 1987г.
7.2. Олимпийският клуб има своя емблема, бланка и печат.
а) Емблемата на клуба представлява факел и книга , поставени над Олимпийските кръгове.
б) Името на клуба се изписва с цветовете на националното знаме.
7.3. Клубът е наследник и продължител на Олимпийския клуб на ВИФ, основан през 1985 година.
7.4. Документацията на клуба се съхранява в архива на НСА.

Този устав е приет на общо събрание на членовете на 18.03.1996 г. в София и поправки на 17.05.1997 год.

 

 

 
 
Facebook Twitter Share