НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11977180 Картинка 9392903 Картинка 2989342 Картинка 11169288 Картинка 6505158 Картинка 6179520 Картинка 11298495 Картинка 3704761 Картинка 5867378 Картинка 182762

Образователна квалификация

 

НСА осигурява бакалавърска, магистърска и докторска степен на обучение

ОКС Бакалавър

Държавни образователни изисквания за бакалаври

Минималният срок за обучение в редовна форма по учебен план е 4 години с общ хорариум не по-малък от 3000 часа и 240 ECTS (кредити).

В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма с минимален срок за обучение 4 години.

Основна специалност

 • · Треньорски факултет подготвя специалисти в професионално направление „Спорт“ с професионални квалификации: „треньор по вид спорт“, „спортен мениджър“ и „спортен коментатор“. Завършилите имат право да осъществяват тренировъчна, мениджърска, спортно-състезателна и учебно-възпитателна дейност във всички държавни, общински и частни структури на спорта.
 • · Учителски факултет подготвя специалисти от университетски тип в професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ с професионална квалификация „учител по физическо възпитание“. Тя дава права за осъществяване на преподавателска дейност по физическо възпитание на учащите се във всички форми и степени на образователната система.
 • · Факултет Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация подготвя специалисти с висше образование в професионално направление „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ с професионална квалификация „кинезитерапевт/физиотерапевт”, която от 2013 г. е регулирана професия в Р България. Като висококвалифицирани здравни специалисти те са способни да прилагат и развиват теоретико-практически знания и умения в профилактичната и терапевтичната практика.
 • · В професионално направление „Спорт“ факултетът подготвя специалисти с професионална квалификация „Спортен аниматор“, които придобиват умения за представяне, организация и ръководство на летни и зимни туристическо-анимационни дейности и с професионална квалификация „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт (АФАС)“ с професионални умения за организиране, ръководство и провеждане на обучение и многогодишна спортна подготовка по адаптиран спорт.

 

Нова специалност

В НСА може да бъде придобита нова специалност, както следва:

 • · За студенти от ТФ - учител по физическо възпитание, спортен мениджър, спортен аниматор, треньор по АФАС
 • · За студенти от УФ - треньор по вид спорт, спортен мениджър, спортен коментатор, спортен аниматор, треньор по АФАС

Обучението по тях започва след завършване на ІІ-ри курс

 

Следдипломна квалификация

Срещу заплащане, след завършен ІІ-ри курс, студентите могат да се обучават по следните допълнителни квалификации в СДК:

 • · Спортен мениджмънт
 • · Спортна журналистика
 • · Курсове по масаж, йога и др.

 

ОКС Магистър

Държавни образователни изисквания за магистри

Надграждащото обучение осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността, усвояване основите на научно-изследователската, научно-приложната и художествено-творческата дейност, международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Сроковете на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" в редовна и задочна форма на обучение е минимум 1 година /6о ECTS/.

НСА е акредитирана за магистърско обучение по следните програми:

 • · Спорт за високи постижения - редовно и задочно
 • · Спортен мениджмънт - редовно, задочно и дистанционно обучение
 • · Спортна психология - редовно и задочно
 • · Спортна журналистика - редовно и задочно
 • · Олимпизъм и спорт - редовно и задочно
 • · Спорт и сигурност - редовно и задочно
 • · Спорт, фитнес, здраве - редовно и задочно
 • · Кинезитерапия - само редовно обучение
 • · Физикална терапия и рехабилитация - само редовно обучение
 • · Спортна анимация - редовно и задочно
 • · Адаптирана физическа активност и спорт - редовно и задочно
 • · SPA култура, източни и аква практики - само задочно обучение
 • · SPA култура, хидро, лито и таласо практики - само задочно обучение
 • · Физическо възпитание - редовно и задочно
 • · Младежки дейности и спорт - редовно и задочно обучение
 • · Създаване и реализация на спортни шоу програми 

 

ОНС Доктор

НСА организира обучение за докторанти по акредитирана научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, включително методика на лечебната физкултура” с програми в следните професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:

 • професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по физическо възпитание”;
 • професионално направление 7.4. „Обществено здраве“;
 • професионално направление 7.5. „Здравни грижи“;
 • професионално направление 7.6. „Спорт“.

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър". Обучението в образователна и научна степен "доктор" се осъществява по научни специалности. Научната специалност, по която се провежда обучението, трябва да бъде от научно направление, съответстващо на професионалното направление, в което лицето е придобило образователно-квалификационната степен "бакалавър".

 

Редовна докторантура

Редовната докторантура е с минимален срок 3 години след придобита образователно-квалификационна степен "магистър".

 

Задочна докторантура

Задочната докторантура е с минимален срок на подготовка 4 години - след придобита образователно- квалификационна степен "магистър".

 

Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да се обучават в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор:

 • - след 1 година обучение в ДЕОИТ на български език
 • - на английски език /при сформиране на група/
 • - дистанционно обучение /след въвеждането му/

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share