НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7272519 Картинка 520498 Картинка 3998738 Картинка 3603364 Картинка 6186640 Картинка 5722450 Картинка 3097299 Картинка 11715385 Картинка 8379409 Картинка 12045411
Приключили проекти

Национална спортна академия „Васил Левски“ е участвала като партньор в 9 международни образователни проекта в периода 2014-2020 г. по програма Еразъм+.

1.       Интензивна програма – Обучение и тренировка на елитни състезатели по волейбол и ръгби-  НСА „Васил Левски” участва в проект за Международна интензивна магистърска програма – спорт за високи постижения. Инициатор на проекта е Университет Париж 12, Факултет образователни и социални науки с департамент технически и спортни науки, партньори в проекта са НСА „Васил Левски и Университет Коимбра, Факултет по спортни науки и физическо образование – Португалия.

2.       Предприемачески умения и компетенции в академичните спортни квалификации чрез опита на ключови НПО в спорта по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., и Европейски съюз. Проектът се реализира от Национална спортна академия „Васил Левски”, в партньорство със Българска федерация бадминтон, Българска федерация по хокей на трева, Българска асоциация спорт за всички, Българска федерация по волейбол. Период на изпълнение на проекта: март 2009 г. – май 2010 г. Ръководител на проекта – проф. Даниела Дашева, заместник ректор за евроинтеграция и международно сътрудничество, Координатор на проекта – гл. ас. Иван Сандански.

3.       Проект „Повишаване квалификацията на преподаватели във висшите училища”- Проектът има за цел подобряване качеството на образователните услуги чрез изграждане на система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите във висшите училища. http://www.unitraining.bg/

4.       Проект „Здравна рехабилитация чрез физически упражнения“ (HARPE)- Проект No 503202-LLP-1-2009-1-UK-ERASMUS-ECDSP. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Учене през целия живот/ Еразъм на Европейския съюз. Вижте http://www.healthrehabilitation.eu/

5.       Проект “PARTES”- Партньори по проекта са: Франция (Insep), Умгария (HSC), България (NSA), Германия (Trainerakademie), Португалия (CTP).

Вижте http://ftp.infoshn.fr/p.partes/PARTES/html/index.html

6.       Проект „Работа чрез въжен достъп – TSC“- В периода 2010-2012г Национална спортна академия „В.Левски” е водеща организация на проект „Работа чрез въжен достъп - TSC” по програма „Леонардо да Винчи” - Трансфер на иновации с проектен номер 2010-1-BG1-LEO05-03099.

7.       Проект „LANGO“ – по Програма "Учене през целия живот” на Европейската комисия. Проектът се изпълнява в партньорство с организации от България, Ирландия, Кипър и Малта. Стартирането на дейностите по проекта беше в началото на 2012 година, а резултатите ще бъдат готови и публикувани края на 2013 година. Повече за проекта на http://www.lango.eu/

8.       Проект „Еurosport –Vocational training for sports centers employees with European certificate” (2009-2012)- НСА е бенефициент в проект по програмата на Европейската комисия "Учене през целия живот”/Леонардо да Винчи, дейност „Трансфер на иновации.) В този проект НСА „Васил Левски” работи в партньорство с Технически университет – София; България, Атлетик Фитнес - България, Импулс – Германия, Босон Спортен Колеж – Швеция. Повече за проекта на http://telearn.tu-sofia.bg/EuroSport/partners.php

9.       Проект „T4V“- НСА участва в проект по програма на Европейската комисия „Подготвителни дейности в спорта” – втора фаза (EU call for proposal EAC/22/2010). Проектът “Training of volunteers - T4V” (2010-2012). Проектът се изпълнява в партньорство от 9 институции, сред които водещи европейски организации от сферата на спорта и три университета. Координатор на проекта е Академията за лидерство към Немския олимпийски комитет.

10.   Проект „VSPORT+“ (A cross-sectoral Valorisation Framework for the Lifelong Learning Strategy in Sport) с продължителност 11.2011- 03.2014, финансиран от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот“ . Виж тук: www.vsportplus.eu.

11.   Проект „Aristo“-

12.   Проект „EDIS“- Проекта "Европейски ден на Интегрираните спортове" (European Day of Integrated Sports) e финансиран в рамките на действие "Некомерсиални Европейски спортни събития" от  програма Еразъм +, с координатор италианският Национален център за образователен спорт  CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE - C.S.E.N.; номер на проекта - Nr – 2014 – 3170/002 – 001. В проекта участват 12 европейски държави: България, Италия, Литва, Румъния, Франция, Великобритания, Словакия, Германия, Полша, Испания, Гърция, Португалия и Турция. Националният координатор за България е проф. Даниела Дашева, а спортно-технически координатор е гл. ас. Стефка Джобова. Повече информация за проекта можете да получите на сайта: http://www.europeanday.eu/

13.   Проект EWoS ABILITY LINK*KIT

14.   Проектът „EWoS ABILITY LINK*KIT“- е съфинансиран от Европейската комисия по програма Еразъм + и ще използва платформата, предоставена от Европейската седмица на спорта (ЕСС) 2015. Проектът ще разработи инструментариум за организиране на мероприятия за повишаване на осведомеността за ЕСС, който да превърне тези често "еднократни дейности " в ежедневни форми на занимания с пара спортове и с по-голям брой участници. Работният екип от НСА включва гл. ас Стефка Джобова, гл. ас. Георги Драганов и проф. Даниела Дашева.

15.   Проект „Електронно обучение за спорт“ (E-learning for sport),  финансиран по програма Трансгранично сътрудничество България - Сърбия чрез управляващ орган Министерство на регионалното развитие. Проектът е осъществен в партньорство с Факултета за физическо възпитание и спорт на Университета в Ниш, Сърбия.

16.   Проект „ОNSIDE”- съфинансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +. Координатори на проекта са EOSE и  Sport Officials UK.

17.   Проект „Equity, Mixty and Integration trough Sport (EMIS)“ – Програма  Еразъм+, Спорт, Номер на проекта  567364-EPP-1-2015-2-FR-SPO-SNCESE; Координатор на проекта: The University of Franche-Comté, Франция

18.   Проект „European day of Integrated Sport (EDIS)“ –  Програма Еразъм+, Спорт, Номер на проеката 557102-EPP-1-2014-2-IT-SPO-SNCESE; Координатор на проекта: Centro Sportivo Educativo Nazionale, Италия.

19.   Проект „#BeInclusive. An EWOS Toolit for Disability– Sports and Para-Sports“  – Програма Еразъм+, Спорт; Номер на проекта 561067-EPP-1-2015-1-AT-SPO-SCP; Координатор на проекта: European Paralympic Committee

20.   Проект „WaterSports Enhance Together (Get Wet)“ –  Програма Еразъм+, Спорт; Номер на проекта: 572813-EPP-1-2016-1-UK-SPO-SCP; Координатор на проекта: The Sports Council for Northern Ireland, Ирландия.

21.   Проект „Integrated Football-The new frontier of Sport for All“ Програма Еразъм+, Спорт; номер на проекта: 572853-EPP-1-2016-1-IT-SPO-SCP; Координатор на проекта:  Centro Sportivo Educativo Nazionale, Италия.

22.   Проект „MOVE Valorize Europe: New Competences for trainers“ – Програма Еразъм+, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; номер на проекта: 2015-1-IT01-KA202-004704; координатор на проекта: Centro Sportivo Educativo Nazionale, Италия.

23.   Проект „From Strategy to Action“: Supporting the professionalization of sport organizations trough the definition of work-based competencies and the development of fit-for-purpose training for sport administrators (S2A SPORT) – програма Еразъм+, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; номер на проекта: 2015-1-FR01-KA202-015201; водеща организация: European Observatoire of Sport and Employment, Франция.

24.   Проект „Benefits of outdoor sports for society- B.O.S.S“ – Програма Еразъм+, Спорт; номер на проекта: 2016-3225 ; Координатор:  European Network of Outdoor Sports (ENOS), Белгия.

25.   Проект „We bike together“ Програма Еразъм+, Спорт; номер на проекта: 2017-2559/001-001; Координатор:  Fondazione per Lo Sport- Silvia Rinaldi, Италия.

 
 
Facebook Twitter Share