НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8905448 Картинка 4549756 Картинка 9509224 Картинка 5475329 Картинка 7715035 Картинка 10531916 Картинка 5379521 Картинка 308136 Картинка 10509541 Картинка 1724475
Център по качеството

Нормативни документи Факултетни комисии по качество на образованието Атестация Анкети Акредитация Вътрешен одит

Ръководител


проф. Даниела Любенова, доктор

 Заместник-ректор по качеството на
 образованието и акредитацията

+359 2 4014 324   lubenova@abv.bg


Инспектор

Даниела Гигова
1700 София, Студентски град, НСА"Васил Левски",
сграда Ректорат, етаж.5, стая 506
+359 2 4014 244   ckoa@nsa.bg


Мисията на Национална спортна академия „Васил Левски” е насочена към изграждане на висококвалифицирани кадри в областта на физическото възпитание, спорта и Кинезитерапията.

Нейното пълноценно изпълнение изисква високо качество на преподаване, изследователска дейност и административно обслужване.

Центърът по качество е звеното, чиято основна цел е непрекъснато подобряване на образованието и научните изследвания, залегнали в НСА, както и адаптирането им към непрекъснато изменящите се социални нужди и изискванията на Европейското пространство в областта на образованието и спорта.

Осигуряване на качеството е съвкупност от дейности, свързани с осъществяване на образователната услуга ( създаване на учебен план, система за оценяване, прием на студенти, кадрово и материално – техническо обезпечаване на учебния процес) и периодичната им проверка за установяване на степента на удовлетвореност и адекватност на изискванията на образователните стандарти.


Експертен съвет по качеството на образованието и акредитацията (КОА)
за мандат 2024-2028

Председател:
проф. Даниела Любенова, доктор – зам.-ректор по КОА на НСА „Васил Левски“

Членове:

  1. проф. Иван Мазнев, доктор, – гл. секретар
  2. проф. Михаил Михайлов, доктор - ПН 7.6. Спорт
  3. доц. Иван Славчев, доктор - зам.-декан на факултет „Спорт“
  4. доц. Тодор Маринов, доктор – зам.-декан на факултет „Педагогика“
  5. доц. Кръстьо Згуровски, доктор – зам.-декан на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“
  6. доц. Весела Славова, доктор – ръководител ДЕОИТ
  7. доц. Ина Владова, доктор – ПН 1.3. Педагогика на обучението по …
  8. доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор – ПН 7.4. Обществено здраве
  9. Светлозара Георгиева – студент ФОЗЗГТ (№ 35931)
  10. д-р Любомир Младенов, доктор – работодател – директор на Дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“ към Министерски съвет
 
 
Facebook Twitter Share