НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4238891 Картинка 12271429 Картинка 5750242 Картинка 4831607 Картинка 8723103 Картинка 9370942 Картинка 1423698 Картинка 3345019 Картинка 4494569 Картинка 2809492Център по качеството

Нормативни документи Факултетни комисии по качество на образованието Атестация Анкети Акредитация Вътрешен одит

Ръководител

проф. Апостол Славчев, доктор
Заместник ректор по качество на образованието и акредитацията

1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел.  (02) 4014(324)
e-mail: aposlav@nsa.bg


Инспектор

Даниела Гигова
1700 София, Студентски град, НСА"Васил Левски",
сграда Ректорат, етаж.5, стая 506
тел. (02) 4014(244)
e-mail: ckoa@nsa.bg


Мисията на Национална спортна академия „Васил Левски” е насочена към изграждане на висококвалифицирани кадри в областта на физическото възпитание, спорта и Кинезитерапията.

Нейното пълноценно изпълнение изисква високо качество на преподаване, изследователска дейност и административно обслужване.

Центърът по качество е звеното, чиято основна цел е непрекъснато подобряване на образованието и научните изследвания, залегнали в НСА, както и адаптирането им към непрекъснато изменящите се социални нужди и изискванията на Европейското пространство в областта на образованието и спорта.

Осигуряване на качеството е съвкупност от дейности, свързани с осъществяване на образователната услуга ( създаване на учебен план, система за оценяване, прием на студенти, кадрово и материално – техническо обезпечаване на учебния процес) и периодичната им проверка за установяване на степента на удовлетвореност и адекватност на изискванията на образователните стандарти.


Експертен съвет по качеството на образованието и акоедитацията (КОА)
за мандат 2020 - 2024 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. Апостол Николов Славчев, доктор - Заместник -ректор по
Качеството на образованието и акредитацията


ЧЛЕНОВЕ:

 1. доц. Христо Стоянов Андонов, доктор - Заместник-декан на Факултет
  „Спорт".
 2. доц. Вера Илиева Антонова, доктор - Заместник-декан на Факултет
  „Педагогика,,.
 3. доц. Кръстьо Тодоров Згуровски, доктор - Заместник-декан на Факултет
  „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм".
 4. доц. Весела Кирилова Славова, доктор - Ръководител на Департамент за
  езиково обучение и информационни технологии.
 5. проф. Елеонора Михайлова Милева, дн - Професионално
  направление 1.3.Педагогика на обучението по...
 6. доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор - Професионално
  направление 7.4. Обществено здраве
 7. доц. Иван Петков Сандански, доктор - Професионално направление
  7.6. Спорт
 8. Сюлейман Сюлейман - студент във Факултет „Обществено здраве, здравни
  грижи и туризъм" (№33513), Професионално направление 7.6. Спорт - Адаптирана
  физическа активност и спорт -представител на Студентски съвет.
 
 
Facebook Twitter Share