НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5384469 Картинка 6870358 Картинка 9390392 Картинка 6277840 Картинка 7941035 Картинка 8721212 Картинка 9831270 Картинка 2922484 Картинка 8665779 Картинка 10986719

Анкети

 

В таблицата по-долу са приложени провежданите в НСА анкети, формулярите за тях
и анализ на резултатите от проведените изследвания.
Кликнете върху името на съответния файл за да го видите.

 

 

No.

 

Анкета

 

Резултати

 

Инфо

1

Анкетна карта относно мотиви за кандидатстване и ниво на административно обслужване в НСА „Васил Левски“

r1_1.pdf
r1_2.pdf
r1_3.pdf
r1_4.pdf

6,2017
6,2018
9.2019 
2020

2

Анкетна карта за оценка на учебната дисциплина

r2_1.pdf
r2_2.pdf
r2_3.pdf
r2_4.pdf
r2_5.pdf
r2_6.pdf
r2_7.pdf
r2_8.pdf
r2_9.pdf
r2_10.pdf
r2_11.pdf
r2_12.pdf
r2_13.pdf
r2_14.pdf
r2_15.pdf
r2_16.pdf
r2_17.pdf
r2_18.pdf
r2_19.pdf
r2_20.pdf
r2_21.pdf
r2_22.pdf
r2_23.pdf
r2_24.pdf
r2_25.pdf
r2_26.pdf
r2_27.pdf

Гимнастика
ТМФВ
Педагогика
Общо УФ
КТ в ортопедията
КТ при вътр. болести
КТ в хирургията
Общо КТ
ТМСТ
Гимнастика
Хандбал
Общо ТФ
ФП Волейбол, 5.2019
ФП Информат. 5.2019
ФС ОСТ, 5.2019
ФС Психология, 5.2019
ФОЗЗГТ(ЕПФФ), 5.2019
ФОЗЗГТ(ДБ), 5.2019 
ФС, Спорт за всички
ФС, ОНИС,12.2019
ФП, Волейбол, 12.2019
ФП, Лека атлетика,12.2019
ФП, Психология,12.2019
ФП, Анатомия,12.2019
ФОЗЗГТ, ЕПФФ,12.2019
ФОЗЗГТ,КТХирургия,12.2019
ФОЗЗГТ,КТ Нервни,12.2019

3

Анкетна карта за оценяване на начина на преподаване на учебната дисциплина

r3_1.pdf
r3_2.pdf
r3_3.pdf

ТФ. 5.2018_1
УФ. 5.2018_1
Обща. 5.2018_1

4

Анкетна карта за оценяване на цялостния процес на обучение

r4_1.pdf
r4_2.pdf
r4_3.pdf
r4_4.pdf
r4_5.pdf

1 курс. 5.2017
1 курс. 11.2017
1,2,3 курс ФОЗЗГТ_05.2020
1,2,3 к. ФС и ФП _05. 2020
1, 2, 3 курс - ФП, ФС, ФОЗЗГТ_01.2021

5

Анкетна карта за оценяване на изпитната сесия по дисциплините от учебния план в Академията

6.2017 (1)
6.2017( 2)
6.2018
6.2018
6.2018
ФП 2.2019 г.
ФСпорт 2.2019
ФОЗЗГТ 2.2019
ОИС ФП,ФС,ФОЗЗГТ  3.2019
ФС 06.2019
ФП 06.2019
ОЗЗГТ 06.2019
Преподаватели, 2020
Студенти 2020

6

Анкетна карта за оценяване на магистърска програма
6.1 Анк.карта за оценяване на магистърска програма ФВС - начало
6.2 Анкетна карта за оценяване на магистърска програма ФВС - край
6.3 Проучване мнението на магистри относно очакванията и мотивите им да се обучават в НСА


r6_1.pdf
r6_2.pdf
r6_3.pdf


Сп.мениджмънт - 02.2019 г.
ДФО_05.2020
11.2020 г.

7

Анкетна карта за оценяване на цялостния процес на обучение в научно образователната степен „Доктор“

2017 (1)
2017 (2)
12.2019
02.2020
Онлайн анкета 07.2020

8

Анкетна карта за оценка на учебния процес и неговото осигуряване

r8_1.pdf
r8_2.pdf
r8_3.pdf
r8_4.pdf
r8_5.pdf
2017
2018
м 10.2019
ДФО_05.2020
Учебен процес 2020/21

9

Анкетна карта относно мотиви за кандидатстване, учебен процес и възможности за бъдеща професионална реализация

 r9_1.pdf
r9_2.pdf
r9_3.pdf
r9_4.pdf
r9_5.pdf
r9_6.pdf
r9_7.pdf
2017
м. 06.2018 
м. 11.2018
м. 03.2019
Магистри 03.2019
Бакалаври 03.2019
11.2019

10

Анкетна карта за оценка от външни потребители

 r10_1.pdf
r10_2.pdf
r10_3.pdf
r10_4.pdf
2017
4.2019
2020 г.
онлайн_потребители на докторанти 07.2020 г
11 Мнение на студентите за преподаватели от НСА

r11_1.pdf
r11_2.pdf

Преподаватели 2013-2017

12 Оценка за работата на служителите  r12_1.pdf 2018 служители
13 Професионална ориентация на студeнтите - ОКС Бакалавър  

r13_1.pdf

 
14 Мотиви за кандидатстване в НСА  r14_1.doc

r14_2.pdf

1 курс
1 курс, м.11.2019 г.
15 Професионална реализация на студентите от НСА  r15_1.pdf

r15_2.pdf

4 курс
16 Кариерно развитие на завършилите студенти  r16_1.pdf 11.2018 г.
17 Професионална ориентация на студентите - ОКС Магистър    
18 Готовност на студента за дистанционно обучение  

r18_1.doc

 
19 Готовност на преподавател за дистанционно обучение  

r19_1.doc

 
20 Оценка на студентите за дистанционно предлагане на учебна дисциплина  

r20_1.doc

 
21 Оценка на специалност (магистърска програма) в дистанционна форма на обучение (ДФО)    
22 Оценка на специалисти от НСА в дистанционна форма на обучение (ДФО) от външни потребители    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share