НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11971416 Картинка 4407772 Картинка 4331836 Картинка 5724964 Картинка 287172 Картинка 6672179 Картинка 6362145 Картинка 10604877 Картинка 2198886 Картинка 4146851

Конкурси за докторанти - държавна поръчка

Архив  

 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол 6 от 22.10.2020 г., обявява допълнителен прием за учебната 2020/2021 г. за ДОКТОРАНТ – държавна поръчка, задочна форма на обучение – ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, докторска програма  „Теория и методология на спортната наука“, със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник. 

  Документи по конкурса се подават  в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.  

КОНКУРСЪТ Е ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 97 от 13.11.2020 г., стр. 83


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС:

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

  1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.

  2. Автобиография – европейски стандарт.

  3. Оригнали и копия на дипломите за завършена степен „Бакалавър“ и „Магистър“ заедно с Приложенията към тях. Копията се подписват от кандидата с „Вярно с оригинала“!

  4. Удостоверение за признати степени „Бакалавър“ и „Магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища. (ако е необходимо)


Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.


Изтеглете заявлението

Заявлението се попълва задължително на компютър!

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share