НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7047028 Картинка 10742693 Картинка 8853453 Картинка 2513367 Картинка 11026929 Картинка 9120525 Картинка 12024933 Картинка 7557131 Картинка 7547128 Картинка 4223403

ДИСЕРТАЦИИ И ХАБИЛИТАЦИИ

Необходими документи   Архив 2019   Архив 2018   Архив 2017   Архив 2016   Архив 2015   Архив 2014   Архив 2013   Архив 2012  


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да свалите материалите по темата

 

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

 Бояна Коцева ОНС Доктор   Анализ на условията за развитие на алпийски ски за хора с увреждания в Република България  23.02.2021  Boyana_Kotseva.rar
 Таня Шейтанова ОНС Доктор  Анализ на стероидния профил на спортуващи и неспортуващи българи   24.02.2021  Tanya_Sheitanova.rar
 Мария Захаринова  ОНС Доктор Съответствие между индивидуалния хронотип на спортистите и тренировъчния им график  24.02.2021  Maria_Zaharinova.rar
 Велина Кръстева  ОНС Доктор Лечение на вторичен лимфен оток чрез многопластови превръзки  24.02.2021  Velina_Krasteva.rar
 Христо Павлов  ОНС Доктор Подобряване на координационните способности при глухи борци  19.01.2021  Hristo_Pavlov.zip
 Румен Станишев  ОНС Доктор Повишаване качеството на учебно-тренировъчния процес в спортните училища  12.01.2021  Rumen_Stanishev.rar
 Момчил Милев  ОНС Доктор Функционален културизъм и влиянието му върху телесния състав и развитието на двигателните качества  
12.01.2021

 Momchil_Milev.rar
Каролина Грозданова ОНС Доктор Влияние на скоростно-силовите качества върху технико-тактическото майсторство при жени по свободна борба

06.12.2020

 

K_Grozdanova.rar

Михаил Михайлов

ДН

Комплексна система за контрол и оценка на специфичната работоспособност в скалното катерене

16.09.2020

 

M.Mihailov.rar

Петър Стойчев ОНС Доктор Изследване спецификата на тренировъчното натоварване и състезателната дейност в подготовката по плуване на дълги дистанции

17.09.2020

 

P.Stoychev.rar

Михаил Качаунов ОНС Доктор Комплексна оценка на анаеробната работоспособност при 13-18 годишни плувци

17.09.2020

 

M.Kachaunov.rar

Уляна Бержарова ОНС Доктор Оценка и лечение на компресия на n.femoralis  с проложна кинезиология

25.08.2020

 

Berjarova.rar

Яни Шивачев ОНС Доктор Вторична превенция на мекотъканните увреждания в областта на коляното при спортисти

08.09.2020

 

Shivachev.rar

Любов-Милени Петрова ОНС Доктор Кинезитерапевтична програма за овладяване на синдром на хронична умора

28.07.2020

 

L.Petrova.rar

Николина Димитрова ДН Биомеханична структура на спортно-техническото майсторство в джудо

02.06.2020

 

N.Dimitrova.rar

Ганчо Проданов ОНС Доктор Изследване върху очакванията за треньорска ефективност и специфични източници на увереност при треньори по футбол

28.05.2020

 

Gancho Prodanov.rar

Веселина Таскова ОНС Доктор Проучване  на кинезитерапевтичното въздействие върху хроничната нестабилност в глезенна става при каратисти

19.05.2020

 

B.Taskova.rar

Мария Гатева Доцент

26.05.2020

 

M.Gateva.rar

Албена Димитрова Доцент

19.05.2020

 

A.Dimitrova.rar

Албена Александрова Професор

28.05.2020

 

A.Aleksandrova.rar

Гергана Ненова ДН

Кинезитерапия при тазобедрена артропластика с индивидуално бедрено стебло

27.05.2020

 

Gergana Nenova.rar

Несрин Шюкри ОНС Доктор

Проучване върху приложението на комбинирана кинезитерапевтична методика при деца в кърмаческа възраст с нарушения в невромоторното развитие

29.05.2020

 

N.Shukri.rar

Венислав Наумов ОНС Доктор Методика за развиване на взривната сила по принципа на кондиционно потенциране

26.05.2020

  Naumov.rar

Станислав Алачев ОНС Доктор Ефектът от обучението по Физическо възпитание и спорт върху двигателно-познавателните способности на ученици от гимназиалния етап на средната образователна степен

20.05.2020

 

S.Alachev.rar

Васил Цветков ОНС Доктор Изследване на модели за развитие на скоростната издръжливост при 15-16 годишни футболисти

19.05.2020

 

V.Tsvetkov.rar

Албена Александрова Професор

23.04.2020

 

A.Aleksandrova.rar

Лейла Димитрова Доцент

28.04.2020

 

L.Dimitrova.rar

Мария Гатева Доцент

14.04.2020

 

M.Gateva.rar

Румяна Ташева Професор

09.04.2020

 

Tasheva.rar

Албена Димитрова

Доцент

07.04.2020

 

A.Dimitrova.rar

Гергана Ненова ДН Кинезитерапия при тазобедрена артропластика с индивидуално бедрено стебло

07.04.2020

 

Nenova.rar

Несрин Шюкри ОНС Доктор Проучване върху приложението на комбинирана кинезитерапевтична методика при деца в кърмаческа възраст с нарушения в невромоторното развитие

24.03.2020

 

Nesrin Shukri.rar

Веселина Таскова ОНС Доктор Проучване  на кинезитерапевтичното въздействие върху хроничната нестабилност в глезенна става при каратисти

17.03.2020

 

V.Taskova.rar

Християна Гутева ОНС Доктор Усъвършенстване на координационните способности на футболисти с различна квалификация

25.02.2020

 

H.Guteva.rar

Дянко Ванев ОНС Доктор Изследване и корекция на рефлекторни дисфункции с приложна кинезиология

26.02.2020

 

D.Vanev.rar

Силвия Синигерова ОНС Доктор Оптимизиране на подбора при 9-12 годишни таекуондисти

19.02.2020

 

Silvia Sinigerova

Милена Здравчева ОНС Доктор Социално-психологически и физиологични фактори при обучението на студенти в курсовете по Снежни спортове

07.01.2020

 

M.Zdravcheva.rar

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share