НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4711601 Картинка 7928930 Картинка 3874510 Картинка 1523796 Картинка 1730146 Картинка 2495148 Картинка 8774563 Картинка 4961032 Картинка 10203544 Картинка 451313

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 953386

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 10.01.2020
Предмет: Обществена поръчка - УСЛУГИ ПО ОХРАНА - АОП 00566-2020-0001
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.03.2020 Договор ОП-2/06.02.2020 г. „АСО София” ООД, ЕИК:121692528, код:79700000
04.03.2020 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-240/04.03.2020
22.01.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-74/22.01.2020 г.
22.01.2020 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-204/22.01.2020 г., ведно с всички протоколи от работата на комисията
21.01.2020 Съобщение за провеждане на прякото договаряне
10.01.2020 Проект на договор
10.01.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
10.01.2020 Опис на представените документи
10.01.2020 Ценово предложение
10.01.2020 Техническо предложение
10.01.2020 Покана за участие ИЗХ-26/10.01.2020 г., Лице за контакти и допълнителна информация: Валентин Добрев - Директор АСД, 0899 333393, valentind@abv.bg, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, п.к.1700
10.01.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-5/10.01.2020 г., Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, код:79700000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share