НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11276471 Картинка 8261040 Картинка 6626813 Картинка 8589133 Картинка 11777891 Картинка 4853611 Картинка 2467621 Картинка 6321896 Картинка 3487904 Картинка 7519200

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 983060

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 12.06.2020
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на мебели АОП - 00566-2020-0008
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.08.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-606/27.08.2020 г
31.08.2020 Договор ОП-28/25.08.2020 г. , НАД ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК: 203407291, код:39100000
24.07.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-794/24.07.2020 г.
24.07.2020 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-2234/24.07.2020 г., ведно с всички протоколи от работата на комисията
17.06.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
17.06.2020 Проект на договор
17.06.2020 Ценово предложение
17.06.2020 Техническо предложение
17.06.2020 Техническа спецификация
17.06.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Валентин Добрев - Директор АСД, Ректорат ст.402, НСА“Васил Левски“, София, Студентски град, тел: 0899 333393
17.06.2020 Начална страница на документацията за участие
15.06.2020 Обявление за ОП ИЗХ-419/12.06.2020 г. - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
15.06.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-577/12.06.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код: 39 100 000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share