НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4891464 Картинка 2981523 Картинка 3667938 Картинка 11103237 Картинка 8541008 Картинка 10143552 Картинка 1718183 Картинка 6657497 Картинка 3659229 Картинка 142372
Архив 2012

ЗАПОВЕД
№ 1618 / 11 октомври 2012 г.На основание чл.57, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1 от ППЗДС и Докладна записка вх.№4879/10.10.2012 г. от Никола Вулджев - юрист

Н а р е ж д а м :

 1. ФСО да задържи в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” внесения от Боел България ООД, депозит за участие в размер на 300 лева за Помещение по т.1 № 2 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., с площ 116 кв.м. блок 61, вх. В, Студентски град, София, поради отказ на участника да внесе депозит добро изпълнение на договора и да сключи договор за наем.

2. О Б Я В Я В А М : Класираният, по Протокол вх.№3957/05.09.2012 год. по описа на НСА на комисия назначена със Заповед №1316/03.09.2012 год. на Ректора на НСА “Васил Левски”, на второ място участник Светлен Генчев Стефанов за спечелил таен ТЪРГ в частта по т. 1 Помещение № 2 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., с площ 116 кв.м. блок 61, вх. В, Студентски град, София, срещу предложената от него цена в размер на 301 /триста и един/ лева без включен ДДС.

3. В срок до 12.11.2012 г. Светлен Генчев Стефанов да представи платежно нареждане/вносна бележка за внесен депозит добро изпълнение на договора в размер на 722 /седемстотин двадесет и два/ лева по банкова сметка BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, BIC BNBGBGSD БНБ ЦУ.

4. Копие от настоящата заповед да се изпрати на Боел България ООД и Светлен Генчев Стефанов.

5. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директор АСД НСА и ФСО за изпълнение.

6. На основание чл.56 от ППЗДС настоящата да се обяви на достъпно място /информационното табло на 1 етаж/ в сградата на ректората и на интернет страницата на НСА „Васил Левски”.

гр.София РЕКТОР :

( доц. Пенчо Гешев )

 

 


 

 

 

ЗАПОВЕД 
№ 1617 / 11 октомври 2012 г.

 На основание чл.57, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1 от ППЗДС и Докладна записка вх.№4883/10.10.2012 г. от Никола Вулджев - юрист

Н а р е ж д а м :

 1. ФСО да задържи в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” внесения от 359 България ООД, депозит за участие в размер на 300 лева за Помещение по т.1 № 1 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., с площ 110 кв.м. блок 61, вх. В, Студентски град, София, поради отказ (съгласно писмо вх.№ 4832/09.10.2012 г.) на участника да сключи договор за наем.

2. О Б Я В Я В А М : Класираният, по Протокол вх.№4324/24.09.2012 год. по описа на НСА на комисия назначена със Заповед №1498/21.09.2012 год. на Ректора на НСА “Васил Левски”, за провеждане на Повторен таен търг, на второ място участник Боел България ООД за спечелил таен ТЪРГ в частта по т. 1 Помещение № 1 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., с площ 110 кв.м. блок 61, вх. В, Студентски град, София, срещу предложената от него цена в размер на 280 /двеста и осемдесет/ лева без включен ДДС.

3. В срок до 12.11.2012 г. Боел България ООД да представи платежно нареждане/вносна бележка за внесен депозит добро изпълнение на договора в размер на 672 /шестстотин седемдесет и два/ лева по банкова сметка BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, BIC BNBGBGSD БНБ ЦУ.

4. Копие от настоящата заповед да се изпрати на 359 България ООД и Боел България ООД.

5. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директор АСД НСА и ФСО за изпълнение.

6. На основание чл.56 от ППЗДС настоящата да се обяви на достъпно място /информационното табло на 1 етаж/ в сградата на ректората и на интернет страницата на НСА „Васил Левски”.

гр.София РЕКТОР :

( доц. Пенчо Гешев )

 

 


 

 

ЗАПОВЕД
№ 1520 / 26 септември 2012 г.

 На основание чл.55 от ППЗДС и Протокол вх.№4324/24.09.2012 год. по описа на НСА на комисия назначена със Заповед №1498/21.09.2012 год. на Ректора на НСА “Васил Левски”, за провеждане на Повторен таен търг за отдаване под наем на свободни имоти, открит със Заповед №1241/20.07.2012 г., по Докладна записка №3472/17.07.2012 от Директор АСД НСА и Заповед №1022/21.06.2012 г. всички по описа на НСА „Васил Левски”, насрочен за 21.09.2012 год. и обявление публикувано във вестник “Новинар” бр. 172 от 26.07.2012 г.

О Б Я В Я В А М :

1.1. Класираният от комисията на първо място участник „359 България” ООД, за спечелил таен търг в частта за Помещение по т.1 № 1 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., с площ 110 кв.м. блок 61, вх. В, Студентски град, София, срещу месечна наемна цена в размер на 370 /триста и седемдесет/ лева без включен ДДС.
1.2. В случай, че т.1.1. от настоящата заповед не бъде оспорена „359 България” ООД да внесе в срок до 17.10.2012 г. депозит за добро изпълнение на договора в размер на 888 /осемстотин осемдесет и осем/ лева по банкова сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, BIC: BNBG BGSD, БНБ ЦУ на Национална спортна академия "Васил Левски".
1.3. Депозитът за участие на „359 България” ООД и Боел България ООД, внесен за Помещение по т.1 № 1 от Заповед № 1241/20.07.2012 г. да се освободи в срок до 3 /три/ работни дни, след сключване на договор за наем.

2. ПОВТОРЕН таен търг за помещения с №7, 8 и 10 от Заповед
№1241/20.07.2012 г. за непроведен, поради неподадени заявления за участие.

3. В срок до 31.10.2012 г. Директор АСД НСА да организира изготвянето на документация за участие и обявяването на таен търг за всички свободни помещения и площи на Национална спортна академия „Васил Левски”.

4. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директор АСД НСА и ФСО за изпълнение.

5. На основание чл.56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на достъпно място /информационното табло на 1 етаж/ в сградата на ректората и на интернет страницата на НСА „Васил Левски”. Участниците да се уведомят по реда на АПК.

София РЕКТОР :

( доц. Пенчо Гешев, доктор )

 

 


 

 

 

З А П О В Е Д

№ 1329 / 10 септември 2012 г.На основание чл.55 от ППЗДС и Протокол вх.№3957/05.09.2012 год. по описа на НСА на комисия назначена със Заповед №1316/03.09.2012 год. на Ректора на НСА “Васил Левски”, за провеждане на Таен търг за отдаване под наем на свободни имоти, открит със Заповед №1241/20.07.2012 г., по Докладна записка №3472/17.07.2012 от Директор АСД НСА и Заповед №1022/21.06.2012 г. всички по описа на НСА „Васил Левски”, насрочен за 04.09.2012 год. и обявление публикувано във вестник “Новинар” бр. 172 от 26.07.2012 г.

О Б Я В Я В А М :1.1. Класираният от комисията на първо място участник Боел България ООД, за спечелил таен търг в частта за Помещение по т.1 № 2 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., с площ 116 кв.м. блок 61, вх. В, Студентски град, София, срещу месечна наемна цена в размер на 330 /триста и тридесет/ лева без включен ДДС.
1.2. В случай, че т.1.1. от настоящата заповед не бъде оспорена Боел България ООД да внесе в срок до 28.09.2012 г. депозит за добро изпълнение на договора в размер на 792 /седемстотин деветдесет и два/ лева по банкова сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, BIC: BNBG BGSD, БНБ ЦУ на Национална спортна академия "Васил Левски".
1.3. Депозитът за участие на Боел България ООД и Светлен Генчев Стефанов, внесен за Помещение по т.1 № 2 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., да се освободи в срок до 3 /три/ работни дни, след сключване на договор за наем.

2.1. Класираният от комисията на първо място участник Луксстрой 99 ООД, за спечелил таен търг в частта за Помещение по т.1 № 3 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., с площ 171 кв.м. блок 61, вх. Г, Студентски град, София, срещу месечна наемна цена в размер на 484.50 /четиристотин осемдесет и четири лева и петдесет стотинки/ лева без включен ДДС.
2.2. В случай, че т.2.1. от настоящата заповед не бъде оспорена Луксстрой 99 ООД да внесе в срок до 28.09.2012 г. депозит за добро изпълнение на договора в размер на 1162.80 /хиляда сто шестдесет и два лева и осемдесет стотинки/ лева по банкова сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, BIC: BNBG BGSD, БНБ ЦУ на Национална спортна академия "Васил Левски".
2.3. Депозитът за участие на Луксстрой 99 ООД и ЕТ Валентина Стаменова, внесен за Помещение по т.1 № 3 от Заповед № 1241/20.07.2012 г. да се освободи в срок до 3 /три/ работни дни, след сключване на договор за наем.
2.4. Депозитът за участие на Боел България ООД, внесен за Помещение по т.1 № 3 от Заповед № 1241/20.07.2012 г. да се освободи в срок до 3 /три/ работни дни, от влизане в сила на т.2.1. от настоящата заповед.

3.1. Класираният от комисията на първо място участник Луксстрой 99 ООД, за спечелил таен търг в частта за Помещение по т.1 № 4 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., с площ 60 кв.м. блок 61, вх. Г, Студентски град, София, срещу месечна наемна цена в размер на 152.50 /сто петдесет и два лева и петдесет стотинки/ лева без включен ДДС.
3.2. В случай, че т.3.1. от настоящата заповед не бъде оспорена Луксстрой 99 ООД да внесе в срок до 28.09.2012 г. депозит за добро изпълнение на договора в размер на 366 /триста шестдесет и шест/ лева по банкова сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, BIC: BNBG BGSD, БНБ ЦУ на Национална спортна академия "Васил Левски".
3.3. Депозитът за участие на Луксстрой 99 ООД, внесен за Помещение по т.1 № 4 от Заповед № 1241/20.07.2012 г. да се освободи в срок до 3 /три/ работни дни, след сключване на договор за наем.

4.1. Класираният от комисията на първо място участник Линсон ЕООД, за спечелил таен търг в частта за Помещение по т.1 № 5 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., с площ
96 кв.м. блок 61, вх. Д, Студентски град, София, срещу месечна наемна цена в размер на 252 /двеста петдесет и два/ лева без включен ДДС.
4.2. В случай, че т.4.1. от настоящата заповед не бъде оспорена Линсон ЕООД да внесе в срок до 28.09.2012 г. депозит за добро изпълнение на договора в размер на 604.80 /шестстотин и четири лева и осемдесет стотинки/ лева по банкова сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, BIC: BNBG BGSD, БНБ ЦУ на Национална спортна академия "Васил Левски".
4.3. Депозитът за участие на Линсон ЕООД, внесен за Помещение по т.1 № 5 от Заповед № 1241/20.07.2012 г. да се освободи в срок до 3 /три/ работни дни, след сключване на договор за наем.

5.1. Класираният от комисията на първо място участник ЕТ Валентина Стаменова, за спечелил таен търг в частта за Помещение по т.1 № 6 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., с площ 110 кв.м. блок 61, вх. Д, Студентски град, София, срещу месечна наемна цена в размер на 351 /триста петдесет и един / лева без включен ДДС.
5.2. В случай, че т.5.1. от настоящата заповед не бъде оспорена ЕТ Валентина Стаменова да внесе в срок до 28.09.2012 г. депозит за добро изпълнение на договора в размер на 604.80 /шестстотин и четири лева и осемдесет стотинки/ лева по банкова сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, BIC: BNBG BGSD, БНБ ЦУ на Национална спортна академия "Васил Левски".
5.3. Депозитът за участие на ЕТ Валентина Стаменова и Луксстрой 99 ООД, внесен за Помещение по т.1 № 6 от Заповед № 1241/20.07.2012 г. да се освободи в срок до 3 /три/ работни дни, след сключване на договор за наем.

6.1. Класираният от комисията на първо място участник Вендинг партнерс ЕООД, за спечелил таен търг в частта за Площ за автомат за топли напитки по т.1 № 9 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., с площ 2 кв.м., находящо се в блок 70, Студентски град, София, срещу месечна наемна цена в размер на 311 /триста и единадесет/ лева без включен ДДС.
6.2. В случай, че т.6.1. от настоящата заповед не бъде оспорена Вендинг партнерс ЕООД да внесе в срок до 28.09.2012 г. депозит за добро изпълнение на договора в размер на 746.40 /седемстотин четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева по банкова сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, BIC: BNBG BGSD, БНБ ЦУ на Национална спортна академия "Васил Левски".
6.3. Депозитът за участие на Вендинг партнерс ЕООД, внесен за Помещение по т.1 № 9 от Заповед № 1241/20.07.2012 г. да се освободи в срок до 3 /три/ работни дни, след сключване на договор за наем.

7.1. Класираният от комисията на първо място участник СИМ ПРО ООД, за спечелил таен търг в частта за Складово помещение по т.1 № 11 от Заповед № 1241/20.07.2012 г., с площ
70 кв.м., ОСС до блок 70, НСА, Студентски град, София, срещу месечна наемна цена в размер на 141 /сто четиридесет и един / лева без включен ДДС.
7.2. В случай, че т.7.1. от настоящата заповед не бъде оспорена СИМ ПРО ООД да внесе в срок до 28.09.2012 г. депозит за добро изпълнение на договора в размер на 338.40 /триста тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева по банкова сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, BIC: BNBG BGSD, БНБ ЦУ на Национална спортна академия "Васил Левски".
7.3. Депозитът за участие на СИМ ПРО ООД, внесен за Помещение по т.1 № 11 от Заповед № 1241/20.07.2012 г. да се освободи в срок до 3 /три/ работни дни, след сключване на договор за наем.

8.1. Класираният от комисията на първо място участник ЦАПК Прогрес ООД, за спечелил таен търг в частта за Помещение т.1 № 12 от Заповед № 1241/20.07.2012 г. за интернет клуб, находящо се в сградата на Стол НСА, до бл.70, Студентски град, София, срещу месечна наемна цена за закрита площ 88 кв.м. – 480 /четиристотин и осемдесет/ лева без включен ДДС – целогодишно и за открита площ 71 кв.м. – 260 /двеста и шестдесет/ лева без включен ДДС за времето от 1 март до 30 ноември.
8.2. В случай, че т.8.1. от настоящата заповед не бъде оспорена ЦАПК Прогрес ООД да внесе в срок до 28.09.2012 г. депозит за добро изпълнение на договора в размер на
1600 /хиляда и шестстотин/ лева по банкова сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, BIC: BNBG BGSD, БНБ ЦУ на Национална спортна академия "Васил Левски".
8.3. Депозитът за участие на ЦАПК Прогрес ООД и Дакси – България ЕООД, внесен за Помещение по т.1 № 12 от Заповед № 1241/20.07.2012 г. да се освободи в срок до 3 /три/ работни дни, след сключване на договор за наем.

9. Таен търг за помещения с №1, 7, 8 и 10 от Заповед
№1241/20.07.2012 г. за непроведен, поради неподадени заявления за участие.

10. Одобрявам тръжна документация за повторен таен търг насрочен за 21.09.2012 г. за помещения с № 1, 7, 8 и 10 от Заповед
№1241/20.07.2012 г.

11. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директор АСД НСА и ФСО за изпълнение.

12. На основание чл.56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на достъпно място /информационното табло на 1 етаж/ в сградата на ректората и на интернет страницата на НСА „Васил Левски”. Участниците да се уведомят по реда на АПК.


София РЕКТОР :

( доц. Пенчо Гешев, доктор )


Допълнителна информация можете да получите в приложените файлове

 

  

 

ЗАПОВЕД № 1241 / 20 юли 2012 г.На основание чл.13, ал.5 и сл. от ППЗДС, Докладна записка №3472/17.07.2012 от Директор АСД НСА, Заповед №1022/21.06.2012 г. всички по описа на НСА „Васил Левски”,

О Б Я В Я В А М1. Таен търг за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ години на свободни имоти собственост на Национална спортна академия „Васил Левски”, както следва:

 

 

Помещение предмет на отдаване под наем

 

Отдавана площ

 

Първоначална наемна месечна цена в лева без ДДС

 

Блок 61, вх. “В”, Студентски град, София

 

1

 

Помещение

 

110 кв.м.

 

275.00

 

2

 

Помещение

 

116 кв.м.

 

290.00

 

Блок 61, вх.”Г” , Студентски град, София

 

3

 

Помещение

 

171 кв.м.

 

427.50

 

4

 

Помещение

 

60 кв.м.

 

150.00

 

Блок 61, вх. “Д” , Студентски град, София

 

5

 

Помещение

 

96 кв.м.

 

240.00

 

6

 

Помещение

 

110 кв.м.

 

275.00

 

Ул. Гургулят № 1, София

 

7

 

Помещение за печатна база

 

175 кв.м.

 

875.00

 

8

 

Кабинет по хипербалнаоксигенотерапия

 

47 кв.м.

 

235.00

 

Бл.70 НСА, Студентски град, София

 

9

 

Площ за автомат за топли напитки 2 кв.м.

 

2 кв.м.

 

250.00

 

10

 

Площ за автомат за пакетирани храни 2 кв.м.

 

2 кв.м.

 

250.00

 

ОСС НСА, Студентски град, София

 

11

 

Складово помещение ООС до 70 блок

 

70 кв.м.

 

140.00

 

12

 

Помещение за интернет клуб. Откритата площ се заплаща за времето от 1 март до 30 ноември

Закрита площ – 88 м2

Открита площ – 71 м2

440.00

248.502. Търгът за всички помещения ще се проведе на 04.09.2012 г. с начален час 13.00 часа в сградата на Ректората на Национална спортна академия “Васил Левски”, София, Студентски град.

3. Документацията за всеки отделен обект може да се закупува всеки работен за НСА ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 15.00 часа на 03.09.2012 г. от касата на НСА, ст.209, София, Ректорат, срещу по 60.00 (шестдесет) лева с включен ДДС за всяко отделно помещение.

4. Депозитът за участие за всяко отделно помещение е в размер на по 300 (триста) лева и следва да заплаща по банкова сметка на НСА “Васил Левски” в Банка БНБ ЦУ, BIC BNBGBGSD, IBAN BG74 BNBG 9661 3300 1751 01 в срок до 03.09.2012 г.

5. Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен за НСА ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 15.00 часа на 03.09.2012 г.

6. Заявления за участие могат да се подават всеки работен за НСА ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 15.00 часа на 03.09.2012 г. от ст.111, Ректорат, НСА “Васил Левски”, София.

7. При липса на подадени заявления повторен таен търг за същата позиция ще се проведе на 21.09.2012 г. от 13.00 часа при същите условия и място, с краен срок за заплащане на сумите по т.3 и т.4 – от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 15.00 часа на 20.09.2012 г. и с краен срок за подаване на заявления от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 15.00 часа на 20.09.2012 г.

8. Одобрявам тръжна документация за всички помещения и площи за търга, насрочен за 04.09.2012 г.

9. Директор АСД НСА да организира изготвянето на тръжна документация и публикуване на настоящата заповед във вест. Новинар, на интернет страницата на НСА и на достъпно място /информационното табло на 1 етаж/ в сградата на ректората.

 

София РЕКТОР :

( доц. Пенчо Гешев, доктор )

  

 
Документи за изтегляне
doc file
1. Помещение 1
doc file
2. Печатна база
doc file
3. Барокамера
doc file
4. Автомат храни
doc file
5. Бюфет Витоша
    
 
Facebook Twitter Share