НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8153495 Картинка 3812647 Картинка 8052445 Картинка 2401810 Картинка 6468808 Картинка 58388 Картинка 4425693 Картинка 7824517 Картинка 159057 Картинка 11695778
Архив 2013

 

Дисертации и хабилитации 2013 година


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да видите иформацията

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Илия Янев ОНС Доктор

Оптимизиране на методиката на обучение на основни упражнения в спортната гимнастика

10.12.2013

I.Ianev.rar

Камелия Атанасова ОНС Доктор

Модел за подобряване на учебния процес по физическо възпитание чрез занимания по тенис на маса във Висшето училище

04.12.2013

K.Atanasova.rar

Данелина Вачева
Антоанета Димитрова

Доцент

10.12.2013

docentura.rar

Росица Църова Професор

05.12.2013

R.Tzarova.rar

Методи Атанасов ОНС Доктор

Оптимизиране на психофизическата подготовка на кадри за охранителна дейност

03.12.2013

M.Atanasov.rar

Емил Маринов ДН

Корекция на сензо-моторните нарушения при деца с дислексия

01.10.2013

E.Marinov.rar

Милен Чалъков ОНС Доктор

Информационна система за управление на тренировъчния процес на тенисисти при изпълнение на дланов и обратен удар

26.09.2013

M.Chalakov.rar

Богдана Илинова ОНС Доктор

Физическо развитие и физически работен капацитет на състезателки, практикуващи традициионно мъжки спортове

24.09.2013

B.Ilinova.rar

Лилия Дончева ОНС Доктор

Влияние на някои психологически особености на студенти – спортисти върху чуждоезиковото им обучение

17.09.2013

L.Doncheva

Иван Стоилов ОНС Доктор

Изследване на специализирана комплексна методика за подготовка във футзал

17.09.2013

Stoilov.rar

Гергана Марковска ОНС Доктор

Скрининг и кинезитерапия при постурални нарушения

26.06.2013

G.Markovska.rar

Стефка Джобова ОНС Доктор

Спортно-анимационни програми за адаптирана физическа активност

18.06.2013

S.Djobova.rar

Неранджис Митропулос ОНС Доктор

Система за подбор и програми за двигателна адаптация при 9‒12-годишни борци от училищата в Северна Гърция

11.06.2013

N.Mitropulos

Георги Драганов ОНС Доктор

Систематология на работническия спорт в Република България в съвременните социално-икономически условия

29.05.2013

G.Draganov

Емрах Айкора ОНС Доктор

Изследване ефекта от катерене на закрито върху юноши, водещи заседнал начин на живот в Република Турция

22.05.2013

E.Aykora.rar

Илиан Илков ОНС Доктор

Методика за осигуряване на техническата подготовка на български състезатели по ориентиране със съвременни компютърни програми и технически средства

22.05.2013

I.Ilkov.rar

Елена Николова Професор

25.05.2013

E.Nikolova.rar

Назим Куртович ОНС Доктор

Биомеханична целесъобразност на спортно-техническото майсторство в шотокан карате

21.05.2013

N.Kurtovich.rar

Никола Георгиев ОНС Доктор

Модел за организирани занимания със спорт и олимпийско възпитание през свободното време за деца от 12 до 14 години

21.05.2012

N.Georgiev.rar

Евалд Алберт ОНС Доктор

Система за базова подготовка в джудо

15.05.2013

E.Albert.rar

Орлин Грошев Доцент

25.04.2013

O.Groshev.rar

Петя Косева ОНС Доктор

Спортното ориентиране, като адаптирана двигателна рекреация при ученици с интелектуални увреждания

17.04.2013

P.Koseva.rar

Димитър Аврамов ОНС Доктор

Оптимизиране на системата за повишаване на техническата степен в таекуондо и създаване на методика за обучение

17.04.2013

D.Avramov.rar

Марина Петрова ОНС Доктор

Изследване и оптимизиране подготовката на млади гимнастички на смесена успоредка

10.04.2013

M.Petrova.rar

Цветан Стефанов ОНС Доктор

Физическата активност – фактор за профилактика на метаболитния синдром

27.03.2013

Ts.Stefanov.rar

Павел Йорданов ОНС Доктор

Изследване на скоковата издръжливост в спорта

26.03.2013

P.Yordanov.rar

Йоанис Тумбанис ОНС Доктор

Ефективност на обучението, оценяването и категоризацията на съдиите по хокей на трева

19.03.2012

Y.Tumbanis

Илия Върбанов ОНС Доктор

Развитие на тактическото мислене чрез моделиране на игрови ситуации в хандбала

13.03.2013

I.Varbanov.rar

Денка Маринова ОНС Доктор

Комплексна поддържаща терапия при множествена склероза

12.03.2013

D.Marinova.rar

Стела Иванова ОНС Доктор

Кинезитерапия при лица с наднормено тегло и затлъстяване – абдоминален масаж и лечебна гимнастика

06.03.2013

S.Ivanova

Димитър Павлов ОНС Доктор

Усъвършенстване системата за обучение по планинарство на студентите от НСА „Васил Левски

27.02.2013

D.Pavlov.rar

Мария Минева ДН Изследване и оптимизиране обучението и тренировката по спортна аеробика

05.02.2013

M.Mineva.rar

Константинос Карнавас ОНС Доктор

Изследване на методическите подходи и средства за профилактика на травматизма във Футбола

07.03.2013

K.Karnavas.rar

Александър Шопов Доцент

12.02.2013

shopov.rar

Рада Чаушева ОНС Доктор Анализ на управлението на развитието на спорта в Р. България в условията на преход

24.01.2013

Chausheva.rar

Нина Атанасова Доцент

23.01.2013

N.Atanasova.rar

Петя Миланова ОНС Доктор Стил на живот и здравен статус на подрастващи

23.01.2013

P.Milanova.rar

Петър Сомлев ОНС Доктор Приложение на вариабилността на сърдечната честота за изследване на вегетативната сърдечна регулация при спортисти

22.01.2013

somlev.rar

Владимир Чернев Доцент

16.01.2013

Vladimir Chernev.rar

Свилен Нейков Професор

15.01.2013

Svilen_Neykov.rar

 
 
Facebook Twitter Share