НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7671432 Картинка 7460604 Картинка 3221966 Картинка 449341 Картинка 10123078 Картинка 4978522 Картинка 4557447 Картинка 6183404 Картинка 4138130 Картинка 1885872
Научна работа

 
 
Документи за изтегляне
docx file
Етичен кодекс за научно-изследователската дейност
pdf file
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
pdf file
Наредба за придобиване на ОНС Доктор
pdf file
Европейска харта на учените
doc file
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и за заемане на академични длъжности в НСА
    
 
Facebook Twitter Share