НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12264377 Картинка 6010265 Картинка 9282977 Картинка 7991392 Картинка 4364180 Картинка 10956330 Картинка 3066312 Картинка 6773576 Картинка 2932328 Картинка 8707592

НОВИНИ

Национална спортна академия "Васил Левски" получи решение от Национална агенция за оценяване и акредитация /НАОА/, което дава право на Академията да обучава в дистанционна форма на обучение по специалност "Младежки дейности и спорт" за образователно-квалификационна степен "магистър" от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки.


Национална спортна академия "Васил Левски" получи решение от Национална агенция за оценяване и акредитация /НАОА/, което дава право на Академията да обучава в дистанционна форма на обучение по магистърска програма "Спорт, фитнес здраве" от професионално направление 7.6.Спорт, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт.

проф. Апостол Славчев, д-р
Зам.-ректор по КОА на НСА "Васил Левски"

===============================================

У К А З А Н И Е

ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА  УЧ. 2019/20 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ОКС“МАГИСТЪР“

 

I. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТЪРА

1.Летният семестър за всички форми на обучение в ОКС „магистър“ да приключи до 7 октомври 2020г.

2.Всички заверили зимен семестър и заплатили такса за летен семестър ще получат служебна заверка на семестъра  на 8 и 9 октомври 2020 г.

3.Незаверили зимен семестър и незаплатили семестриална такса за летен семестър няма да се допускат до изпитните сесии или ще прекъснат обучението си.

 

IV. ПО ПРОВЕЖДАНЕ  НА ИЗПИТНА СЕСИЯ

1.Провеждането на семестриални  изпити по съответните модули ще се осъществява според изискванията на водещия преподавател - дистанционно или присъствено в определените изпитни сесии. При присъственото провеждане на изпитите водещите преподаватели отговарят за спазването на актуалните за периода противоепидемични мерки.

2. При дистанционно провеждане на изпитите, ръководителите на магистърски програми своевременно да предоставят в  Център“Магистри“ информация за:

–        платформата, която ще използват,

–        програма и учебна дисциплина,

–        имената на  изпитващите преподаватели

3.Студентите с изостанали изпити от всички форми на обучение е необходимо да се свържат с ръководителя на съответната магистърска програма, за да определят начина за провеждане на изпитите.

4.Ръководителите на магистърските програми да представят в Център“Магистри“ предложения за провеждане на практиката, съобразени с възможностите за присъственото й провеждане  или практиката да се адаптира  според съществуващите здравни разпоредби.  Практиката да приключи до края на летния семестър.

 

VIII.ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ !

Ноемврийска държавна сесия – от 2 до 13 ноември 2020 г.

Всеки студент подава заявление за участие в държавните изпити – от 23 септември до 16 октомври в Учебен отдел, Ректората, 108 кабинет /до охраната/.

До 23 октомври катедрите да изпратят в Учебен отдел – 108 кабинет, протокол от проведена вътрешна защита на дипломните работи с предложение за двама рецензенти и 2 броя готови дипломни работи /подвързани с твърди корици/.

-          За презентацията на официалната защита, дипломанта си подсигурява преносим компютър.

Настоящето указание да се доведе до знанието на всички студенти, преподаватели и административни служби за сведение и изпълнение.

 

 

                                             РЪКОВОДИТЕЛ  ОКС „ МАГИСТЪР“

                                                                                             

 

 
 

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share