НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5778129 Картинка 5411754 Картинка 2410393 Картинка 3460948 Картинка 3701205 Картинка 5114549 Картинка 5080197 Картинка 11238495 Картинка 4357248 Картинка 5402416

252. Прием в университета на студенти и докторанти

Правно основание:
- Закон за висшето образование - чл. 68
- Правилник за приемане на студенти в НСА „Васил Левски“: http://www.nsa.bg/bg/page,1818

Орган по предоставяне на услугата
- Учебно-методичен отдел
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: 
uchebenotdel@nsa.bg


Обща информация: http://www.nsa.bg/bg/page,697

Звено за административно обслужване:
Учебно-методичен отдел. София 1700, Студентски град, Национална спортна академия
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Документи за кандидатстване:
Необходимите документи се поместват на http://www.nsa.bg/bg/page,1426

Подаване на документи за кандидатстване:
Кандидатстудентите подават документите си лично или по електронен път в обявения срок.

Такси и цени:
Таксите за кандидатстване се обявяват на сайта на НСА: http://www.nsa.bg/bg/page,703

Орган, осъществяващ контрол върху дейността по предоставянето на услугата:
Зам.-ректор по учебната работа: http://www.nsa.bg/bg/page,137

Прием на докторанти:
- Извършва се според Наредба за придобиване на ОНС Доктор, поместена на http://www.nsa.bg/bg/page,732
- Конкурсите за прием на докторанти се обявяват в сайта на НСА „Васил Левски“ и в Държавен вестник.
- Кандидатите подават заявление за кандидатстване и необходимите документи: http://www.nsa.bg/bg/page,1633
- Победителите в конкурсите се обявяват със Заповед на ректора.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share