НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9087908 Картинка 10145968 Картинка 4449559 Картинка 1233675 Картинка 2294949 Картинка 31971 Картинка 2253158 Картинка 12148508 Картинка 10324828 Картинка 9754807

255. Разрешение за преместване в друго висше училище

Правно основание:
Закон за висшето образование
- чл. 42, ал. 9, т. 7
Наредба за администриране на учебната дейност в ОКС "Бакалавър" в НСА "Васил Левски" - http://www.nsa.bg/bg/page,1867
- Чл. 26 (6) Преместването от едно в друго висше училище става със съгласието на двамата ректори.

Условия за получаване на разрешение:
- Студентите имат право да се преместват еднократно от една в друга спортна специалност, факултет или друго висше училище

Орган, който предоставя на услугата
Ректор на НСА „Васил Левски“
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(101), Факс (02) 400 75 04
e-mail: rector@nsa.bg,  p_geshev@nsa.bg

Процедура по предоставяне на услугата
- Студентите попълват заявление до ректора за прехвърляне в друго висше училище.
- Образци на студентските заявления са поместени на http://www.nsa.bg/bg/page,1493
- При одобрение на прехвърлянето ректорът издава заповед.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share