НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 718830 Картинка 5845665 Картинка 6198727 Картинка 735106 Картинка 2405552 Картинка 2072790 Картинка 7085024 Картинка 1162905 Картинка 111439 Картинка 8131739

255. Разрешение за преместване в друго висше училище

Правно основание:
Закон за висшето образование
- чл. 42, ал. 9, т. 7
Наредба за администриране на учебната дейност в ОКС "Бакалавър" в НСА "Васил Левски" - http://www.nsa.bg/bg/page,1867
- Чл. 26 (6) Преместването от едно в друго висше училище става със съгласието на двамата ректори.

Условия за получаване на разрешение:
- Студентите имат право да се преместват еднократно от една в друга спортна специалност, факултет или друго висше училище

Орган, който предоставя на услугата
Ректор на НСА „Васил Левски“
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(101), Факс (02) 400 75 04
e-mail: rector@nsa.bg,  p_geshev@nsa.bg

Процедура по предоставяне на услугата
- Студентите попълват заявление до ректора за прехвърляне в друго висше училище.
- Образци на студентските заявления са поместени на http://www.nsa.bg/bg/page,1493
- При одобрение на прехвърлянето ректорът издава заповед.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share