НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7410845 Картинка 10779167 Картинка 2724425 Картинка 10849095 Картинка 9507480 Картинка 5345811 Картинка 9481659 Картинка 12138396 Картинка 2832734 Картинка 11426839

258. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище

Правно основание за предоставяне на административната услуга
чл. 48, ал.1, т.1 от Наредба №12 от 01.09.2016 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Орган по предоставянето на административната услуга
-
Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”

Срок за предоставяне
-
До 1 (един) месец след приключване на обучението

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
Няма

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
Зам.-ректор по УР на НСА“Васил Левски“

Административни звена
Административно звено за получаване на документ:
-
Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата 
Лично срещу подпис (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

Образци   
Няма

Заплащане  
Няма

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share