НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11855867 Картинка 3939728 Картинка 4625575 Картинка 8264987 Картинка 1122016 Картинка 7824795 Картинка 11113320 Картинка 8826476 Картинка 4262655 Картинка 7737626

258. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище

Правно основание за предоставяне на административната услуга
чл. 48, ал.1, т.1 от Наредба №12 от 01.09.2016 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Орган по предоставянето на административната услуга
-
Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”

Срок за предоставяне
-
До 1 (един) месец след приключване на обучението

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
Няма

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
Зам.-ректор по УР на НСА“Васил Левски“

Административни звена
Административно звено за получаване на документ:
-
Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата 
Лично срещу подпис (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

Образци   
Няма

Заплащане  
Няма

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share