НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9183463 Картинка 4378475 Картинка 2948191 Картинка 7850294 Картинка 1838892 Картинка 2243390 Картинка 1517799 Картинка 1736703 Картинка 11142370 Картинка 8456439

259. Издаване на свидетелство за професионално- педагогическа специализация във висше училище

Правно основание:
- чл. 48, ал.1, т.2 от Наредба №12 от 01.09.2016 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Орган по предоставянето на административната услуга:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”

Срок за предоставяне:
- До 1 (един) месец след приключване на обучението

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
- Няма      

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  
- Зам.-ректор по УР на НСА“Васил Левски“

Административно звено за получаване на документ:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата
- Лично срещу подпис (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

Образци
Няма

Заплащане  
Няма

 
??????? ??? Facebook Twitter Share