НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4283765 Картинка 733538 Картинка 9358730 Картинка 8804876 Картинка 7134063 Картинка 5756955 Картинка 4674833 Картинка 2814967 Картинка 5295875 Картинка 1063084

259. Издаване на свидетелство за професионално- педагогическа специализация във висше училище

Правно основание:
- чл. 48, ал.1, т.2 от Наредба №12 от 01.09.2016 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Орган по предоставянето на административната услуга:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”

Срок за предоставяне:
- До 1 (един) месец след приключване на обучението

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
- Няма      

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  
- Зам.-ректор по УР на НСА“Васил Левски“

Административно звено за получаване на документ:
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg

Начини за получаване на резултата от услугата
- Лично срещу подпис (или чрез лице притежаващо пълномощно), на място в НСА.

Образци
Няма

Заплащане  
Няма

 
??????? ??? Facebook Twitter Share