НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11146894 Картинка 11369928 Картинка 1487568 Картинка 10214198 Картинка 7075687 Картинка 225249 Картинка 849260 Картинка 4722393 Картинка 4507126 Картинка 3585114

260. Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри във висше училище

Правно основание:
- Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 225
- Наредба №  12 от   01.09.2016 г. за статута и професионално развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – чл. 55, ал. 4
- Закон за висшето образование, чл. 7, ал.1.
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издаваните от висшите училища, чл. 1, ал. 1, т.6

 
??????? ??? Facebook Twitter Share