НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5624825 Картинка 3612144 Картинка 10448264 Картинка 1612125 Картинка 10744970 Картинка 2261770 Картинка 7659311 Картинка 2278424 Картинка 9044127 Картинка 1932010

260. Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри във висше училище

Правно основание:
- Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 225
- Наредба №  12 от   01.09.2016 г. за статута и професионално развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – чл. 55, ал. 4
- Закон за висшето образование, чл. 7, ал.1.
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издаваните от висшите училища, чл. 1, ал. 1, т.6

 
??????? ??? Facebook Twitter Share